Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикальних положень в аналізі, моделюванні та управлінні такими ризиками.


< Попередня  Змiст  Наступна >

льних положень в аналізі, моделюванні та управлінні такими ризиками.


Не втрачає своєї актуальності й проблема управління «традиційними» інформаційними ризиками підприємства через те, що інформація все ще існує на різних носіях, передається і сприймається різними каналами та способами тощо.

Отже, одне з головних місць серед ризиків сучасного підприємства займають інформаційні ризики, які концептуально можна поділити на IT-ризики, логістичні інформаційні ризики, електронні інформаційні ризики, «традиційні» інформаційні ризики. Аналіз таких ризиків повинен передбачати такі кроки: визначення (ідентифікація) ризику, його класифікація; виявлення чинників (джерел) ризику, його об’єкта та суб’єкта; виокремлення множини можливих інформаційних ситуацій; кількісне оцінювання ступеня ризику та окреслення способів (методів) його зниження.

Для кількісного оцінювання інформаційних ризиків можна використовувати низку математичних методів і моделей, зокрема: метод аналогій, аналіз чутливості, аналіз методами імітаційного моделювання, аналіз ризику можливих збитків, теоретикоігрові моделі тощо. У моделюванні ризиків відбуваються постійні зміни: уточнюються існуючі математичні моделі, з’являються якісно нові, які використовують сучасний інструментарій моделювання, зокрема, експертні системи, штучні нейронні мережі, популяційні методи та моделі оптимізації (генетичні алгоритми та коеволюція), нечіткі множини та нечітка логіка. Ці засоби моделювання можна використовувати як окремо, так і комплексно, створюючи гібридні моделі. Використання цих засобів покликано насамперед ефективно розв’язати складні, слабоструктуровані або неструктуровані задачі, що виникають в управлінні інформаційними ризиками.

Система управління інформаційними ризиками повинна бути складовою частиною загальної системи ризик-менеджменту підприємства та може бути побудована, зокрема, на основі використання методології та інструментарію, що викладені в працях [1

— 5]. При цьому, необхідно враховувати специфіку кожного із видів

виникнення. Це та постійні зміни на технологічному рівні, що відбуваються із шаленою швидкістю в даному сегменті економіки, спричиняють виникнення низки ризиків, для яких важко взагалі розробити чи удосконалити класичні засоби аналізу, моделювання та управління ними відповідно до нових кардинальних змін у цих технологіях чи взагалі до зникнення низки технологій із вжитку. Пригадаймо, магнітні стрічки як носії інформації, чи пейджери як засоби отримання інформації.

Література

1. ISO. Risk Management — Principles and guidelines ISO 31000. Switzerland: ISO, 2009. — 24 p.

2. COBIT 5 for Risk. — ISACA, 2013. — 244 p.

3. The Risk IT Framework. — ISACA, 2009. — 106 p.

4. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. / В. В. Вітлінський., Г. І. Великоіваненко Г. І. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.

5. Вітлінський В. В. Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства / В. І. Скіцько, В. В. Вітлінський // Проблеми економіки. — Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2013. — № 4.

— C. 246—253. УДК 330 stasys.girdzijauskas@gmail.com


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО
асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський assistant of department economy of enterprises, SU«Kyiv National
Кузьменко Олена Михайлівна, Kuzmenko Olena, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна PhD, Associate Professor,
Кузьомко Володимир
subject, conditions of existence.
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki