Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаСекція № 2 ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО УДК 330.3Budyaev.maxim@gmail.com Будяєв М. О., аспірант Гетьмана Maksym Budiaiev, Postgraduate student KNEU named after Vadim Hetman ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ДВНЗ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Секція № 2 ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО УДК 330.3Budyaev.maxim@gmail.com Будяєв М. О., аспірант Гетьмана Maksym Budiaiev, Postgraduate student KNEU named after Vadim Hetman ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ДВНЗ


Ключові слова: інвестиційна привабливість підприємства, класифікаційні ознаки інвестиційної привабливості, інновації, інвестиційно-інноваційний процес entrepreneurship is proposed. Key words: investment attrac-tiveness of enterprise, classifica-tion attributes of theinvestment attractiveness, innovations, in-vestment and innovation process

На сучасному етапі розвитку світової економічної системи головна роль інвестицій та інвестиційної діяльності в життєвому циклі підприємств і країн у цілому не викликає сумнівів. Достатній кількісний і високий якісний склад інвестиційних ресурсів — це основа для тривалого, ефективного функціонування системи, чи іншими словами, додаткового джерела суспільної користі (основне завдання будь-якого суб’єкта економічних відносин чи економічної системи приносити додаткову суспільну корисність). Проте відкритим залишається питання об’єкта інвестицій. Узагальнюючим поняттям вибору об’єкта — є інвестиційна привабливість.

Велика кількість вітчизняних та іноземних науковців вивчали питання інвестування та інвестиційної діяльності: О. Амоша, Г. Г. Бірман, І. Бланк, В. Бочаров, Ю. Брігхем, В. Геєць, О. Коюда, В.Коюда,Л. Лігоненко, Г. Марковиць, О.Носова, А.Пересада, Н. Трясціна, Л. Чорна, У. Шарп, О. Ястремська, С. С. Донцов,

І. О. Бланк, О. А. Андраш, Д. В. Коробков, А. П. Гайдуцький, В. В. Бочаров.

В економічній науці немає єдиного підходу до визначення суті поняття «інвестиційна привабливість підприємства». Найцікавіша думка вітчизняних науковців (Л. О. Чорна)

— розглядати інвестиційну привабливість підприємства «як взаємозв’язок двох характеристик: з боку економічного змісту(інвестиції) і з боку психологічної форми (привабливість)» [4].

У науковій літературі існують різні підходи до класифікації

[1], проте на думку автора найчіткішою і найзрозумілішою є класифікація за рівнем впливу. Усі фактори формування інвестиційної привабливості доцільно розділяти за рівнем впливу на макро-, мезо-, мікрофактори.

До факторів макрорівня відносять загальну стратегію та політику держави з кожного питання; рівень росту ВВП та інших показників діяльності (сальдо торговельного балансу, рівень оподаткування); захист прав інвесторів, інтелектуальних прав, прав людини та прав працівників; рівень освіченості та інші. До факторів мезорівня відносять схожі показники як і в макрорівні, тільки визначені для певного регіону. Унікальними факторами для цього рівня є характеристика місцевих ринків, ресурсна база регіону, наявність особливих умов ведення бізнесу (ВЕЗ), ступінь автономії регіону. Найважливішим є мікрорівень, тобто рівень підприємства, до я кого відносять, перш за все, аналіз власників підприємства, характеристики ліквідності та платоспроможності, кадрові ресурси, соціально-психологічний клімат на підприємстві, форму та стиль керівництва, наявність новітніх розробок (R&D), відсоток реінвестування у інновації.

При визначенні інвестиційної привабливості підприємства будь-яким методом необхідно враховувати фактори кожного рівня. Проте для з аналізу сучасної практики вибору об’єктів для інвестування стає очевидно прямий зв’язок між рівнем інноваційності підприємства та рівнем інвестиційної привабливості.

Загалом інвестиції в інновації призводять до зменшення собівартості продукції, здешевлення основного капіталу, підвищення якісних характеристик і відповідності сучасним вимогам. Окрім того, інновації суттєво впливають на дію закону спадної віддачі виробничих факторів (проте не нівелюють їх), і тимчасово (до часу появи новішої та ефективнішої розробки) вирішують питання обмеженості ресурсів. За Марксом, «накопления с целью промышленного инвестирования применяются как результат конкурентной гонки за преимуществами, которые дают возможность

внедрения самой новой техники в устаревающее производство, чтобы обеспечивать наибольшую прибыль (сверхприбыль)», що є основоположним фактором інвестиційної привабливості.

Вкладення коштів у різні інноваційні сфери виробництва створюють різний вплив на інвестиційну привабливість. Прикладом може бути сфера теплозбереження, енергозбереження та екології.

Згідно з цим визначенням, до екологічних інновацій можна віднести [2]: розробку, створення та впровадження нових технологічних процесів та технологічних циклів розробки; розробку та застосування ресурсозберігаючої техніки, маловідходних технологій; освоєння нових територій, а також розширення діючих з урахуванням екологічної безпеки населення і виробництва; впровадження нових організаційних форм, включаючи удосконалення організаційно-територіальної структури потенційно небезпечних виробництв з метою зниження їх екологічної небезпеки; Існує певна залежність: екологічні інвестиції — зменшення екологічних платежів — збільшення прибутку — окупність інвестицій — підвищення інвестиційної привабливості [3].

Дана залежність характерна не тільки для екологічних інновацій, а і для інвестицій у всі інноваційні сфери. Також головною рисою залежності є спіральний характер, тобто збільшення інвестиційної привабливості призводить до можливості отримання більшого обсягу інвестицій, що призводить до нового підвищення інвестиційної привабливості, проте на якісно вищому рівні, який характеризується власним рівнем конкуренції.

Для кращої ілюстрації важливості інновацій у формуванні та підвищенні інвестиційної привабливості підприємств скористаємося досвідом Франції. За інформацією Агенції з інвестицій та інновацій (Франція) [5] R&D відіграє вирішальну роль у створенні інвестиційних стратегій підприємств. 29 % усіх інвестиції приходяться на розробку винаходів та їх впровадження. Для порівняння, в США даний показник складає 14 %, у Фінляндії —

15 %. Також за проведеним дослідженням TNS Sofres-AFII 4 основних факторів інвестиційної привабливості є:

• близькість до ринків збуту та наявність контрагентів (77 %);

• якісний та кількісний склад працівників (76 %);

• можливість кооперації з університетами та іншими навчальними закладами ( 73 %);

• рівень державної допомоги при R&D (68 %).

Література

1. Буднікова Ю. В. Інвестиційна привабливість підприємства та фактори впливу на неї / Ю. В. Буднікова // Інноваційна економіка. — С. 194—197.

2. Кузнєцова Т. В. Напрями впровадження екологічних інновацій в промисловому комплексі регіону [Електронний ресурс] / Т. В. Кузнєцова, Л. Г. Сіпайло. — Режим доступу: http://investycii.org/investuvanya/ konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/ napryamky-vprovadzhenya-ekolohichnyh-inovatsij-v-promyslovomu-kompleksi-rehionu.html

3. Чирков С. О. Екологічне інвестування діяльності підприємства / С. О. Чирков // VІІ Міжнар. наук. конф. студ. і молод. вчених: Проблеми управління виробничо-економічною діяльністю суб’єктів господарювання, ДонНТУ, 18 квітня 2013 р. — Донецьк, 2013.

— С. 87

—89.

4. Чорна Л. О. результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства // Інвестиції: практика та досвід. — № 24.

— 2008. — С. 4—6.

5. Офіційний сайт AFII [Електронний ресурс]: http://www.invest-infrance.org/fr

УКД316.354:351/354verba@imc-ukraine.com

Верба Вероніка Анатоліївна, д-р екон. наук, доцент, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ, Україна Verba Vеronika, Doctor of Economics, Head of the Institute of Management Consulting of KNEU, Ukraine


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Власова Інна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ: ЗМІСТ
ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВ THE POTENTIAL OF INNOVATION DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ
Карпенко Андрій Володимирович, к.е.н., доцент, Запорізький національний технічний університет, Україна Karpenko Andrii, PhD economy, AssociateProfessor, Zaporizhzhya
Кужель Вячеслав
Норіцина Н. І., к.е.н., доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана Noritsyna Nataliya, PhD in Economics, Associate Professor KNEU named after Vadim Hetman START-UP ЯК ФОРМАТ ЗАПОЧАТКУВАННЯ УСПІШНОО
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki