Posibniki.com.ua Фінанси Фінансовий ринок


Фінансовий ринок

Фінансові ринки відіграють важливу роль в економічному житті суспільства. Для держави, суб’єктів господарювання та фізичних осіб фінансовий ринок, з одного боку, є структурою, через яку залучають необхідні фінансові ресурси; з другого боку, вони мають можливість розміщувати на фінансовому ринку тимчасово вільні фінансові ресурси й отримувати додаткові доходи. За сучасних умов фінансовий ринок виступає своєрідним індикатором стану економіки країни, а рівень його розвитку не лише визначає потенціал економічного зростання, а й має важливу соціальну складову, безпосередньо впливаючи на добробут населення. Усе це пояснює необхідність вивчення різних аспектів функціонування фінансового ринку в навчальних закладах, які здійснюють підготовку економістів, зокрема за спеціальністю «Фінанси та кредит».
ЗМIСТ
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Зміст розділу
Функції фінансового ринку
1.2. Фінансовий ринок та кругообіг капіталу в економіці
Матриця руху капіталу в економіці
1.3. Роль фінансового ринку в сучасній економіці
Фінансовий ринок за умов інтернаціоналізації та глобалізації економіки
Фінансові ринки розвинених економік
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ Зміст розділу
Класифікація інструментів сучасного фінансового ринку
2.2. Учасники фінансового ринку
Емітенти та позичальники
Міжнародні фінансові організації як учасники фінансового ринку
2.3. Сегменти фінансового ринку
Сегментація фінансового ринку за тривалістю операцій з його фінансовими інструментами
Первинний та вторинний ринки
РОЗДІЛ 3 РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Зміст розділу
Цілі та завдання регулювання фінансового ринку
Принципи регулювання фінансового ринку
Види регулювання: державне регулювання та саморегулювання
Моделі регулювання фінансового ринку
3.2. Світовий досвід організації регулювання та нагляду на фінансовому ринку
Регулювання фінансового ринку у Великій Британії
Регулювання фінансового ринку в США
3.3. Міжнародна співпраця у сфері регулювання фінансового ринку
Міжнародні стандарти регулювання ринку цінних паперів
Міжнародна організація Комісій з цінних паперів (IOSCO)
Міжнародна асоціація з обслуговування цінних паперів
Принципи Базельського комітету з банківського нагляду
Норми законодавства ЄС з регулювання банківської діяльності та нагляду
Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Валютне регулювання та валютний контроль в Україні
3.5. Саморегулювання на фінансовому ринку
РОЗДІЛ 4 ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО Зміст розділу
Роль фінансових посередників
Сутність та види фінансових послуг
4.2. Фінансові інституції, їх класифікація
Класифікація фінансових інституцій за сегментами фінансових послуг
Професійна діяльність на ринку цінних паперів України
Організатори торгівлі цінними паперами
Торговці цінними паперами
Поняття «інституціональний інвестор»
Недержавні пенсійні фонди
Управління активами інституціональних інвесторів
4.4. Банки на фінансовому ринку
Операції банків із цінними паперами
4.6. Фінансові компанії
Факторинг та форфейтинг
РОЗДІЛ 5 ВІДСОТКОВІ СТАВКИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Зміст розділу
Теорії відсоткових ставок на фінансовому ринку
Види відсоткових ставок
5.2. Чинники, що впливають на рівень відсоткових ставок
Відсоткові ставки та інвестиційна політика
5.4. Розрахунок відсоткових ставок
Річні відсоткові ставки
5.5. Ризикова та строкова структура відсоткових ставок
5.6. Відсоткові ставки та оподаткування. Альтернативні витрати на капітал
РОЗДІЛ 6 РИЗИК ТА ДОХІДНІСТЬ Зміст розділу
Класифікація фінансових ризиків
6.2. Вимір ризику та дохідності
Волатильність
Стандартна помилка оцінки очікуваних доходів
6.3. Теорія ефективного фінансового ринку
6.4. Теорія портфеля
Дохідність та ризик (волатильність) портфеля
Ефективний портфель та межа ефективності
6.5. Модель оцінювання капітальних активів
Вимірювання систематичного ризику: коефіцієнт ?
Основна формула моделі оцінювання капітальних активів
Основні макроекономічні чинники впливу на дохідність цінних паперів
6.7. Графічний аналіз дохідності та ризику
6.8. Співвідношення між ризиком та дохідністю
РОЗДІЛ 7 ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ І ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ Зміст розділу
Визначення та розвиток теорії технічного аналізу
Загальноекономічний аналіз
Особливості коефіцієнтного аналізу компанії. Модель Дюпона
Балансова вартість акції
Модель дисконтування дивідендів
Використання мультиплікаторів для оцінювання вартості акції
Графічні методи технічного аналізу
Побудова та використання ліній опору та підтримки
Трендові індикатори
Осцилятори
Переваги і недоліки технічного аналізу
Використання інформаційних технологій для здійснення фундаментального та технічного аналізу акцій
Діяльність фінансових аналітиків на ринку цінних паперів
Урахування впливу фундаментальних мікроекономічних чинників
РОЗДІЛ 8 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК СКЛАДОВА РИНКУ КАПІТАЛІВ Зміст розділу
Ринок цінних паперів та фондовий ринок
Класифікація ринку цінних паперів
Професійні учасники ринку цінних паперів
Обіг, погашення та вилучення цінного папера з обігу
Класифікація та характеристики основних видів цінних паперів
Акція як класичний інструмент ринку капіталів
Основні показники, що використовуються для характеристики акцій
Сертифікати ФОН як вид пайових цінних паперів
Основні показники, що використовуються для характеристики облігацій
Казначейські зобов’язання України
8.6. Первинний ринок цінних паперів
8.7. Вторинний ринок цінних паперів
Угоди з цінними паперами: касові, строкові
Фондова біржа як організаційно оформлений ринок
Біржові накази
РОЗДІЛ 9 РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ (ДЕРИВАТИВІВ) Зміст розділу
Класифікація похідних фінансових інструментів
Учасники ринку деривативів
9.2. Лінійні деривативи форвардного типу
Ф’ючерсна (форвардна) ціна; контанго та беквордація
Поняття відкритої, довгої та короткої позиції; офсетні угоди
Приклад спекуляції з використанням ф’ючерсу
9.3. Нелінійні деривативи опціонного типу
Приклади стратегій з комбінуванням опціонів та спредами
Ціна опціону. Модель Блека — Шоулза
Екзотичні контракти
Система гарантування виконання зобов’язань
9.5. Особливості розвитку ринку похідних фінансових інструментів в Україні
Ринок опціонів в Україні
РОЗДІЛ 10 ГРОШОВИЙ РИНОК ТА РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОЗИК Зміст розділу
Вторинний обіг інструментів грошового ринку
10.2. Суб’єкти грошового ринку та ринку банківських позик
Суб’єкти ринку банківських позик
Векселі та вексельний обіг
Чеки
Авалі та акцепти: їх зв’язок з короткостроковим кредитуванням
Депозитні (ощадні) сертифікати
Казначейські зобов’язання
Короткострокове банківське кредитування
10.5. Операції центральних банків на відкритому ринку
РОЗДІЛ 11 ВАЛЮТНИЙ РИНОК Зміст розділу
Регіональні та місцеві валютні ринки
11.2. Валютний курс. Чинники, що впливають на валютний курс
Номінальний та реальний валютний курс
11.3. Валютні операції
Паритет купівельної спроможності
Хеджування валютних ризиків
РОЗДІЛ 12 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Зміст розділу
Нелінійна парадигма (Е. Петерс і теорія хаоса)
Теорія асиметричної інформації
12.2. Види інформації на фінансовому ринку
Аудит
12.3. Система розкриття інформації. Інформаційні витрати
Удосконалення системи розкриття інформації
Джерела фінансової інформації
РОЗДІЛ 13 ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ Зміст розділу
Державний внутрішній і зовнішній борг
13.2. Ринок державних запозичень
Сучасна практика здійснення державних запозичень в Україні
Зарубіжний досвід управління державними запозиченнями і реструктуризації заборгованості
13.3. Місцеві органи влади на фінансовому ринку
Боргове фінансування місцевих потреб
Законодавче забезпечення здійснення місцевих запозичень
Класифікація облігацій внутрішньої місцевої позики
13.4. Місцеві запозичення у фінансуванні регіонального розвитку Історія муніципальних запозичень в Україні
Зарубіжний досвід випуску муніципальних цінних паперів
СЛОВНИК
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)