Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаCекція № 1 ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Cекція № 1 ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ


«Formation and diagnostics of the enterprise’s business-model» «Conceptual and applied aspects of enterprise’s management» «Economic security and crisis management activities of enter-prises» «Theoretical and practical aspects of in the enterprise’s capital» Department of enterprises’ economics expresses deep gratitude to the leadership of the university and faculty for their help in organizing the conference and also to all researchers, lectures and practitioners who have actively participated in the conference and increasing of in-tellectual capital, and look forward to future constructive cooperation.УДК 65.011 (477)e-mail: Bayura_d@ukr.net

Баюра Д. О., д-р екон. наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет мені Тараса Шевченка, Україна Baiura Dmytro, doctor of economic sciences, professor department of business economics Taras Shevchenko National University of Kyiv,Ukraine НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ NEW CHALLENGES AND THREATS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IN UKRAINE

Анотація. Обгрунтовано необхідність трансформації сучасної вітчизняної «олігархічної» корпоративної моделі України у поративного управління великих інтегрованих корпоративних структур в Україні з участю дрібних акціонерів та заінтересованих осіб, переважна більшість вітчизняних ФПГ та інзможуть організувати ефективний економічний простір для реалізації власного позитивного потенціалу.

соціально-відповідальну ринкову корпоративну модель. Без змін існуючих механізмів корporate market model. Without transformation of existing corporate governance mechanisms for grated corporate structures in Ukraine with the participation of minority shareholders and a large number of stakeholders, ших інтегрованих корпоративних структур у подальшому не nancial-industrial groups and other integrated corporate

Ключові слова: корпоративне управління, олігархічна корпоративна модель, корпоративна соціальна відповідальність. Summary. The need for trans-formation of modern domestic oligarchic corporate model in Ukraine socially responsible cor-the development of large inte-the vast majority of domestic fi-structures Ukraine can not con-tinue to organize effective eco-nomic space to realize their positive potential. Key words: corporate govern-ance, corporate oligarchic model, corporate social responsibility.

Масова «олігархізація» корпоративного сектора України, які відбулася в силу як об’єктивних приватизаційних процесів, так і суб’єктивних чинників не сприяла формуванню в Україні класичних ринкових соціально відповідальних моделей корпоративногоуправління. Негативні риси діючої моделі корпоративного управління особливо проявляються у нинішній складний час для Україні. Найпотужніші інтегровані корпоративні структури та ФПГ повністю проникли і контролюють стратегічні та інфраструктурні підприємства та галузі. Саме від власників даних утворень залежить пожвавлення, або ж призупинення інвестиційних процесів, зайнятість населення, рівень заробітної плати та розвиток територіальних громад. Потужні ФПГ та інтегровані корпоративні структури прямо або опосередковано продовжують впливати на політичні процеси.

В останні роки, потужним ФПГ України та іншим інтегрованим структурам удалося сформувати власну «корпоративну аудиторію», що дає їм змогу реалізовувати корпоративні цілі, які, як показують дослідження, не задовольняють потреб держави, міноритарних акціонерів і працівників підприємств-учасників групи, або інтегрованої структури. Вітчизняні акціонерні товариства не використовують послідовну дивідендну політику. Як правило, формують ефективну дивідендну політику, яка враховує права міноритарних акціонерів, лише акціонерні компанії із значною часткою акцій, які обертаються на зарубіжних фондових біржах (значний рівень free-float). Поняття «корпоративної аудиторії»досить системно досліджено з позицій формування корпоративної репутації у роботі Г. Даулінга [1, с. 34

—39]. До того ж, виходячи із положень теорії заінтересованих осіб групи, впливу можна умовно класифікувати і виявити їх роль у розвитку корпоративного управління, зокрема:

1) нормативні групи (уряд, акціонери, наглядові ради, професійні асоціації та інші). В умовах концентрації та первинного накопичення акціонерного капіталу в Україні вплив на більшість великих корпоративних підприємств обмежується вузьким колом осіб. Це призводить також до надзвичайно низького рівня транспарентності системи корпоративного управління;

2) функціональні групи (працівники, профспілки, постачальники та інші). Роль профспілок у системі корпоративного управління в Україні практично зведена до формальної участі на рівні не підприємств, а окремих конфедерацій, організацій. Захист прав працівників підприємства у процесі прийняття управлінських рішень залежить від волі найманих менеджерів і власників — мажоритарних акціонерів;

3) дифузні групи (засоби масової інформації, місцеві територіальні громади, групи за особливими інтересами). Засоби масової інформації впливають лише в період кризи та загострення корпоративних конфліктів, рейдерства;

4) групи споживачів.

