Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаПожуєва Тетяна Олександрівна, к.е.н., доц., ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ принципи економічної безпеки.


< Попередня  Змiст  Наступна >

Пожуєва Тетяна Олександрівна, к.е.н., доц., ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ принципи економічної безпеки.


ного ризику, скорочуючи в той же час вплив негативного ризику. Кінцевим і найповнішим показником правильного використання ризику є зростання вартості підприємства в результаті прийняття ним ризику. Це, в свою чергу, буде визначатися тим, чи перевершують позитивні наслідки прийняття підприємством ризику, чи все ж таки переважають негативні наслідки. Таким чином, позитивна віддача від прийняття ризику існує, але тільки якщо це обґрунтований ризик.

Ключові слова: економічна безпека підприємства, стійкість, розвиток, загроза, стан Keywords:economic security, stability, development, threat, security status, danger.

Стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від наявності надійної системи економічної безпеки. Економічна безпека — це універсальна категорія, що відбиває захищеність суб’єктів соціально-економічних відношень на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки суб’єкта господарювання залежить від того, наскільки ефективно її керівництво та фахівці будуть спроможні уникнути ймовірних загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього та внутрішнього середовища.

Сьогодні економічна безпека займає досить вагоме місце в системі управління підприємством. Однак саме поняття «економіч-

УДК 658:005.922.1:33e-mail: lowleyhome@mail.ru

Економічна безпека — це економічна категорія, що характеризує на відповідному суб’єкті господарювання певне економічне явище, в основі якого лежить відсутність загрози впливу дестабілізуючих чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ на економічну діяльність, яка притаманна всім структурним функціонуючим елементам економічної системи, що займаються фінансово-економічною і виробничою діяльністю. Своєю чергою стан економічної захищеності корелюється із задовільним або незадовільним фінансовим станом підприємства. що відображається у кількісному вимірі його поточного економічного захисту [2, с. 85].

До основних функціональних цілей економічної безпеки належать:

• забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства;

• забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу підприємства;

• досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної й ефективної організаційної структури управління підприємством;

• створення умов для належного забезпечення рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу;

• мінімізація руйнівного впливу результатів виробничогосподарської діяльності на стан навколишнього середовища;

• правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства;

• забезпечення захисту інформації, комерційної таємниці та досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх структурних підрозділів підприємства;

• ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів [3, с.252].

Отже, сформована на наукових принципах система економічної безпеки дає можливість створювати сприятливі умови для досягнення цілей бізнесу.

на безпека» пройшло чимало переосмислень у зв’язку зі зміною умов зовнішнього середовища та з урахуванням факторів, які зумовлюють процеси управління. Вперше поняття «економічна безпека» почало застосовуватися на Заході у зв’язку зі зростанням проблеми обмеженості ресурсів і розпадом колоніальної системи, що призвело до порушення традиційних зв’язків між постачальниками ресурсів, життєво необхідних індустріальним суспільствам [1].

Література

1. Кузенкова Ю. О. Економічна безпека енергетичних підприємств [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.masters.donntu. edu.ua/2011/iem

2. Хома І. Б.Забезпечення системного контролю економічної захищеності підприємств в умовах ринку: монографія / І. Б. Хома. — Розділ 2.4. — С. 84

—98 // Инновационный подход к развитиюпредприятий, отраслей, комплексов / За матер. Межд. научн. симпозиума «Достижения современной науки». — У 2 к. К. 1. / Под общ. ред. С. В. Куприенко; (международная наукометрическая база РИНЦSCIENCE INDEX).

— Одесса: Куприенко С. В., 2012. — 145 с.

3. Гетьман О. О. Економічна діагностика / О. О.Гетьман, В. М. Шаповал. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 307 с. УДК: 336.76Email: yivga_83@ukr.net

Поліщук Євгенія Анатоліївна, докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима

Гетьмана» , Україна


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ FUNCTIONAL ASPIRATION OF CONSTITUENTS OF PROVIDING OF ANTI-CRISIS ACTIVITY
subject, conditions of existence.
Кузьомко Володимир
Кузьменко Олена Михайлівна, Kuzmenko Olena, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна PhD, Associate Professor,
асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський assistant of department economy of enterprises, SU«Kyiv National
ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki