Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE


Анотація. Розглянуто сучасний стан фермерських господарств в Україні. Визначено об’єктивні і суб’єктивні причини, що стримують процес їх розвитку, та напрями їх подальшої трансформації.

Ключові слова: ефективність, конкурентоспроможність, кооператив. Summary.The article considers the current state farms in Ukraine. Defined objective and subjective reasons, which hin-dering the process of their devel-opment, and the direction of their further transformation. Key words: efficiency, competitiveness, cooperative farms.

В аграрному секторі України мале підприємництво представлено фермерськими господарствами сімейного типу. За законом

можності ракетно-космічного підприємства РКГ, яке означає відповідність продукції умовам ринку з його конкретними вимогами. Конкурентоспроможність підприємства досягається як за рахунок конкурентних переваг продукції, так і економічних систем у взаємодії як на національному, так і міжнародному рівнях.

Таблиця 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Показник/рік2009201020112012
1 Кількість фермерських господарств, одиниць 41906415244096540676

Площа землі в користуванні, тис. га у т.ч. ріллі

4298,6

4290,8

4345,9

4389,4

2

4165,1

4161,9

4221,9

4260,7

3 Чисельність працівників у розрахунку на 100 га сільгоспугідь 102795 2 98400 2 99858 2 100243 2
4 Валова продукція млн грн у тому числі продукція рослинництва продукція тваринництва 12119,1 11125,2 993,9 11965,8 10840,9 1124,9 16192,5 14997,7 1194,8 14111,1 12843,1 1268,0

тивній моделі ведення фермерства і значно перевищує за середніми розмірами ферму європейських країн, де середній розмір господарства становить 18 га, в Англії — 70, Німеччині — 32. [1, с. 25]. Незважаючи на її перспективність у світі, у нашій країні фермерські господарства ще не набули достатнього розвитку і не змогли досягнути рівня виробництва валової продукції, який забезпечують сільськогосподарські підприємства. Причиню цього є повна, або часткова відсутність стартового капіталу, застаріла ма-

це — форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства. Фермерські господарства, притаманні передовим країнам Європи і США, а з прийняттям Закону «Про фермерське господарство» № 973-ІV від 19.06. 2003 р. стали невід’ємною складовою сільської економіки і України. Станом на 2012 р. в Україні налічується понад 40 тис. фермерських господарств які використовують 4,3 млн га сільськогосподарських угідь (середній розмір кожного близько 100 га.) і виробляють 6,3 % валової аграрної продукції.

Проте незважаючи на комплекс проблем і невирішених питань фермерські господарства зіграли роль стимулятора ринкового процесу на селі — задали параметри потенційно можливої підприємницької діяльності, ступінь господарської незалежності, що раніше при централізованій плановій економіці зробити було неможливо. З часом, коли умови формування і розвитку фермерських підприємств зміняться на кращі, масова організація фермерських господарств і можливе подальше їх об’єднання в сільськогосподарські кооперативи по виробництву, переробці та збуту аграрної продукції позитивно вплине на аграрну економіку в цілому, зробить її конкурентноздатною та антимонопольною. Посиливши процеси регіональної спеціалізації та інтеграції, сформувавши регіональні кластерні агропромислові об’єднання із замкненим циклом виробництва, збільшивши тим самим виробництво продукції і в першу чергу продуктів харчування кооперативні фермерські господарства мають можливість зробити вагомий внесок у вирішення проблеми продовольчої безпеки країни.

теріально-технічна база, недосконалі технології, обмежений доступ до ринків збуту, недостатній рівень державної підтримки, труднощі отримання кредитів на пільгових умовах тощо. І якщо у розвинених країнах світу фінансова підтримка фермера з боку держави становить 40—50 %, а в окремих країнах — і 70—80 % витрат на товарну продукцію то в Україні допомога держави фермерам через Український державний фонд підтримки фермерських господарств становить менше 10 %, тобто є вкрай недостатньою [2, с. 71]. Разом з тим, поряд з об’єктивними причинами є і ряд суб’єктивних причин, що стримують процес розвитку фермерських господарств. Так, неконкурентоспроможність фермерських господарств у порівнянні із великими сільськогосподарськими організаціями виявилася не тільки в силу нижчої ефективності, а в результаті обмеженого доступу до об’єктів ринкової інфраструктури. Підприємства з переробки продукції воліють співпрацювати в першу чергу з великим виробником, що дозволяє їм знижувати трансакційні витрати. Дослідження показують, що аграрні підприємства отримують ціну на порядок вищу, ніж фермерські господарства. Крім того, законодавчо простіше співпрацювати з великими господарствами і фінансовим структурам ніж дрібними сільгоспвиробниками. Слід констатувати, що переробні підприємства радянського агропромислового комплексу, незважаючи на всі прикладені зусилля, виявилися непристосованими до роботи з фермерськими господарствами як на початок трансформації аграрного сектора, так і по теперішній день.

Література

1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) [Присяжнюк М. В., Зубець М. В., Саблук П. Т. та їн.]; за ред. М. В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Мєсель-Веселяка, М. М. Федором. — К.: ННЦ ІАЕ, 2011. — 1008 с.

2 Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / редкол.: М. В. Зубець (голова) та ін. — К.: Аграрна наука, 2010. — 980 с. УДК: 005.33e-mail: k.zemtsova5@gmail.com


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Касперович Юлія Володимирівна, к.е.н., Палата податкових консультантів України, Україна ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЗАГРОЗИ на території сходу України. Анотація.
Ковшун Наталія Едуардівна, к.е.н., доцент,
показники ефективності, а й вивчати стан галузі та окремого підприємства.
Колот В. М., профессор, к.э.н., кафедра экономики предприятий КНЭУ имени Вадима Гетьмана Kolot Volodymyr, Professor, philosophic doctor, Enterprises economics department, KNEU named after V. Hetman
ПАРАДИГМА БЮДЖЕТНОЇ ЄМНОСТІ PARADIGM BUDGET CAPACITY
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki