Posibniki.com.ua Право Державна служба


Державна служба

У підручнику викладено систематизовані знання з організації та функціону-вання державної служби, її ролі та місця в суспільно-політичній та соціально-економічній системах, з проблематики формування та розвитку результативної та ефективної державної служби як інституту практичного забезпечення реаліза-ції положень Конституції та законів України, прав і свобод людини і громадяни-на України. Розглянуто загальнонаукові та законодавчі засади державної служби, зміст і особливості її основних інститутів — організаційного, економічного, правового, культурного; наведено основні положення щодо формування та реалізації державно-службових відносин у державному апараті.
ЗМIСТ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМАХ 1.Держава, державність і державна служба
2.Громадянське суспільство, політична система та державне управління
3.Держава добробуту та соціально орієнтована ринкова система
4.Державна політика як цілеформувальний чинник діяльності державного апарату та державної служби
5. Механізм держави, державний аппарат і державна служба в системі державного управління
6. Соціальна природа державної служби
7. Походження, значення і роль державної служби в умовах державотворення України
8. Історія державної служби на теренах України та заходи незалежної Української держави щодо її становлення та розвитку
ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 9.Наукові умови виникнення теорії державної служби
10.Основні поняття та ка тегорії теорії державної служби
11.Основні концепції бюрократії та сучасні тенденції розвитку державної служби
12.Сучасні концепції держави та тенденції розвитку державної служби
13.Методологічні проблеми державної служби
14.Методологія системного підходу в державному управлінні та державній службі
15.Інституціональний підхід до державної служби
16. Порівняльні методи дослідження державної служби
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 17. Конституційно-правові засади державної служби
18. Цілі, завдання та функції державної служби
19. Основні принципи державної служби
ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 20. Правові системи, трудова та публічна концепції відносин державної служби
21. Зміст і структура правового інституту державної служби
22. Системність правового інституту державної служби
23. Державно-службові відносини в системі державної служби
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 24. Державна служба як суб’єкт економічних відносин
25. Еконо міко-правові функції державної служби
26. Економічні аспекти державної служби як об’єкт управління
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 27.Особливості державної служби як соціального інституту
28.Соціальна сутність функціонування державної служби
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ 29. Види державної служби. Критерії класифікації
30. Посади в органах державної влади
31. Управління державною службою як діяльність спеціально створених органів державної влади та їх структурних підрозділів
32. Особливості служби в органах місцевого самоврядування
Частина 2. 32. Особливості служби в органах місцевого самоврядування
Частина 3. 32. Особливості служби в органах місцевого самоврядування
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 33.Загальні вимоги до державних службовців
34.Права та обов’язки державних службовців
35.Гар антії та заохочення державних службовців
36.Особливості відповідальності державних службовців
37.Обмеження та заборони, пов’язані з проходженням державної служби
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОСЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН 38.Умови виникнення державно-службових відносин
39.Формування кадрового резерву
40. Призначення на посаду
41.Конкурс
42. Просування по службі
43. Стаж державної служби
44.Стажування
45. Щорічне оцінювання державних службовців
46. Атестація державних службовців
47. Декларування доходів державних службовців
48. Припинення державно-службових відносин
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНЕ 49. Структура і зміст професійної діяльності державного службовця
50.Стратегічне управління в професійній діяльності
51.Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців
52.Професійне навчання як складова діяльності державного службовця
Частина 2. 52.Професійне навчання як складова діяльності державного службовця
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК КУЛЬТУРНИЙ ІНСТИТУТ 53.Поняття культурного інституту державної служби та його складові
54.Формування культури державної служби в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
55. Етика державного службовця
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 56.Поняття та зміст ефективності державної служби
57.Державна кадрова політика у сфері державної служби
58.Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
Частина 2. 58.Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
Частина 3. 58.Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 60.Основні риси моделі державної служби України
61.Основні напрями розвитку державної служби України
ЛІТЕРАТУРА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)