< Попередня  Змiст  Наступна >

subject, conditions of existence.


На думку Л. Абалкіна, економічна безпека — це «сукупність умов і чинників, які забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність та сталість, здатність до постійного оновлення і самовдосконалення» [3, с. 5].

На такій само позиції стоять і Л. Кунбутаєв та А. Мінзов, які пишуть, що «…якщо ми говоримо про економічну безпеку суб’єкта господарювання, то, очевидно, передбачаємо, що це не стан його захищеності, а ступінь впливу різноманітних внутрішніх і зовнішніх несприятливих факторів і середовища на його економіку. … Безпека не є станом захищеності інтересів суб’єкта, а представляє собою сукупність умов існування господарюючого суб’єкта, за яких забезпечується виконання цілей його функціонування» [4, с. 28].

Досліджуючи передумови самореалізації і самовідтворення соціальних суб’єктів, Г. Іващенко доводить, що безпека — «це не стан суб’єкта, а умови його існування, які ним контролюються» [5].

Дещо по-іншому, але в контексті теорії діяльності, трактує безпеку С. Кортунов. Він вважає, що насправді ніяких небезпек поза нами і незалежно від нас і нашої діяльності не існує. Небезпечними або безпечними є самі наші системи діяльності, і залежить це не від властивостей зовнішнього оточення, а від наявності або відсутності у нас форм організації, методів і засобів роботи в цьому оточенні. Відповідно, на думку науковця, «небезпеки» є лише неправдивими, перетвореними формами нашого усвідомлення дефіциту власних засобів і методів роботи [6, с. 28—29].

Аналізуючи наведені та деякі інші визначення безпеки в межах діяльнісного підходу, варто відмітити суттєві його позитивні відмінності від статичного підходу, етимологічної концепції та концепції захищеності. По-перше, це фундаментальний характер, який досягається завдяки взяттю за основу дослідження категорії діяльності, з якої у подальшому логічно виводяться поняття безпеки суб’єкта та елементи теорії безпеки. По-друге, погляд на безпеку не як статичну, а динамічну характеристику суб’єкта, який перебуває у постійній взаємодії зі своїм середовищем. Потретє, достатньо чітка методична і прикладна спрямованість, завдяки можливостям введення показників оцінювання сприятливості або ступеня контрольованості умов існування соціально-

що склалися в оточуючому середовищі. Якщо такі умови в цілому є сприятливими для суб’єкта, він успішно функціонує і розвивається, і навпаки. Це дозволило ряду авторів вважати, що безпека і є характеристикою умов існування суб’єкта.

Разом з тим, відмічаючи переваги діяльнісного підходу, на наш погляд, варто зазначити, що він містить і серйозні недоліки.

По-перше, в межах підходу робиться необґрунтована підміна поняття «безпечні умови» на поняття «сприятливі умови». Безпечними можуть бути не лише ті з умов, які допомагають у досягненні цілей, але й нейтральні. Крім того, несприятливі (до певної межі) умови активізують механізми адаптації, самовдосконалення системи, що для її існування і розвитку в майбутньому може виявитися більш значущим.

По-друге, навіть якщо припустити, що безпека — це сприятливі умови діяльності суб’єкта, то стає не зрозумілим, що саме характеризується цим поняттям — сам суб’єкт чи його оточення? У цьому плані відбувається відрив характеристики суб’єкту від самого суб’єкта.

По-третє, в межах підходу об’єкт діяльності і об’єкт безпеки не розрізняються. Однак, на практиці часто безпеку одного суб’єкта господарювання може забезпечувати інший.

По-четверте, ототожнення безпеки з контрольованими умовами в граничному розумінні передбачає можливість тотального контролю суб’єктом умов свого існування, що в принципі неможливо. Тим більше для досягнення безпеки часто достатньо не контролювати умови існування, а уникнути впливу негативних умов або адаптуватися до них. У цьому плані підхід С. Кортунова дещо послаблює вказаний недолік, зміщуючи акценти в забезпеченні безпеки суб’єкта на покращення характеристик і методів діяльності самого суб’єкта.

Таким чином, діяльнісний підхід по-новому розкрив зміст окремих складових теорії безпеки соціальних суб’єктів, знявши певні методологічні обмеження попередніх концепцій, однак він потребує подальших доопрацювань у контексті створення теорії економічної безпеки бізнесу.

Література

1. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. общ.-научн. фонд; Научно-ред. совет: предс. В. С. Степин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов.

— М.: Мысль, 2010.

— Т. I. — 2010. — 744 с.

2. Гуляихин В. Н. Логико-философский анализ некоторых концептуальных проблем теории деятельности / В. Н. Гуляихин // Вестник ВолГУ.

— 2003. — Серия 7.

— Вып. 3.

— С. 23—28.

економічних суб’єктів, а також вибору методів і засобів створення таких умов.

3. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение Л. Абалкин // Вопросы экономики. — 1994. — №12. — С. 4—13.

4. Кунбутаев Л. М. Экономическая безопасность: анализ различных точек зрения на сущность и содержание термина / Л. М. Кунбутаев, А. С. Минзов // Эксперт. — 2011. — № 8.

— С. 26—29.

5. Иващенко Г. В. О понятии «безопасность» / Г. В. Иващенко // Електронний журнал «Credo». — № 25.

— 2001. — Режим доступу: http://credo.osu.ru/024/004.shtml

6. Кортунов С. В. Становление политики безопасности / С. В. Кортунов. — М.: Наука, 2003. — 612 с.

УДК 658ulichka-L@ukr.net


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Пожуєва Тетяна Олександрівна, к.е.н., доц., ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ принципи економічної безпеки.
РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ FUNCTIONAL ASPIRATION OF CONSTITUENTS OF PROVIDING OF ANTI-CRISIS ACTIVITY
Кузьменко Олена Михайлівна, Kuzmenko Olena, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна PhD, Associate Professor,
асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський assistant of department economy of enterprises, SU«Kyiv National
ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО
Гирдзияускас Стасис
льних положень в аналізі, моделюванні та управлінні такими ризиками.
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki