Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаШиян Дмитро Вікторович, д-р екон. наук, професор, кафедра економіка підприємства та менеджменту Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна ОКРЕМІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Шиян Дмитро Вікторович, д-р екон. наук, професор, кафедра економіка підприємства та менеджменту Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна ОКРЕМІ


Анотація. У статті розглянуто проблеми оцінки ефективності витрат при виробництві зерноділені на прибуткові та збитковиробництва зернових.

вих культур із врахуванням фактору їх інтенсивності. При цьому всі сільськогосподарські підприємства України були поwere divided into income. Statistically proven that it is the difference in the magnitude of costs and yields crops are ві. Статистично доведено, що саме різниці у величині витрат і врожайності культур є вирішальними чинниками, які формують рівень прибутковості level of profitability of grain production. Keywords: cost-effectiveness, the intensity of the production yield.

Ключові слова: ефективність витрат, інтенсивність виробництва урожайність. Shiyan Dmitriy, dock. еcon. іciences, зrofessor Department of Business Economics and Management Kharkov National Economic University named after Semyon Kuznets, Ukraine SOME PROBLEMS OF COST EFFECTIVENESS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE PRODUCTION OF CROPS Abstract.In the article the problems of assessing costeffectiveness in the production of crops with regard to their factor intensity. Thus all farms Ukraine crucial factors that shape the

Стратегією розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року передбачається значне нарощування обсягів виробництва головних видів сільськогосподарських культур, зокрема зерна у 1,4 разу. Це можливе лише на шляху подальшої ін-

УДК 631.151.2:633.1 e-mail:dm_shiyan@rambler.ru

Як відомо, у 1766 р. Тюрго оприлюднив працю «Роздуми про створення і розподіл багатства»., в якій вперше була сформована ідея про дію закону спадної віддачі витрат у сільському господарстві, який пов’язаний із визначенням закономірностей у зміні співвідношення між витратами, що зростають і результатами виробництва [1].

Оцінюючи передбачення Тюрго, Й. Шумпетер переконливо підкреслює те, що зовсім не обов’язково, щоб зростання витрат одного фактора стосовно до іншого супроводжувалося з перших порцій додаткових витрат зменшенням їх віддачі. Таким чином, як підсумовує Й. Шумпетер, можна зазначити, що Тюрго сформулював особливий випадок закону, який американські економісти близько 1900 р. назвали законом перемінних пропорцій.

Значну увагу закону спадної віддачі було приділено у фундаментальній праці А. Маршалла «Принципи економічної науки», який пише, що кожне прирощення капіталу і праці, що вкладається в обробку земель, породжує взагалі пропорційно менше збільшення кількості отримуваного продукту, якщо тільки вказане прирощення не збігалося в часі з удосконаленням агротехніки [2]. Він виділяв дві тенденції в дії цього закону. Перша з них полягала в тому, що покращання агротехніки дає змогу збільшити віддачу від додаткового капіталу. Друга тенденція вела до того, що безперервний ріст капіталу в кінцевому підсумку знову приводив до зменшення додаткового продукту вже на новому рівні.

У теперішній час отримує визнання положення, згідно з яким закон спадної дохідності особливо рельєфно проявляється саме в сільському господарстві. Такої думки, зокрема, дотримується В. Г. Андрійчук [3]. Але співвідношення понять «спадна родючість ґрунтів» і «спадна дохідність» ним не розглядається.

Тому нами було поставлено за мету на прикладі всіх сільськогосподарських підприємств України з’ясувати, як рівень витрат та розміри підприємств впливали на урожайність та ефективність виробництва зернових культур.

тенсифікації його виробництва. Відтак, виникають питання відносно її економічної ефективності та можливих меж зростання в існуючому економічному механізмі. На рис. 1. наведенл залежність між величиною витрат та урожайністю зернових культур по всій сукупності підприємств (7917 одиниць). Рівняння тренда доволі чітко дає можливість зрозуміти загальну тенденцію до прямої залежності між наведеними показниками. У той же саме час, якщо звернутись до залежності між величиною прибутку на 1 га посівної площі та витратами на 1 га, то дана залежність характеризується зворотнім зв’язок (рис. 2). У даному випадку ми маємо класичний прояв закону спадної віддачі сформованого Тюрго.

Постає питання: у чому причина того, що позитивна тенденція між витратами та прибутком відсутня? Для відповіді на сформоване питання зернимось до даних табл. 1. Вони дають підстави стверджувати, що підприємства, які отримували прибуток, мали вищу урожайність при нижчому рівні витрат.

Таблиця 1

ВЕЛИЧИНА ВИТРАТ ТА УРОЖАЙНІСТЬ

В ГРУПІ ПРИБУТКОВИХ ТА ЗБИТКОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В УКРАЇНІ У 2013 РОЦІ

Групи підприємств Витрати на 1 га, грн Урожайність, ц/га
Підприємства з збитком4973,640,2
Підприємства з прибутком4600,948,6

Надійність отриманих даних була перевірена з допомогою tтесту порівняння середніх у даних групах. Було встановлено, що розбіжності в урожайності та витратах у даних групах мають не випадковий характер, а обумовлені системним фактором. В якості останнього нами приймається вплив рівня органа цій виробництва та вміння застосувати сучасні технологій, які дозволяють підприємствам зменшувати величину витрат.

Література

1. Шумпетер Й. История экономического анализа [Електронний ресурс] / Й. Шумпетер. — Режим доступу: www.ek-lit.agava.ru/ books.htm.

2. Маршалл А. Принципы экономической науки: Т. 1; пер. с англ. / А. Маршалл. — М.: Прогресс, 1993. — 414 с.

3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. — 2-ге вид., доп. і переробл. / В.Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2004. — 624 с.

УДК331.108e-mail: nv342@mail.ru


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Секція № 4
Бойко Тетяна Леонтіївна, аспірант кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Boyko Tetyana, postgraduate student, KNEU named after Vadym Hetman,
Бойченко Катерина Степанівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Boichenko Kateryna, Ph. D., associated professor of the economic of enterprises
Васильєва О. О., к.ф.-м.н., доцент, Запорізький національний технічний університет, Україна СУЧАСНІ РЕЗЕРВИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Васильков В. Г., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Vladimir Vasilkov, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki