Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаціальної відповідальності бізнесу. Приведено форми корпоративної соціальної відповідальності: відкрита та прихована.


< Попередня  Змiст  Наступна >

ціальної відповідальності бізнесу. Приведено форми корпоративної соціальної відповідальності: відкрита та прихована.


Соціальна відповідальність бізнесу у кожній країні, як уже зазначалось, має певну специфіку, але визначення спільних рис національних моделей дає змогу виділити найпоширеніші — американську та європейську моделі, зміст і сутність яких прямо пропорційно залежить від суспільно-економічних умов розвитку країни, ступеню відповідності положень діючого комерційного, податкового, трудового та екологічного законодавства вимогам міжнародних стандартів, шляхів забезпечення прав і свобод громадян тощо.

Моделі корпоративної соціальної відповідальності в США і Європі визначені як відкриті і приховані форми корпоративної соціальної відповідальності (табл. 1).

Таблиця 1

ФОРМИ КОРПОРАТИВНОЇ

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

В США ТА ЄВРОПІ [1, с. 36—37]

Види форм СВЗміст поняття форми
Відкрита форма Визначає лінію поведінки корпорації, яка призводить корпорацію до прийняття на себе відповідальності за вирішення тих питань, в яких зацікавлене суспільство. Зачіпає добровільні і самостійно визначені лінії поведінки, програми та стратегії корпорації з питань, які сприймаються самою корпорацією або її стейкхолдерами як частина їх (корпорації або стейкхолдерів) відповідальності перед суспільством
Прихована форма Визначає офіційні та неофіційні інститути країни, через які відповідальність корпорацій за суспільні інтереси узгоджена з корпораціями або запропонована їм. Включає в себе цінності, норми і правила, які часто ведуть до обов’язкових вимог щодо корпорацій у питаннях, які громадські, політичні та економічніінтереси (країни) розглядають як належні та обґрунтовані обов’язки юридичних осіб

американського контингенту соціальним підприємництвом прийнято вважати діяльність неприбуткових організацій, дохід яких спрямовується на вирішення статутних завдань, зорієнтованих на вирішення соціальних проблем. У Європі соціальним вважається «бізнес із соціальною місією».

Американська модель соціальної відповідальності бізнесу є найпоширенішою. Її відносно легко впроваджувати в практику бізнесу, позитивно сприймає населення, громадські організації та персонал. З точки зору потенційних інвесторів, благодійна діяльність компанії характеризує її як соціально стійку і отже, привабливішу для капіталовкладень. Європейська модель корпоративної соціальної відповідальності не є відкритою лінією поведінки компанії. Навпаки, та корпоративна діяльність, яка традиційно розглядається в США, в Європі, як правило, регулюється нормами, стандартами і законами відповідних держав. Європейська модель соціальної відповідальності бізнесу пов’язана з досягненням компанією бізнес-цілей і зосереджена на веденні основної діяльності у соціально відповідальний спосіб. Соціальновідповідальна діяльність компанії є частиною стратегії створення додаткової інвестиційної привабливості компанії. З погляду інвестора, європейська модель є привабливішою при оцінці соціально відповідальної поведінки компанії, оскільки може бути виміряною конкретними результатами, у тому числі й грошовими.

Характеризуючи українське бізнес-середовище, можна зазначити, що ані європейська, ані американська моделі соціальної відповідальності не можуть бути застосовані в Україні в повному обсязі, оскільки сучасному етапу розвитку соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу притаманно розмитість тенденцій щодо дотримання принципів соціальної відповідальності та відсутність підтримки соціально відповідальних ініціатив підприємств з боку держави [2].

Література

1. Корпоративне управління як шлях до підвищення ефективності бізнесу, залучення інвестицій і захисту інтересів акціонерів: Матеріали круглого столу. — К.: Б.В., 2000. — 68 с.

2. Левицька Є.Г. Теоретико-методологічні засади розвитку соціальної відповідальності вітчизняних підприємств сфери послуг. [Електронний ресурс]. — Доступний з http://www.economy.nayka.com.ua/ index.php?operation=1&iid=1139


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Бараник З. П., д.е.н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Пєтухова О.А. старший викладач, Київський національний економічний університет імені Вадима
Секція № 4
Бойко Тетяна Леонтіївна, аспірант кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Boyko Tetyana, postgraduate student, KNEU named after Vadym Hetman,
Бойченко Катерина Степанівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Boichenko Kateryna, Ph. D., associated professor of the economic of enterprises
Васильєва О. О., к.ф.-м.н., доцент, Запорізький національний технічний університет, Україна СУЧАСНІ РЕЗЕРВИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki