Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаФУНКЦІОНАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ FUNCTIONAL ASPIRATION OF CONSTITUENTS OF PROVIDING OF ANTI-CRISIS ACTIVITY


< Попередня  Змiст  

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ FUNCTIONAL ASPIRATION OF CONSTITUENTS OF PROVIDING OF ANTI-CRISIS ACTIVITY


Анотація. Акцентовано увагу на складових забезпечення антикризової діяльності, визначено їх функціональну спрямованість.

Ключові слова: антикризова діяльність, антикризовий менеджмент. Summary.Focuses on the components provision of anti-crisis activities, determined their functional orientation. Keywords: anti-crisis activities, crisis management.

З огляду на особливість функціонування підприємницьких структур, а також непередбачуваність і латентність кризових процесів на підприємствах, процеси і стани забезпечення виконання антикризових робіт мають різну спрямованість та активність. Найчастіше вони спрямовані на забезпечення економічної, виробничої, соціальної, правової та інших аспектів діяльності підприємства.

Вивчення специфічних характеристик кожного з аспектів антикризових дій дозволив дійти висновку про необхідність встановлення для механізму забезпечення антикризової діяльності підприємства базових орієнтирів у межах яких даному механізму слід функціонувати. У сукупності таких орієнтирів повинні бути напрями фінансового, інвестиційного, комерційного, кадрового, інформаційного, комунікативного, організаційного, розпорядчого, правового, технічного, технологічного і соціального забезпечення. Відповідно до цих орієнтирів доцільно сформувати такі складові механізму забезпечення антикризової діяльності підприємства: економічну (у т. ч. з фінансовим і комерційним забезпеченням), кадрову, інформаційно-комунікативну, організаційно-розпорядчу, правову, техніко-технологічну, соціальну.

Економічна складова механізму забезпечення антикризової діяльності підприємства направлена на виконання дії з підвищення ефективності його функціонування і збільшення рівня доходів працівників, а також на забезпечення зростання темпів і масштабів утворення власного прибутку. Органи, що повинні реалізовувати спеціальні функції економічного забезпечення антикризової діяльності підприємства як правило формуються у складі вже діючих економічних підрозділів.

Загальновідомо, що рушійною силою основних процесів на будь-якому підприємстві є його трудові ресурси і саме кадрове забезпечення антикризової діяльності можна вважати однією з ключових складових. Кадрова складова механізму забезпечення антикризової діяльності на підприємстві повинна підвищувати ефективність використання трудових ресурсів, а також забезпечувати їхнє кількісне, професійне, кваліфікаційне та інтелектуальне зростання.

Важливим аспектом ефективного антикризового менеджменту є забезпечення стабільних і стійких зв’язків між працівниками, структурними підрозділами, бізнес-процесами та засобами підприємницької діяльності фірми, що забезпечується інформаційно-комунікативними засобами підприємства, дану сукупність дій

Раціональне поєднання і встановлення порядку взаємодії складових механізму забезпечення антикризової діяльності підприємства відбувається на основі реалізації впорядкувальних і розпорядчих дій. Такі дії ініціюються, формалізуються та реалізуються організаційно-розпорядчою складовою.

Правова складова здійснює регулювання відносин на підприємстві та поза його межами на основі сукупності правових актів і норм, основне призначення цієї складової полягає у створенні норм, які встановлюють, змінюють або відміняють правові відносини, які визначаються сутністю антикризової діяльності і надають їм загальнообов’язкової сили.

Не менш важливою є також техніко-технологічна складова, вона повинна створювати умови для безперебійного функціонування технічних засобів, які використовуються у антикризовій діяльності (у першу чергу засобів комунікації, обробки та руху інформації, логістичних систем тощо), а також процедур із виявлення локалізації та ліквідації кризових процесів на підприємстві. Дії з техніко-технологічного забезпечення спрямовані на вирішення комплексних технічних і технологічних проблем, забезпечення функціонування техніки та технології як єдиної системи.

Соціальна складова повинна спрямовувати всю систему менеджменту на забезпечення соціально-побутових потреб працівників даної фірми, а також членів їх сімей і суспільних груп. Під складовою соціального забезпечення антикризової діяльності підприємства слід розуміти — сукупність дій з мінімізації матеріальних втрат працівників на підтримання соціальних стандартів для цих осіб у періоди нестабільної роботи підприємницької структури за рахунок перерозподілу части її прибутку.

Менеджмент соціально-орієнтованих заходів на підприємстві як у період стабільної його роботи, так і у період дестабілізації здійснюють підрозділи із кадрового і соціально-побутового забезпечення працівників. На період протидії кризовим процесам утворювати спеціалізовані підрозділи доцільно лише у випадках виникнення соціальної кризи на підприємстві.

Систематизація і структуризація функціонального спрямування складових механізму забезпечення антикризової діяльності на

виконують у рамках інформаційно-комунікативної складової. Ця складова повинна створювати умови для задоволення інформаційних потреб органів управління підприємства у нестабільних умовах функціонування.

Література

1. Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства: [монографія] / В. Л. Товажнянський, П. Г. Перерва, Л. Л. Товажнянський, І. В. Гладенко, Т. О. Кобєлєва, Н. П. Ткачова; ред.: П. Г. Перерва. — Х.: Віровець А. П.: Апостроф, 2012 — 642 с.

2. Москаленко В. П. Розвиток фінансово-економічного механізму на підприємстві: курс лекцій / В. П. Москаленко, О. В. Шипунова. — Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС, 2003. — 106 с.

підприємстві дозволили побудувати узагальнену структуру основних функцій цих складових.


< Попередня  Змiст  
Iншi роздiли:
Пожуєва Тетяна Олександрівна, к.е.н., доц., ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ принципи економічної безпеки.
Литюга Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Lityuga Yuliya PhD (Econ.), Associate Professor, Kyiv National Economic
subject, conditions of existence.
Кузьомко Володимир
Кузьменко Олена Михайлівна, Kuzmenko Olena, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна PhD, Associate Professor,
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki