Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаМазур Володимир Степанович, к.е.н., доцент кафедри міжнародного туризму та біснесу, Тернопільський національний економічний універсиет УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ІНДУСТРІЇ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Мазур Володимир Степанович, к.е.н., доцент кафедри міжнародного туризму та біснесу, Тернопільський національний економічний універсиет УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ІНДУСТРІЇ


На сьогоднішній день індустрія гостинності є дуже важливим і одним із ключових факторів успішного розвитку туризму в цілому. Важко сказати, що у нашому, XXI столітті, сфера індустрії гостинності є добре розвиненою. Зараз вона тільки перебуває на етапі відновлення. Це пов’язане з тим, що як тільки почався технологічний прогрес, люди перестали звертати увагу і навіть зовсім забули про людські потреби в турботі, добрих словах і спілкуванні. Працівники почали приділяти увагу тільки технічному розвитку і зовсім забули про розвиток власних висококваліфікаційних, персональних рис. Тому, проблема розвитку гостинності набуває особливого значення в умовах сучасного виробничого середовища. «Гостинність — народна традиція з любов’ю та повагою приймати і частувати гостей. Також готовність, бажання приймати гостей і пригощати їх; сама церемонія гостинного приймання кого-небудь» — пише В. В. Жайворонок у своїй роботі «Знаки української етнокультури» [1].

Рис. 1. Індустрія гостинності [2]

УДК: 338.486 mazur_volodymyr@mail.ru

Рис. 1. Індустрія гостинності [2]

Теоретик Г. А. Папірян у своїй роботі «Менеджмент індустрії гостинності» розглядає гостинність як науковий термін, і вважає, що термін «гостинність» означає систему заходів і порядок їх здійснення з метою задоволення найрізноманітніших побутових, господарських і культурних запитів гостей туристських підприємств, їх запобігливого обслуговування, надання низки послуг.

Варто підкреслити, що в туризмі існує суспільна сфера гостинності, яка особливо виразно демонструє його людиноприймальний характер. «Інститут гостинності, до речі, — один із найдавніших в історії людської цивілізації. Гостинність (від гр. «проксенія») набула широкого розвитку ще в стародавній Елладі. У 78 античних державах-полісах право та обов’язок піклуватися про іноземців одержували лише знатні громадяни — піроксени [3, с. 140].

Гостинність (похідне від «гість») постає в усій своїй змістовій неоднозначності. Її елементи принципово імпліцитні, дифузні, тісно взаємопов’язані, але в той самий час суперечливі і часто навіть логічно несумісні (друг — ворог). Цим обумовлена складність виявлення структурних елементів гостинності і наявних між ними взаємозв’язків [4, с. 83].

У сучасній літературі дуже часто можна побачити такий термін, як «індустрія туризму та гостинності». Сьогодні, ми вже розуміємо, що не можна розглядати ці поняття окремо тому, що туристи — це, насамперед споживачі, які мають величезні потреби, які залежать від різного роду факторів, а індустрія гостинності — це одна зі складних і комплексних сфер, у якій завдяки зусиллям працівників, задовольняються різні потреби різних клієнтів та споживачів послуг. Також у цій індустрії поєднуються різні сфери людської діяльності: відпочинок, харчування (готельний і рес-

Гостинність — це специфічний спосіб сприйняття, розуміння і відбиття власного внутрішнього світу, втілення індивідуального способу мислення в певній моделі поведінки, обумовленій звичаями, моральними традиціями, суспільними установками [6, с. 22].

Якщо ж говорити про конкурентоспроможність у сфері індустрії гостинності, то варто зазначити, що тут основними факторами являється не стратегія підприємства і його бізнес план, а вміння даного підприємства показати себе з кращого боку, вміння виявити та задовольнити потреби споживачів та рівень розвитку інформаційних ланцюгів [7, с. 77].

Аналіз наукової літератури дозволив зробити висновок про недостатню опрацьованість і необхідність подальшого вивчення питань формування конкурентоспроможності підприємств у сфері індустрії гостинності, оскільки автори ідей і концепцій досліджуваної проблематики залежно від своїх наукових поглядів по-різному обґрунтовують чинники та методи оцінки цієї категорії, що заважає розробці комплексного (системного) підходу до підвищення конкурентоспроможності в сфері індустрії гостинності.

Література

1. Положення про державну туристичну адміністрацію України: Указ Президента України від 11 квітня 2002 р. № 331/202.

2. Азарян О. М., Сушко О. В. Сегментація підприємств ресторанного бізнесу в Україні // Схід. — 2004. — Вип.5 (63). — С. 48.

3. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: понятийнотерминологический словарь. — М., 1983.

4. Бидик А. Г. Визначення стратегічного потенціалу конкурентоспроможності с ільськогосподарських підприємств / А. Г. Бидик // Економіка АПК. — 2002. — № 4.

— С. 105—110.

торанний бізнес), розваги та екскурсії — туризм, різні семінари та виставки. Гостинність стала невід’ємною частиною туризму, яку вимагають усі споживачі туристиних послуг. Через ці всі фактори дуже важко дати однозначне визначення поняттю «гостинність». Її важко виміряти. Адже це не тільки якість обслуговування, а й високий рівень підготовки та розвитку особистості самого працівника. Ця підготовка і надає працівникам потрібні навички, за допомогою яких вони зможуть створити потрібні умови, при яких клієнт буде мати змогу відчути всю гостинність закладу [5, с. 40].

5. Кабалкин А. Ю. Законодательство в сфере обслуживания. — М.: Знание, 1984. — 168 с.

6. Корчевська Л. О. Прогнозування рівня використання трудового потенціалу України як складова управління його розвитком / Л. О. Корчевська // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 3.

— С. 136—140.

7. Кабушкин Н. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учбовий посібник/ Николай Кабушкин, Галина Бондаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Мн.: Новое знание, 2002. — 367 с. УДК:658.5:637.5.03(477)mku@ukr.net


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Мельник О. В., ст. викл. кафедри стратегії підприємства ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Melnyk Oksana, senior Lecturer Enterprise Strategy Department SHEE «Vadym Hetman Kyiv National
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. PROVIDING OF THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN BRANDS IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION.
Поздняков Дмитрий Олегович,
Позняк Сергій
Полякова Наталія Сергіївна к.е.н., Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ», м. Горлівка, Україна Polyakova Nataliya Candidate of Economics, Automobile and Highway Institute
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki