< Попередня  Змiст  Наступна >

Тонюк Марина


Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима

Гетьмана», Україна Tonyuk Maryna, PhD in Economics, Associate Professor, KNEU named after Vadym Hetman, Ukraine ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ THE INVESTMENT SOFTWARE OF THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Анотація. Висвітлено проблеми інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві. Розглянуто сутнісно-змістовне наповнення поняття інвестиції, проаналізовано динаміку й сучасний стан інвестиційного забезпечення підприємств аграрного сектору, впроваджен

ня інвестиційних проектів корпоративними об’єднаннями і компаніями. Запропоновано заходи щодо залучення інвестицій в аграрну сферу економіки enterprises of the agricultural sector, implementation of in-vestment projects and corporate associations and companies were analyzed. Measures to at-

України.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиAbstract. The leading role of in-vestment as a prerequisite for efficient operation of the indus-try was shown. The problems of investment in agricultural pro-duction were researched. The concept of investment was ex-amined. Dynamics and the cur-rent state of the investment to tract investments in the agri-cultural sector of Ukraine’s economy were proposed. The role

Несприятливий інвестиційний клімат в Україні, що нині спостерігається, зумовлений нестабільністю політичної ситуації, швидкою мінливістю економічного середовища, нечіткістю правової системи, високим рівнем корупції, проблемами встановлення прав власності, недосконалістю законодавства у питаннях захисту міноритарних акціонерів, низьким рівнем доходів громадян. До стримуючих чинників інвестиційної діяльності в Україні слід віднести також високий рівень тіньової економіки, що становить нині майже 50 %; ризик експропріації «брудного» капіталу, рейдерські захоплення підприємств, адміністративні перешкоди, складність системи ліцензування видів діяльності. Проблема посилюється й тим, що економічне зростання набуває кількісної ознаки. Спостерігається збільшення обсягів виробництва при зниженні якісних показників і рентабельності підприємств, тобто екстенсивний шлях економічного розвитку.

Низька рентабельність більшості українських підприємств спонукає до пошуку і залучення зовнішніх джерел інвестиційних ресурсів, формування сприятливого інвестиційного клімату. Збільшення обсягів інвестицій забезпечує поступове підвищенню темпів економічного зростання.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України за останні роки загальний обсяг бюджетного фінансування агропромислового комплексу Київської області скоротився більше ніж удвічі, порівняно з попередніми роками.

Київська область має усі можливості для взаємовигідного й ефективного міжнародного співробітництва, однак набуває актуальності надання державою гарантій потенційним інвесторам. Значний імпульс і цілеспрямованість інвестиційному розвитку сільського господарства має надати саме ефективне державне регулювання цього процесу. Для залучення інвестицій у агропромислові підприємства Київської області необхідно зміцнити енергетичну базу, забезпечити поступове зростання ефективності сільськогосподарського виробництва, розвиток якого базується на подальшому розширенні масштабів зрошуваного землеробства, розвитку бюджетонаповнюючих пріоритетних галузей, удосконалення структури сільськогосподарського виробництва і розвитку переробної промисловості.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Швиданенко Генефа
ницькій діяльності. Виокремлено ключові елементи інтелектуально-інтеграційної платфозапропоновано напрями її використання з метою підвищення результативності діярозвиток підприємства, цінність,
Швиданенко О. А., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна
тика регулювання конкурентних відносин, глобальний ринок, механізми і інструменти регулювання. tions, competition policy, regu-lation of competitive relations, global market, mechanisms and
Шевченко С. Ю., к.е.н., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ Анотація. Розглянуто зміст
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki