Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ


Упровадження внутрішнього аудиту є виключно важливимкроком для керівництва будь-якого підприємства, оскільки цесуттєво змінює зміст роботи керівників структурних підрозділів іспеціалістів підприємства по забезпеченню майнових інтересіввласника підприємства, та спонукає необхідність внесення зміндо посадових інструкцій усіх служб управління по оформленнюгосподарських операцій, складанню первинних документів і аналітичних регістрів, забезпеченню належного контролю за виконанням технологічних процесів, їх облікового відображення таподання об’єктивної неупередженої інформації про виробничофінансову діяльність суб’єкту господарювання.

Відповідно до вимог сучасного бізнес-середовища внутрішнімаудитом доцільно називати організовану на підприємстві, діючу вінтересах його керівництва та (або) власників і регламентованувнутрішніми нормативними актами систему, що відповідає заудосконалення діяльності підприємства шляхом перевірки достатності, точності та релевантності інформації, що створюється іпередається для прийняття управлінських рішень, управління ризиками, аналізу ефективності господарської діяльності та надання консультацій та рекомендацій керівництву підприємства.

Подібний комплексний підхід до здійснення внутрішньогоаудиту формує і відповідні завдання, які даний процес має виконувати на підприємстві:

— перевірка бухгалтерської інформації;

— перевірка оперативних даних, якими користується системауправління;

— перевірка засобів і способів ідентифікації інформації;

— вивчення окремих статей звітності;

— перевірка сальдо і оборотів за окремими рахунками бухгалтерського обліку;

— перевірка і моніторинг системи бухгалтерського обліку;

— перевірка і моніторинг системи внутрішнього контролю;

— перевірка дотримання законів і внутрішніх правил;

— контроль за дисципліною виконання рішень керівництваабо власників;

— вивчення та оцінка ефективності системи внутрішньогоконтролю;

— перевірка наявності, стану і збереження майна підприємства;

— перевірка поточної діяльності окремих структурних підрозділів;

— оцінка та контроль використовуваного програмного забезпечення;

— контроль дотримання комерційної таємниці;

— розслідування окремих випадків (розкрадання, обмани, помилки на значні суми) та неадекватних дій персоналу управління;

— оцінка ефективності використання ресурсів (фінансових,матеріальних, трудових, інтелектуальних);

— розробка рекомендацій з усунення невідповідностей і підвищення ефективності діяльності.

З огляду на це, з метою виконання зазначених завдань внутрішнім аудитором має здійснюватись комплексний підхід до перевірки стану підприємства, ефективності його діяльності та оптимізації бізнес-процесів. Основою сучасного підходу до проведення внутрішнього аудиту є по-процесний підхід, що дозволяєкомплексно підходити до вивчення стану підприємства та пошуку можливостей підвищення ефективності його діяльності.

На підприємстві має бути детально сформульовано опис йогодіяльності, що зумовлено вирішенням крос-функціональних проблем, що розділяють функціональні підрозділи, оптимізацією організаційної структури підприємства, постановкою ефективногоуправлінського обліку та бюджетування, забезпеченням основидля аналізу і оптимізації виробничих бізнес-процесів, запрова-

З метою визначення напрямів оптимізації бізнес процесів мають визначатись такі показники, як операційний прибуток підприємства, зростання продажів, рівень повернення товару, відсоток постійних покупців, обсяг продажів на кожного клієнта,відсоток продукції у загальному обсязі, яку було випущено намодернізованих виробничих лініях, рівень запасів на складах,відсоток розвинених стратегічних навичок у персоналу, що дають базове розуміння стану підприємства на даний момент.

З метою оцінки рівня економічної безпеки підприємства, також використовуються загальновідомі моделі прогнозування імовірності банкрутства підприємства, а також метод аналізу і обробки сценарію, методи оптимізації, теоретико-ігрові методи, методинечітких систем, програмно-цільовий метод та інші методи, щона даний момент ще не набули широкого застосування.

З позиції поняття «бізнес-процесу», діяльність на будь-якомупідприємстві можна об’єднати у суб-процеси:

1) процес несення видатків: закупівля сировини, товарів і придбання послуг від сторонніх організацій;

2) процес виробництва: використання сировини, робочої сили та доданої вартості для виробництва кінцевого продукту;

3) процес отримання доходів: продаж/обмін товарів і надання послуг стороннім організаціям;

4) процес фінансування/інвестицій: отримання грошових засобів для поповнення активів.

Саме глибокий аналіз суб-процесів, з яких складаються дані процеси, та оптимізація їх дії принесе найкращий ефект за рахунок комплексного підходу, що не дасть змоги пропустити жоднуз деталей.

Розглянемо на прикладі сільськогосподарське підприємство, що спеціалізується на виробництві соняшникової олії.

Перший процес вміщує в собі закупівлю насіннєвого фонду,відповідних засобів захисту рослин і добрив, ремонт обладнання,укладання контрактів з третіми сторонами, що надають послугиоренди техніки, та планування фонду заробітної плати на сезон.Процес виробництва, в свою чергу, включає в себе проведенняпольових робіт по підготовці до посівної компанії, проведення посівної компанії, процедури по уходу за рослинами (обробки пести-

дженням автоматизованих систем збору, обробки та презентації управлінської інформації, складанням описів бізнес-процесів, щоможуть екстраполюватися на інші підприємства при розширеннібізнесу у регіонах, а також ефективним навчанням персоналу іуникнення проблеми незамінних осіб на підприємстві.

Кожен з цих процесів потребує детальної уваги, оскільки маєсвої вразливі місця, в яких можуть бути скоєні шахрайські дії.Існує ряд підходів до проведення аудиту суб-процесів на підприємстві, які варіюються залежно від галузі, в якій працює підприємство. Одним із найефективніших можна назвати використанняконтрольних номенклатур, що при детальному вивченні сутностіпроцесу і виваженому плануванні перевірки майже повністю виключає можливість допущення порушень.

Отже, як бачимо, при проведенні внутрішнього аудиту на підприємстві, що спеціалізується на виробництві та переробці сільськогосподарських продуктів, вкрай важливо не зосереджуватисьлише на фінансових показниках, аналізуючи діяльність підприємства в комплексі. Таким чином, найбільш ефективним буде попроцесний підхід до аудиту діяльності підприємства, оскільки вінє значно детальнішим за по-об’єктний. З огляду на це пропонується розподіл діяльності підприємства на 4 базових процеси,кожен з яких поділяється на суб-процеси, які доцільно вивчати іаналізувати за допомогою низки показників, серед яких є загальні, що можна використовувати для всіх процесів, та специфічні,що є актуальними лише для деяких процесів.УДК 657.6Слободяник Ю. Б.,к.е.н., доцент, доцент кафедрибухгалтерського обліку та аудиту,Одеський національний економічний університет


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
АУДИТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ
КОНТРОЛЬОВАНІСТЬ ЯК УМОВА КЕРОВАНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НОВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Розділ 6. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗИС
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki