Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаМІКРОЕКОНОМІЧНИЙ МICROECONOMIC ANALYSIS OF POTENTIAL PROFITABILITY OF А SMALL BUSINESS АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ПРИБУТКОВОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ МICROECONOMIC ANALYSIS OF POTENTIAL PROFITABILITY OF А SMALL BUSINESS АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ПРИБУТКОВОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА


Анотаціяпотенціалуприємства через аналіз виробничої функції і витрат виробproduction functions and pro-duction costs and identify op-

ництва та виявлення можливостей ринкової поведінки з урахуванням стану в галузі. portunities for market behavior based on the state of the indus-try are investigated. Ключові слова: мікроекономічний аналіз, потенціал прибутковості, мале підприємство Key words: Small business, mi-croeconomic analysis, potential profitability

. Досліджено оцінку прибутковості підAbstract. Assess the potential profitability through analysis of Досягнення малим підприємством бажаного рівня прибутковості за умов економічної нестабільності й загострення конкурентної боротьби залежить від належного використання аналітичних інструментів розробки управлінських рішень, котрі орієнтовані на розуміння теоретично узагальнених економічних закономірностей ефективного господарювання. Певна зневіра фахівців-практиків в пояснювальних і прогностичних функціях науки наносить часто пряму шкоду підприємствам через несвоєчасну та неадекватну реакцію на доволі типові (модельні)проблемні ситуації.

Маємо за мету висвітлити наше уявлення про методологічні підходи щодо формування системи економічного діагностування малого підприємства на основі мікроекономічного аналізу, яка сприяла би підвищенню обґрунтованості управлінських рішень.

Дискусії стосовно переважання позитивної чи нормативної функції теоретичної економіки в обґрунтуванні господарських рішень уже відбулись, однак економісти й управителі багатьох підприємств, і не лише малих, ще й нині переконані в унікальності кожної проблемної ситуації, яка потребує теоретичного пояснення та розв’язання. Особливо це стосується переважної кількості малих підприємств, які неспроможні використовувати в своїй діяльності потужні інформаційно-аналітичні системи та штат економістів-аналітиків, а тому рівень їх прибутковості здебільшого залежить від інтуїції підприємця-власника. Разом з тим, проведення системного діагностування підприємства через призму мікроекономічного аналізу може коштувати недорого та бути виконаним власними силами, а його результати, як свідчить досвід, перевершать навіть надто сміливі очікування.

Цілком очевидно, що метою зазначеного дослідження має стати оцінка потенціалу прибутковості підприємства через аналіз виробничої функції і витрат виробництва та виявлення можливостей ринкової поведінки з урахуванням стану в галузі. Проблема вибору оптимального співвідношення глибини й широти охоплення дослідження та рівня складності модельних засобів мікроекономічного аналізу розв’язується шляхом оцінювання рівня предметної теоретичної підготовленості учасників діагностуван-ня та їхньої здатності до абстрактних умовиведень. Водночас, не вдаючись до подробиць, слід зауважити, що деякі елементи аналізу мають бути виконані як обов’язкові. До них, на наш погляд, варто віднести такі:

• елементарні й диспозитивні фактори виробництва та їх використання на малому підприємстві;

• особливості використання закономірностей довго- та короткострокового економічних періодів в аналізі діяльності підприємства;

• проявлення закону спадної віддачі змінного фактора на малому підприємстві;

• мінімально ефективний масштаб виробництва та використання виробничої потужності підприємства;

• засоби цінової й нецінової конкуренції та ефективність їх використання за монополістичної конкуренції й асиметричної олігополії.

Пошук ефективних способів розв’язання економічних проблем малих підприємств у динамічному й малопередбачуваному зовнішньому середовищі ґрунтується на усвідомленні учасниками цього процесу закономірностей ринкового господарювання та їхніх аналітичних можливостей щодо встановлення зв’язку між теоретичними моделями і важливими для практики випадками. Подальші розвідки у цій галузі повинні бути спрямовані на вивчення можливостей міждисциплінарних підходів у поясненні нових явищ, які відбуваються в малому бізнесі.

УДК 352.07(1-22):631.1


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Оберемчук В. Ф. к.э.н., доцент, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Украина Плющ О. Б. к.ф.-м.н., доцент Академия управления при Президенте РБ, Беларусь Езерская Ю.
Рєпіна І. М., д.е.н, доцент ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Україна e-mail: rephouse@mail.ru Repina Inna, Doctor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after V. Getman,
Соскін Олег Ігорович, канд. еконо. наук, доцент, професор Національної академії управління, директор Інституту трансформації суспільства, Україна Soskin Oleh I., Ph.D. in Economics, Docent, Professor
ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Шевчук Лариса Миколаївна, асистент кафедри економіки підприємств
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki