Posibniki.com.ua Маркетинг Маркетингове ціноутворення


Маркетингове ціноутворення

Дослідження свідчать, що ціна впливає на збут і доходи підприємства в п’ять разів сильніше за збутові зусилля і вдесятеро — за рекламні заходи. Посилення конкуренції, переведення її на глобальний рівень, скорочення життєвих циклів товарів, посилення влади споживачів і посередників та інші фактори зовнішнього маркетингового середо- вища спонукають підприємства приділяти більше уваги питанням ціноутворення. Се- ред основних причин посиленої останніми роками уваги до проблем ціноутворення як з боку практиків, так і з боку науковців можна назвати також прояви і наслідки економі- чної кризи в багатьох країнах світу, яка змусила як покупців раціональніше підходити до здійснення купівель, так і продавців — ретельніше планувати свої доходи і прибутки (які в свою чергу, залежать від цін на товари або послуги підприємства — як безпосе- редньо, так і опосередковано, через вплив ціни на рівень попиту на продукцію підпри- ємства). Відомо, що помилки при ціноутворенні нерідко стають причиною того, що під- приємство не досягає поставлених цілей, а для нових товарів неправильно встановлена ціна може зумовити ринковий провал. Часто до зниження конкурентоспроможності товару і/або до недоотримання підприємством прибутку призводить орієнтація лише на витратні методи ціноутворення, що за сучасних умов означає ринкову короткозорість менеджменту підприємства.
ЗМIСТ
І. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, ПРАКТИЧНІ ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМАМИ Тема 1 ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
1.2. Запитання і тести для самоконтролю
1.3. Задачі для самостійного розв’язання
1.5. Практичні завдання та ситуаційні вправи
Тема 2 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ЦІН
2.2. Запитання і тести для самоконтролю
2.3. Задачі для самостійного розв’язання
2.4. Приклади розв’язання задач
Тема 3 СИСТЕМА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЦІНОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА
3.2. Запитання і тести для самоконтролю
3.3. Задачі для самостійного розв’язання
Тема 4 ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
4.2. Запитання і тести для самоконтролю
4.3. Задачі для самостійного розв’язання
Тема 5 ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОГО ДІАПАЗОНУ ЦІНИ ТОВАРУ
5.2. Запитання і тести для самоконтролю
5.3. Задачі для самостійного розв’язання
5.5. Практичні завдання та ситуаційні вправи
Тема 6 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
6.2. Запитання і тести для самоконтролю
6.3. Задачі для самостійного розв’язання
6.4. Приклади розв’язання задач
Тема 7 ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ
7.2. Запитання і тести для самоконтролю
7.3. Задачі для самостійного розв’язання
7.5. Практичні завдання та ситуаційні вправи
Тема 8 ВИБІР БАЗОВОЇ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
8.2. Запитання і тести для самоконтролю
8.3. Задачі для самостійного розв’язання
8.5. Практичні завдання та ситуаційні вправи
Опитувальний лист
Тема 9 ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
9.2. Запитання і тести для самоконтролю
9.3. Задачі для самостійного розв’язання
9.5. Практичні завдання та ситуаційні вправи
Тема 10 ЦІНОВА ТАКТИКА ТА ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЦІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
10.2. Запитання і тести для самоконтролю
10.3. Задачі для самостійного розв’язання
Тема 11 КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ОЦІНКА ЦІНОВОГО РИЗИКУ
11.2. Запитання і тести для самоконтролю
11.3. Задачі для самостійного розв’язання
11.5. Практичні завдання та ситуаційні вправи
Тема 12 ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В РІЗНИХ СФЕРАХ ЕКОНОМІКИ
12.2. Запитання і тести для самоконтролю
12.3. Задачі для самостійного розв’язання
12.5. Практичні завдання та ситуаційні вправи
12.6. Питання для обговорення на практичних заняттях
2. Рекомендації з підготовки письмових індивідуальних робіт
ГЛОСАРІЙ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)