Виходячи із структури акціонерного капіталу, особливостей впливу заінтересованих осіб на прийняття управлінських рішень досить часто виникають конфлікти інтересів, які загострюються в умовах відсутності такої ефективної форми корпоративного контролю як ринок цінних паперів.

У найближчі п’ять років Україні необхідно забезпити ефективну євроінтеграцію вітчизняної системи корпоративного управління та корпоративних відносин. Це потребує вирішення додаткових проблем. Зокрема, підвищення інтересу зарубіжних інвесторів, як портфельних, стратегічних, так і інституціональних, до цінних паперів вітчизняних емітентів. В основу цього слід покласти розвиток та адаптацію усіх елементів корпоративного управління до практики функціонування провідних успішних європейських публічних акціонерних компаній. Існуюча в Україні практика масового порушення прав міноритарних, а в останні роки також і мажоритарних акціонерів у ході проведення загальних зборів акціонерів, додаткової емісії акцій з метою розмивання статутного капіталу, порушення корпоративних угод у процесах злиття та поглинання та корпоративної реструктуризації повинна бути заборонена на теренах України. Адже це практично в останні роки зупинило інвестиційний процес зростання акціонерного капіталу, особливо держави. Цьому може сприяти прийняття на законодавчому рівні Кодексу корпоративного управління, який би був повністю адаптований до кращої європейської ділової корпоративної практики. До речі це й підтверджується і впровадженням в останній період відповідних кодексів у багатьох європейських країнах, при розробці яких використовуються або враховуються принципи корпоративного управління ОЕСР.

У першу чергу, зазначений документ, на наш погляд, повинен врегулювати в Україні відповідно до європейських стандартів такі питання: взаємовідносини між акціонерними товариства та регулятором; взаємовідносини між акціонерами, найманим менеджментом і внутрішніми і зовнішніми заінтересованими особами (стейкхолдерами); формування в Україні на основі чітких критеріїв повноцінного інституту незалежних директорів у складі наглядових рад; формування інституту корпоративного секретаря у великих публічних акціонерних товариствах; введення у вітчизняну практику корпоративного управління обов’язкової участі представників трудового колективу у складі наглядових рад залежно від чисельності трудового колективу підприємств і визначення рівня КСВ; введення незалежного рейтингування (за розробленою методологію, яку схвалять представники незалежних

професійних асоціацій та незалежних експертів фондового ринку) якості та рівня корпоративного управління для акціонерних товариств, особливо акціонерних компаній державного корпоративного сектора та товариств, які перебувають у власності територіальних громад. Необхідно поширити інститути незалежного оцінювання вартості акцій та їх інвестиційної привабливості; введення прозорості у вирішенні корпоративних господарських конфліктів, адже вони позначаються на усіх акціонерах; захист акціонерів у процесі корпоративної реструктуризації та реалізації дивідендної політики; формування ефективної системи управління корпоративними правами та ризиками; формування системи запобігання масового поширення асиметричності інформації про економічний стан акціонерних компаній; формування прозорої системи винагород і стимулювання (особливо державного корпоративного сектора) для членів органів управління акціонерних компаній.

При цьому, в ході трансформації системи корпоративного управління слід керуватись наступним принципом: «корпоративне управління — головний інструмент забезпечення сталого розвитку компаній і формування соціально відповідального бізнесу в Україні».

Література

1. Даулинг Грэм. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. — М.: Инфра-М, 2003. — 368 с.

УДК 330.131.7:338e-mail: ngarash@gmail.com

Гаращенко Наталія

Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємства, КНЕУ імені

Вадима Гетьмана, Україна Harashchenko Nataliia, PhD, Associate Professor of the Business Strategy Department of KNEU named after Vadym Hetman, Ukraine


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Иракский Курдистан Министерство высшего образования и научных исследований, Hayat-Частный университет по науке и технике Надема Алиф, доктор философии,
Дрига Сергій Георгійович д-р екон. наук, професор України Driga Serhii Doctor of Science in Economics The SRIE at the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine НДЕІ Мінекономрозвитку ШЛЯХ
МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ МICROECONOMIC ANALYSIS OF POTENTIAL PROFITABILITY OF А SMALL BUSINESS АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ПРИБУТКОВОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
Морозюк Наталія
Оберемчук В. Ф. к.э.н., доцент, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Украина Плющ О. Б. к.ф.-м.н., доцент Академия управления при Президенте РБ, Беларусь Езерская Ю.
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki