Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціБУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ОСНОВА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ОСНОВА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ


ність, сприятиме його відкритості й зрозумілості для внутрішніх ізовнішніх користувачів інформації, зокрема, для іноземних інвесторів і кредиторів. У цілому МСФЗ — це гнучка, динамічна система, яка відіграє позитивну роль у вдосконаленні національногобухгалтерського обліку і фінансової звітності та інтеграції держави у світове співтовариство. Оскільки фінансова звітність вУкраїні має будуватися на єдиних засадах, адже без цього не може бути досягнута співставність результатів діяльності окремихсуб’єктів господарювання та країни загалом, а також країна маєпосилювати інтеграцію у світове співтовариство, то в процесі гармонізації фінансової звітності українських підприємств требаврахувати досвід розвинених країн (зокрема, країн ЄС). Зазначимо також, що перехід до МСФЗ повинен мати не «декларативний» характер, а бути поступовим процесом їх імплементації занаявності відповідного інституційного механізму в Україні, здатного забезпечити їх ефективне використання з метою покращення конкурентних умов для національних економічних суб’єктівна світових ринках товарів і послуг.

Сучасні ринкові відносини, зокрема їх розвиток, характеризуються зростанням вимог суб’єктів господарювання до якості джерел інформації. Ефективність управління господарською діяльністю будь-якого підприємства залежить передусім від якісних характеристик отриманої інформації, на основі якої аналізується станпідприємства та робляться висновки щодо ефективності його діяльності, розробляються напрямки розвитку в довгостроковій чинайближчій перспективі. Показники, що кількісно характеризуютьзміни на підприємстві та підсумки його господарсько-фінансовоїдіяльності, формуються у звітності. Однак сьогодні результати реформування системи бухгалтерського обліку в Україні ще недостатньо якісні, а показники фінансової звітності не повною міроюпридатні для прийняття рішень, не відповідають інформаційнимпотребам користувачів і якісним характеристикам звітної інформації. Для вирішення зазначених проблем фінансову звітність, якоснову інформаційного забезпечення прийняття рішень, необхіднорозвивати у напрямі покращення механізму інформаційного обміну між зацікавленими користувачами та підприємством.

Вагомий внесок щодо вдосконалення процесу складання фінансової звітності здійснили вчені: М. Т. Білуха, Б. І. Валуєв,А. М. Герасимович, Г. Г. Кірейцев, М. Д. Корінько, Я. Д. Крупка,П. О. Куцик, М. В. Кужельний, А. М. Кузьмінський, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко, О. М. Чабанюк, В. Г. Швець,В. О. Шевчук та інші. Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених у дослідженні означеної проблематики та високо оцінюючи їх внесок, варто все-таки зауважити, що на сьогодні проблеми вдосконалення обліку і звітності не знайшли свого повноговирішення та залишаються актуальними.

Фінансові звіти складаються багатьма підприємствами і надаються зовнішнім користувачам у багатьох країнах світу. І хочатакі фінансові звіти можуть виглядати однаково, вони відрізня-

УДК 657.372.1Гарасим М. П.,к.е.н., доцент,Лобода Н. О.,к.е.н., старший викладач,Львівська державна фінансова академія

Сучасна трактовка бізнесу передбачає побудову балансу заекономічною ознакою, в основі якого лежить ресурсна концепція,що відповідає якісним характеристикам і принципах МСФЗ. Ґрунтуючись на визначених принципах фінансової звітності, балансмає задовольняти вимоги основних користувачів щодо потенційних економічних вигід від утримання активів і зобов’язань. Прицьому структура балансу, який призначено для задоволення потреб усіх існуючих і можливих його користувачів, відрізняєтьсявід структури балансу, складеного із дотриманням чинних національних нормативних актів.

Сьогодні виникають проблеми щодо методики узагальнення тавизнання ресурсів та їх джерел утворення у балансі. Одні методики недостатньо висвітлюють у балансі інформацію щодо нематеріальних економічних ресурсів, а окремі — закономірно призводятьдо «нагромадження» так званих «фіктивних» активів. Внесені зміни наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73,які знайшли своє відображення в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до

ються один від одного, оскільки кожна країна має свої соціальні,економічні та законодавчі особливості. Західноєвропейські балансові конструкції, поширені в Німеччині, Франції, відрізняють наступні характеристики. Розділи активу бухгалтерського балансурозміщуються в порядку зростання ступеня ліквідності вхідних уних статей. Розділи пасиву бухгалтерського балансу слідуютьодин за одним у порядку зростання рівня вимоги капіталу, якийвикористовує організація. Оцінка окремих статей показується восновному на рівні номінальних сум надходжень капіталу. Англійські балансові конструкції, властиві Австралії, Великобританії,Новій Зеландії, ПАР, відрізняються від західноєвропейських. Уних розміщення активу й пасиву бухгалтерського балансу з 1967 р.проводять у вигляді односторонньої економічної таблиці в послідовності, при якій актив зазвичай є продовженням пасиву. Спочатку вказують розділ «Капітал використовуваний», тобто власний ідовгостроковий позиковий капітал, а потім — напрями його використання. Це можуть бути вкладення в основний капітал (активи),довгострокові інвестиції, чисті (оборотні) активи. Саме тому, Радаз міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) прагнезвузити ці відмінності шляхом гармонізації регулюючих положень, стандартів бухгалтерського обліку та процедур, пов’язанихзі складанням і поданням фінансових звітів. Вона вважає, що подальшої гармонізації найкраще можна досягти шляхом концентрації уваги на фінансових звітах, які складаються з метою наданняінформації, корисної для прийняття економічних рішень.

Тому, можна сформулювати основні напрямки удосконаленняскладання, оцінки та подання фінансової звітності: визначити поняття «система фінансової звітності», складові якої мають бутивзаємопов’язаними і діяти як єдиний механізм на всіх етапах діяльності підприємства; затвердити законодавчо принципи класифікації звітності на підприємствах України з різними формамивласності; створити відповідну нормативно-правову, методологічну й інформаційну базу щодо подання звітності підприємств довідповідних органів місцевого самоврядування.

Трансформація національних фінансових звітів у звітність заміжнародними стандартами — складний процес, який потребуєвпевнених професійних знань, знань міжнародних стандартів,уміння застосовувати знання на практиці.УДК 657.1Голов С. Ф.,д.е.н., професор кафедрименеджменту та економіки,ПВНЗ «Міжнародний інститутменеджменту (МІМ-Київ)»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОБЛІКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИБУТКУ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ
ПОГЛИБЛЕННЯ СТАТУСУ МСФЗВ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: УТОЧНЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ
ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki