Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаасистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський assistant of department economy of enterprises, SU«Kyiv National


< Попередня  Змiст  Наступна >

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський assistant of department economy of enterprises, SU«Kyiv National


Гетьмана» Kovtun Vita, Economic University of Vadym Hetman»

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКОПІДПРИЄМСТВА SYSTEMATIZATION FORMING FACTORS OF REPUTATIONAL RISKS OF THE ENTERPRISE УТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ РЕПУТАЦІЙНИХ РИЗИКІВ

Анотація. У дослідженні виділено та конкретизовано ризикоутління, репутація топ-менеджеефективність менеджменту. ризикоутворюючі фактори репутаційних ризиків підприємства. Summary. The research selected and specified factors forming re-services, management effective-ness. Keywords: Reputation of enter-factors risk of en-terprise.

ворюючі фактори репутаційних ризиків підприємства, які систематизовані у взаємозв’язкузі складовими репутації: етика у відносинах із зовнішніми партнерами, корпоративне управputational risks are systemati-callyinterrelatedcomponents of reputation: ethics in relations with external partners, corporate governance, reputation of top managers,quality products and рів, якість продукції іпослуг,

Ключові слова: Репутація підприємства, репутаційний ризик, prises, reputation risk,forming reputational

Будь-яка діяльність в умовах невизначеності характеризується відповідними до цієї діяльності видами ризиків. Існуючі ризики

На наш погляд, репутаційний ризик — це економічна категорія, дія якої виникає при здійсненні підприємницької (чи іншої) діяльності, пов’язана з появою реальних/потенційних загроз діловій репутації підприємства та ймовірністю настання позитивних зрушень у репутаційних стратегічних активах підприємства. Дане визначення об’єднує в собі як можливість досягнення небажаних, так і сприятливих відхилень від запланованих результатів.

Багатогранність поняття ризику обумовлена різноманітністю факторів, що характеризують як особливості конкретного виду діяльності, так і специфічні риси невизначеності, в умовах якої ця діяльність здійснюється. Такі фактори прийнято називати ризикоутворюючими, розуміючи під ними сутність процесів або явищ, що сприяють виникненню того чи іншого виду ризику і визначають його характер.

На основі дослідження автором виділені та конкретизовані ризикоутворюючі фактори (РУФ) репутаційних ризиків, які систематизовані у взаємозв’язку зі складовими репутації: етика у відносинах із зовнішніми партнерами, корпоративне управління, репутація топ-менеджерів, якість продукції та послуг, ефективність менеджменту. Це дозволяє розглядати репутаційні ризики по кожному процесу управління (табл. 1).

Таблиця 1

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКОУТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ РЕПУТАЦІЙНИХ

РИЗИКІВ ЗА СКЛАДОВИМИ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Складові репутації підприємстваРизикоутворюючі фактори репутаційних ризиків
1. Ефективність менеджменту 1.1. Непродуктивні високо ризиковані альянси та партнерства
1.2. Нерішучість топ-менеджерів, що викликає у цільової аудиторії відчуття їх некомпетентності
1.3. Відсутність стратегії управління репутаційними ризиками
1.4. Невідповідність процесів управління підприємством
1.5. Фінансовий стан підприємства

різноманітні і можуть бути розділені на безліч категорій. Особливе місце займають репутаційні ризики, які мало вивчені в теорії і недостатньо враховуються підприємствами на практиці в процесі прийняття рішень. У даний час репутаційні ризики набувають усе більшого значення і повинні враховуватися при виборі ефективної і безпечної стратегії підприємства.

Закінчення табл. 1

Складові репутації підприємстваРизикоутворюючі фактори репутаційних ризиків
2.1. Неконкурентна якість продукції

2.2. Відсутність заходів реагування на критку в ЗМІ та Інтернеті2. Якість продукції, послуг зикоутворюючих факторів досить велика. Як наслідок, їх класифікація незрівнянно складніше класифікації ризиків. Так, розробники системи управління ризиками «Mark To Future» компанії Algorithmics приводять таблицю, що демонструє співвідношення окремих груп ризиків і факторів, які на них впливають. Згідно з

358

Комплексний підхід до дослідження репутаційних ризиків, тобто облік впливу на репутаційні ризики як ризикоутворюючих факторів першого рівня (нейтивних і інтегральних), так і факторів другого рівня, дозволить підвищити ефективність управління ризиками.

Тому саме систематизація ризикоутворюючих факторів репутаційних ризиків є важливим етапом при аналізі репутаційних ризиків підприємства.

Література

1. Важенина И. С., Пестриков С. А., Шарипов Т. Р. Риски деловой репутации: идентификация и оценка// Экономический анализ: теория и практика. — 2011. — №17 (224). — С. 2—11.

2. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. — М: Дело и Сервис, 1999. — 112 с.

3. Гриффин Э. Управление репутационными рисками: Стратегический подход / Эндрю Гриффин: Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.

4. Заман Ариф. Репутационный риск: управление в целях создания стоимости: / Ариф Заман: Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 2008.

5. Davies G. Reputation management: theory versus practice. [Текст] / G. Davies, L. Miles // Corporate Reputation Review. — 1998. — № 2 (ІІ).

— P. 16—27.

6. Dembo Ron S., Aziz Andrew R., Rosen D., Zerbs M. Mark To Future. A Framework for Measuring Risk and Reward.

— Algorithmics Publications. May 2000.

7. H. Felix Kloman. Integrated Risk Assesment. Current Views Of Risk Management. — www.garp.com

8. Harlow R. F. Public relations definitions through the years. [Текст] / R.F. Harlow // Public Relations Review. — 1977. — № 3 (І). — P. 49—63.

9. Harris T. L. Value — Added Public Relations: The Secret Weapon of Integrated Marketing. [Текст] / T. L. Harris. — Chicago, IL: McGraw Hill, 1988. — 304 р.

10. Fombrun C. What’s in a name? Reputation building and corporate strategy. [Текст] / C. Fombrun, M.Shanley // Academy of Management Journal. — 1990. — № 33(ІІ). — P. 233—258.

цією таблицею, ринкові ризики, в тому числі репутаційні ризики є похідними від 50 до 1000 факторів ризику, на кредитні ризики впливають від 50 до 200 ризикоутворюючих факторів, 20—500 факторів ризику впливають на ризики управління активами компанії. Окремі є нейтивними (унікальними) чинниками репутаційного ризику, інші — інтегральними, які впливають одночасно і на інші ризики.

УДК 658.52:38.24: 012olenakuzmenko@rambler.ru


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Кузьомко Володимир
subject, conditions of existence.
Литюга Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Lityuga Yuliya PhD (Econ.), Associate Professor, Kyiv National Economic
Пожуєва Тетяна Олександрівна, к.е.н., доц., ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ принципи економічної безпеки.
РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki