Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціВИДИ АНАЛІЗУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ВИДИ АНАЛІЗУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ


зарахування частини податку з прибутку інноваційної організації на спеціальні рахунки з подальшим використанням на інноваційні цілі.

Для прийняття оптимальних управлінських рішень, пов’язаних з рухом грошових коштів, для досягнення найкращого ефекту господарської діяльності керівництву суб’єкта господарювання необхідна постійна обізнаність про стан грошових коштів.Отже, потрібно проводити систематичний детальний аналіз грошових потоків. Метою такого аналізу є отримання необхідногообсягу інформації, що дає об’єктивну, точну і своєчасну характеристику напрямків надходження і витрачання грошових коштів,обсягів, складу, структури, об’єктивних і суб’єктивних, зовнішніх і внутрішніх факторів, що здійснюють різний вплив на змінугрошових потоків.

Розкриття інформації про чистий рух коштів від операційноїдіяльності суб’єкта господарювання як за міжнародними, так і занаціональними стандартами обліку і звітності передбачаєтьсяшляхом оприлюднення форми «Звіт про рух грошових коштів».Вважаємо, що аналітична цінність даного звіту полягає в тому,що вивчення показників, які він вміщує, дає можливість не тількивстановити напрями витрачання і надходження грошей у звітному періоді в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, але й із значною мірою ймовірності спрогнозувати рух коштів у найближчому майбутньому.

Аналізу змісту і форми Звіту про рух грошових коштів присвячено численні праці вітчизняних науковців, зокрема Г. Г. Кірейцева, В. Г. Швеця, Є. В. Мниха, О. А. Боярової, при цьому постійно відбувається удосконалення нормативного забезпеченнявідображення потоку грошей та їх еквівалентів. Зокрема, до 2013року в Україні по черзі використовували форму Звіту про рухгрошових коштів, в якій чистий рух коштів від операційної діяльності розраховували або за допомогою тільки непрямого методу, або тільки за допомогою прямого. З прийняттям Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальнівимоги до фінансової звітності» [1] відбулись чергові зміни у фо-

УДК 657Чалюк Л. В.,аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетнихустановах та економічного аналізу,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

операційної діяльності одним з наведених методів. За яким методом буде складатися звіт, необхідно передбачити в Наказі прооблікову політику.

Необхідно підкреслити, що загалом відображення інформаціїпро рух коштів у результаті операційної діяльності на вибір прямим чи непрямим методом передбачено Міжнародними стандарперетворюючі дані Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) з відображених за принципом нарахування на відображені за «касовим» принципом.

Варто зауважити, що у МСБО 7 [2] зазначається, що суб’єктигосподарювання заохочуються до застосування прямого методупри розрахунку руху коштів від операційної діяльності. Оскількиза звітний період. Тому вважаємо, що прямий метод є кориснимдля ретроспективного аналізу руху грошових коштів у результатіопераційної діяльності.

Оскільки прямий метод потребує звернення до звіту про фінансові результати, якщо необхідно порівняти прибутковість діяльності підприємства та її забезпеченість реальними грошима,

рмах і структурі фінансової звітності, згідно яких на сьогоднішній день суб’єкти господарювання мають право вибору щодорозкриття інформації про рух грошових коштів у результатівтами фінансової звітності. Прямий метод являє собою відтворення даних про джерела реального надходження та витрачаннягрошей у результаті здійснення відповідного виду діяльності ваналізованому періоді. Непрямий метод — метод, який виводитьна результат чистого руху коштів від операційної діяльності опосередковано, через фінансовий результат (прибуток або збиток),сутність прямого методу полягає в складанні потоку грошовихкоштів за даними бухгалтерського обліку, насамперед Головноїкниги, у ретроспективі доцільним є порівняння джерел надходжень коштів та напрямків їх витрачання у розрізі грошового забезпечення реалізованої продукції із встановленням взаємозв’язку між обсягом реалізації продукції та грошовою виручкоюдо прямого методу є зауваження. Вважаємо, що надходження івитрачання коштів, розраховані за прямим методом, не мають чіткої часової ув’язки з результативністю діяльності підприємствасаме за досліджуваний період. Крім того, при застосуванні прямого методу у складі надходжень від реалізації продукції не виокремлено одне з ключових джерел притоку коштів — амортизацію, яка за своєю економічною суттю є доходом, виведеним з-підоподаткування. Також, як правило, прогноз майбутніх грошовихпотоків при застосуванні прямого методу здійснюється методом

рів. Отже, все це зменшує інформаційну цінність звіту, складеного за прямим методом, для перспективного аналізу рухугрошових коштів у результаті операційної діяльності.

Непрямий метод надає більше корисної інформації для перспективного аналізу. Він дозволяє не стільки проаналізувати структуру надходжень і витрачання грошей, скільки встановити внуготівковими коштами, виплатою дивідендів.

Література

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]. — Режимдоступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336—13.

2. МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» [Електронний ресурс].

— Режим доступу: http://minfin.gov.ua/control/publish/article/main2.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ТРИСТОРОННІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ АУДИТУ
МЕТАМОРФОЗЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ АУДИТУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КЛАСИФІКАЦІЇ КОНТРОЛЮ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki