Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаТРИСПРЯМОВАНІСТЬ РЕОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ POLYORIENTATION REORGANIZATION PROCESSES ON ENTERPRISES


< Попередня  Змiст  Наступна >

ТРИСПРЯМОВАНІСТЬ РЕОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ POLYORIENTATION REORGANIZATION PROCESSES ON ENTERPRISES


Анотація. недосконалістьвно понятійного апарату реорганізаційної теорії. Запропонотлумачення нових термінів touch with the concept vehicle of reorganization theory. New vi-pretations of new terms

Звернуто увагу на розробок стосоSummary. Paid attention on imperfection of developments in вано нове бачення реорганізаційних процесів і удосконалені sion of reorganization processes is offered and improved inter-

Ключові слова: реорганізація, реструктуризація, реінжиніринг, реформування Key words: reorganization, restructuring, reengineering, ref-ormation

ресурсів, що направляються на проведення оцінки тощо. Потрібно провести інтеграцію оцінки видаткових програм у бюджетний процес, що враховує недоліки попередніх періодів. У міністерствах і відомствах на служби внутрішнього аудиту має бути покладена стратегічна оцінка діяльності, до якої входить оцінка видаткових програм. Таким чином, зовнішня оцінка видаткових програм доповнюється внутрішнім механізмом контролю.

Необхідність управління реорганізаційними процесами на підприємствах, розробки способів і засобів їх менеджменту визначається суттєвою активізацією зміни організаційно-правової форми підприємницьких структур в Україні. На жаль, такі зміни на збільшення продуктивності виробництва цих підприємств суттєво не впливають, але вони утворюють певну дестабілізацію у роботі апарату управління, часткову втрату керованості підприємства, збільшення його фінансових витрат. Саме наявність суттєвих грошових, матеріальних і трудових втрат на підприємствах у ході їхньої реорганізації визначає значущість розробок стосовно менеджменту процесів реорганізації на підприємствах і на цій основі підвищення ефективності управління цими процесами

Найчастіше реорганізаційні процеси на підприємстві розуміють як сукупність дій на підприємстві та поза його межами, що пов’язано із зміною його організаційно-правової форми [1—4]. Однак, глибоке дослідження реорганізаційних робіт дозволило встановити наявність аналогічних дій на рівні структурних підрозділів підприємства. Тобто, реорганізаційні процеси відбуваються не лише на рівні підприємства в цілому, а й на рівні його структурних підрозділів і процесів діяльності.

Аналіз понятійного апарату реорганізаційної теорії дозволив встановити, що поняття «реорганізація» є похідним від поняття «організація» у контексті характеристики зміни певної сукупності елементів або атрибутів. При цьому значною частиною науковців явище «організація» представляється як сукупність властивостей, процесів і системи, хоча, на нашу думку, воно має предметну, функціональну і атрибутивну ознаки. Також поняття «реорганізація» має відтворювальне (відновлювальне) спрямування, яке вказує на дії із відновлення стану упорядкованості або структури і взаємозв’язків між членами (індивідуумами) певної спільноти. Така багатоаспектність і утворює проблему відсутності єдиного підходу у розумінні терміну «реорганізація»

Саме тому і запропоновано уведення у науковий і прикладний обіг уточнених понять. Так, під реорганізацією слід розуміти — процес зміни раніш встановленого способу та характеру поєднання частин цілого, що були упорядковані для досягнення певної мети. А під «реорганізацією підприємства» слід розуміти цілеспрямований процес зміни способу, характеру та форм

Виявлення особливостей протікання реорганізаційних процесів, які стосуються не лише зміни організаційно-правової форми всього підприємства, а і його організаційної структури, структур його внутрішніх підрозділів, процесів діяльності або бізнес-процесів, дозволило констатувати, що реорганізаційні процеси протікають на значно нижчих рівнях системи підприємства і пов’язані з діяльністю працівників навіть на робочих місцях, а не лише на узагальненому рівні всього підприємства, як це вважало широке коло науковців.

На основі польового дослідження реорганізаційних процесів на підприємствах встановлено, що при «реформуванні підприємства» — тобто зміні певної його форми, може відбуватись не лише зміна організаційно-правової форми підприємства, а і зміни у формах його структурних підрозділів при їхньому об’єднанні або поділі чи ліквідації. При «реструктуризації» або зміні структури може відбуватись не лише зміна організаційної структури підприємства, а і структури обладнання, персоналу, фінансів, транспортних та інформаційних потоків тощо. А при «реінжинірингу» — тобто перепроектуванні, можуть змінюватись не лише бізнес-процеси, а і техніка, і сама продукція підприємства, і навіть відбуватись будівельно-архітектурне перепроектування при реконструкції чи модернізації підприємства.

У зв’язку з цим введені нові уточнюючі поняття організаційного спрямування — організаційне реформування підприємства, організаційна реструктуризація і реінжиніринг (перепроектування) процесів діяльності. Таким чином, під організаційним реформуванням підприємства слід розуміти виконання дій із зміни процесів та ієрархії складових підприємства, які впливають на стан упорядкованості його функціонування і пов’язані з атрибутивною (організаційно-правовою) формою, формою власності або власника даного суб’єкта господарювання для забезпечення його ефективної діяльності. Організаційна реструктуризація підприємства — це трансформація процесів діяльності підприємницької структури на основі зміни порядку взаємовідносин, ієрархії і ланцюжків її складових (підрозділів) з метою підвищення ефективності функціонування цієї структури. А організаційний реінжиніринг діяльності (бізнес-процесів) підприємства — поліпшення змісту і порядку виконання технологій, процедур або процесів його діяльності для підвищення ефективності господарювання. Таким чином, у випадку удосконалення організації ви-

поєднання структурних підрозділів підприємства і його в цілому для удосконалення порядку функціонування та найефективнішого досягнення поставлених цілей діяльності.

Література

1. Гарафонова О. І. Організаційні аспекти процесів реструктуризації / О. І. Гарафонова // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 11 / Відп. ред. С. І. Дем’яненко. — К.: КНЕУ, 2003. — 292 с. — С. 58—65.

2. Господарський кодекс України [Текст]: чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 25 серпня 2009 р.: (відповідає офіц. тексту) / Україна. Закони. — К.: Паливода А. В., 2009. — 192 с.

3. Марчук Л. В. Трансформація підприємств у стадіях життєвого циклу розвитку економічних систем / Л. В. Марчук // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2004. — № 504.

— С. 122

—127.

4. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / О. О. Терещенко. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. c УДК 334.716:330.142.26 shupilova_lora@mail.ru


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Литвиненко Т. М., к.е.н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ Анотація. Переважна більшість
Ліщинська Вікторія Україна Lіshchynska Victoria, Lecturer, «Kyiv National Economic University named after V.Getman», Ukraine Валеріївна, ст.викладач, «Київський національний економічний університет
УБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІМПЕРАТИВ
Мазур Володимир Степанович, к.е.н., доцент кафедри міжнародного туризму та біснесу, Тернопільський національний економічний універсиет УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ІНДУСТРІЇ
Марченко Максим Михайлович, к.е.н, доцент кафедри стратегії підприємств, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Україна Marchenko Maksym, PhD, associate professor, Kyiv National Economic
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki