Posibniki.com.ua Банківська справа Банківський нагляд


Банківський нагляд

У навчальному посібнику розглядаються організація та основні функції банківського нагляду в Україні. Викладено питання щодо сутності та зна-чення банківського нагляду, основних принципів регулювання банківської діяльності та досвіду функціонування нагляду в інших країнах. Також роз-глянуто поетапну побудову організації системи банківського нагляду в Україні. Наведено матеріали щодо комплексного підходу до здійснення банків-ського нагляду в Україні. Проаналізовано механізм регулювання доступу банків на ринки, здійснення дистанційного аналізу банківської діяльності, основні ас-пекти інспектування банків. Особливу увагу приділено питанням функціону-вання нагляду на основі оцінки ризиків.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магі-стерського рівня підготовки, викладачів, спеціалістів банківської справи.


ЗМIСТ
Вступ - Банківський нагляд
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ
1.2. Базельський комітет з питань банківського нагляду та основні принципи регулювання банківської діяльності
1.3. Організація системи банківського нагляду в Україні
1.4. Світовий досвід побудови служб банківського нагляду
Розділ 2 СТВОРЕННЯ І ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ
2.2. Порядок подання документів для державної реєстрації банку
2.3. Державна реєстрація банку
2.4. Надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом
2.5. Особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом та внесення змін до статуту банку. 2.6. Реєстрація змін, що вносяться до статуту банку
2.7. Відкриття філій і представництв банків
2.8. Особливості відкриття відділення банку
2.9. Реєстрація представництв іноземних банків
Розділ 3. ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.2. Особливості надання письмових дозволів на здійснення банківських операцій
3.3. Спеціальні вимоги щодо певного виду діяльності
3.4. Особливості видачі банківській корпорації банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій
3.5. Порядок розгляду Національним банком пакета документів на видачу банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій
3.6. Умови для здійснення філіями банків банківських та інших операцій
Розділ 4 ПРУДЕНЦІЙНИЙ НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ
4.2. Здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю банків
Вимоги до капіталу банку
Вимоги до ліквідності банків
Вимоги щодо обмеження кредитного ризику банків
Вимоги щодо прямих інвестицій, які здійснюють банки
Механізм розрахунку економічних нормативів банку. Звітність банків
4.3. Система раннього реагування й упереджувальних заходів
Розділ 5 ІНСПЕКТУВАННЯ БАНКІВ І ВСТАНОВЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧОЇ ОЦІНКИ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 5.1. Організація інспектування діяльності банків
5.2. Планування інспекційних перевірок
Порядок складання планів інспектування
5.3. Порядок проведення інспекційних перевірок
5.4. Інспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою CAMELS. Права та обов’язки інспекторів
5.4.1. Критерії оцінювання компонентів рейтингової системи Достатність капіталу
Якість активів
Менеджмент банку
Надходження банку
Ліквідність
Чутливість до ринкового ризику
5.4.2. Процедура затвердження рейтингу банку
Розділ 6 БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ 6.1. Банківські ризики: сутність, визначення та класифікація
6.2. Особливості організації та функціонування системи ризикменеджменту в банках
6.3. Управління окремими видами банківських ризиків Кредитний ризик
Ризик ліквідності. Компоненти системи управління ризиками щодо ризику ліквідності
Ризик зміни процентної ставки. Компоненти системи управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки
Ринковий ризик. Компоненти системи управління ризиками щодо ринкового ризику
Валютний ризик. Компоненти системи управління ризиками щодо валютного ризику
Операційно-технологічний ризик. Компоненти системи управління ризиками щодо операційно-технологічного ризику
Ризик репутації. Компоненти системи управління ризиками щодо ризику репутації
Юридичний ризик. Стратегічний ризик
6.4. Система оцінювання ризиків: основні параметри кількості ризику та якості управління ним. КРЕДИТНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ
Система оцінювання ризиків: РИЗИК ЗМІНИ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ
Система оцінювання ризиків: РИНКОВИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: ВАЛЮТНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: РИЗИК РЕПУТАЦІЇ
Система оцінювання ризиків: ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК
Розділ 7 ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 7.1. Заходи впливу та організація їх застосування
7.2. Використання такого заходу впливу, як письмове застереження; 7.3. Укладення письмової угоди з банком
7.4. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку
7.5. Видача Національним банком розпоряджень
7.6. Запровадження тимчасової адміністрації в банках
7.7. Вимоги до програми санації банку
7.8. Ліквідація банків
7.9. Особливості відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)