Posibniki.com.ua Мікроекономіка Управління вартістю підприємства Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


четвертий — 2,8 грн. Рівень рентабельності за ці роки дорівнював, відповідно: 10, 15, 18 і 12 %, а відношення Р/Е (відповідно): 2; 3,6; 41 і 4,8.

Ключові поняття і терміни:

депозитарні розписки (depository receipt);

етапи збільшення статутного капіталу додатковими внесками акціонерів;

етапи збільшення статутного капіталу реінвестицією дивідендів чи прибутком;

етапи процедури деномінації акцій;

етапи процедури злиття (приєднання);

етапи процедури зменшення кількості акцій наявної номінальної вартості;

етапи процедури поділу (виокремлення). Знати: ? процедури зменшення та збільшення статутного капіталу підприємства; ? етапи емісії акції при реорганізації підприємства. Уміти: ? обґрунтовувати доцільність поглинання та злиття підприємств; ? розраховувати вартість підприємства у процесі перетворення; ? проводити обґрунтування доцільності корпоративного розширення за критерієм вартості підприємства.

Структурно-логічний конспект

А

Корпоративне стиснення підприємства

Корпоративне стиснення може виступати інструментом реструктуризації компанії. Як і при захисті від недружнього приєднання, перерозподілити контроль можна, придбавши акції чи зменшивши статутний капітал і анулювавши акції. Фінансові мотиви і наслідки перерозподілу контролю ті самі, що й за зменшення статутного капіталу в разі протидії приєднанню.

Дивестиція — це продаж сегмента корпорації, що реалізується шляхом виокремлення в самостійне підприємство стратегічної господарської одиниці з подальшим продажем

Як протидія недружньому поглинанню дивестиція набуває форми виведення за межі компанії найкращих активів компанії, без яких неможлива її діяльність.

Слід ураховувати, що за невдалого господарювання може виникнути ситуація втрати частку акціонерного капіталу, зменшення до величини чистих активів, при цьому зберігаються пропорції в акціонерному капіталі.

Б

Реорганізація підприємства в процесі корпоративного стиснення

За реорганізації у формі поділу до новостворених підприємств переходять у відповідних частинах майнові права та обов’язки реорганізованого підприємства; виокремлення відрізняється лише тим, що материнська компанія продовжує своє існування після відокремлення з себе одного чи кількох підприємств.

Емісія акцій під час реорганізації товариства

— це сукупність дій емітента з обміну акцій або часток у статутному фонді товариства, що реорганізується, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості акцій акціонерного товариства, що створюється в процесі реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виокремлення або перетворення), а після реєстрації випуску останнього — з обміну письмових зобов’язань на акції

Реєстрація випуску акцій акціонерних товариств, що створюються під час реорганізації, здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її територіальними органами.

З метою захисту прав акціонерів акціонерне товариство, що ухвалено рішення про реорганізацію, зобов’язане здійснити оцінювання та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у випадку, коли ці акціонери не голосували за ухвалення загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулися до товариства з письмовою заявою про викуп. Викуп акцій здійснюється за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість акцій.

При емісії акцій під час реорганізації товариства продаж акцій не здійснюється. Під час реорганізації здійснюється обмін акцій

Також у законодавстві існує вимога щодо розміру статутного фонду при реорганізації товариства, а саме: сума розмірів статутних фондів усіх товариств до реорганізації має дорівнювати сумі розмірів статутних фондів усіх товариств, що створені шляхом реорганізації. Статутний капітал товариства, що реорганізується, має бути сплачений до початку обміну акцій або часток у статутному фонді товариства, що реорганізується.

Реєстрація випуску акцій товариств, створених шляхом злиття, поділу, виокремлення, здійснюється за умови, що державна реєстрація зазначених товариств відбулася після обміну акцій або часток у статутному фонді товариств, що реорганізуються, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості акцій чи сертифікатів акцій акціонерних товариств, що створюються під час реорганізації.

Рис. 7.1. Вимоги законодавства при реєстрації випуску акцій товариства за реорганізації

Рис. 7.1. Вимоги законодавства при реєстрації випуску акцій товариства за реорганізації

В

Процедури зменшення статутного капіталу

або часток у статутному фонді товариства, що реорганізується, на акції або на частки у статутному фонді товариства, що створюється під час реорганізації, шляхом злиття, поділу, виокремлення, перетворення, або на акції акціонерного товариства, в якого збільшується розмір статутного фонду — внаслідок реорганізації шляхом приєднання (рис. 7.1).

Щоб зменшити статутний капітал на основі зменшення кількості акцій наявної номінальної вартості корпорація має від свого імені викупити частку акцій у акціонерів, а потім ці акції анулювати.

При зменшенні статутного капіталу завдяки зменшенню номінальної вартості акцій акціонери мають отримати замість наявних у них акції нової номінальної вартості (меншої за попередню).

Якщо порядок зменшення статутного капіталу не порушено, права акціонерів і кредиторів дотримано, ДКЦПРФ видає компанії свідоцтво про реєстрацію випуску її акцій.

Оскільки за поділу з’являються нові підприємства, а материнська компанія втрачає частку свого статутного капіталу, треба проводити розміщення нових акцій.

ДКЦПФР відмовляє в реєстрації за таких обставин: порушення емітентом вимог чинного корпоративного законодавства; внесення недостовірних відомостей до документів, поданих до ДКЦПФР; неподання регулярної інформації емітентом, що реорганізується; відсутності будь-якого з документів, необхідних для реєстрації; виявлення на момент реєстрації порушень порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких було ухвалено рішення про поділ (виокремлення). Інформація про реорганізацію є особливою й обов’язково оприлюднюється (у рядку новин — упродовж 2 днів від дати проведення загальних зборів акціонерів, на якому схвалено таке рішення, в офіційному друкованому виданні — 5; подається до ДКЦПФР — 10 днів).

Д

Емісія акцій під час реорганізації товариств шляхом злиття, приєднання, поділу, виокремлення

Злиття — це об’єднання двох чи більше товариств в одне нове товариство, при цьому ці товариства припиняють своє існування, всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до товариства, яке виникло в результаті такого злиття.

Номінальна вартість акцій акціонерного товариства, створеного шляхом злиття, має бути кратною номінальній вартості акцій, розміру частки (у гривнях) кожного засновника (учасника) у статутних фондах товариств, що реорганізуються. При цьому номінальна вартість акцій акціонерного товариства, створеного шляхом злиття, має бути визначена так, щоб забезпечити виконання умов неподільності акції та обміну акцій (або часток у статутному фонді) на цілу кількість акцій акціонерного товариства, створеного шляхом злиття (рис. 7.2).

1) ухвалення вищим органом кожного товариства рішення про реорганізацію у формі злиття, про погодження проекту договору про злиття, про затвердження передавального акта, а також прийняття рішення про емісію акцій товариства, що створюється шляхом злиття

2 ) укладання товариствами, що реорганізуються, погодженого вищими органами кожного товариства договору про злиття

3) одержання згоди Антимонопольного комітету України на злиття товариств (у випадках, передбачених чинним законодавством)

4) оцінювання та викуп акціонерним товариством, що реорганізується, акцій в акціонерів із дотриманням вимог чинного законодавства

5) обмін акцій або часток у статутних фондах товариств, що реорганізуються, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості акцій чи часток товариства, що створюється шляхом злиття

6) ухвалення установчими зборами товариства, що створюється шляхом злиття, рішення про створення товариства, про затвердження статуту, про обрання органів управління, а також вирішення інших питань, пов’язаних з реорганізацією, якщо це було передбачено договором про злиття

7) реєстрація випуску акцій товариства, створеного шляхом злиття

8) обмін письмових зобов’язань на акції або частки у статутному фонді товариства, створеного шляхом злиття

Рис. 7.2. Етапи емісії акцій при реорганізації шляхом злиття

Приєднання — це приєднання одного або кількох товариств до іншого товариства, передаючи при цьому останньому всі майнові права та обов’язки приєднаного товариства

Номінальна вартість акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, має бути кратною номінальній вартості акцій або розміру частки (у гривнях) у статутних фондах товариств, що приєднуються. При цьому номінальна вартість акцій акціонерного товариства, до якого відбувається приєднання, та номінальна вартість акцій або розміри часток у статутних фондах товариств, що приєднуються, мають бути визначені так, щоб забезпечити виконання умов неподільності акції та обміну акцій (або часток у статутному фонді) на цілу кількість акцій акціонерного товариства, до якого відбувається приєднання (рис. 7.3).

1) ухвалення вищим органом кожного товариства рішення про реорганізацію шляхом приєднання, про погодження проекту договору про приєднання, а також рішення про емісію акцій товариства, до якого відбувається приєднання; Товариство, що приєднується, додатково приймає рішення про затвердження передавального акта

2) укладання товариствами, що реорганізуються, договору про приєднання

3) одержання згоди Антимонопольного комітету України на приєднання товариств (у випадках, передбачених чинним законодавством)

4) оцінювання та викуп акціонерним товариством, що реорганізується, акцій у акціонерів з дотриманням вимог чинного законодавства

5) обмін акцій або часток у статутних фондах товариств, що приєднуються, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості акцій чи часток товариства, до якого здійснюється приєднання

6) затвердження змін до статуту, а також вирішення інших питань, пов’язаних з реорганізацією, якщо це було передбачено договором про приєднання

7) реєстрація випуску акцій товариства, до якого здійснене приєднання

8) обмін письмових зобов’язань на акції або частки у статутному фонді товариства, до якого здійснюється приєднання

Рис. 7.3. Етапи емісії акцій при реорганізації шляхом приєднання

Поділ — це виникнення двох чи більше нових товариств шляхом поділу наявного товариства, яке припиняє своє існування

У результаті цього поділу переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права та обов’язки реорганізованого товариства. Послідовність дій, до яких вдаються товариства під час емісії акцій при реорганізації шляхом поділу, унаочнено на рис. 7.4.

Номінальна вартість акцій товариств, створених шляхом поділу, має дорівнювати номінальній вартості акцій товариства, що реорганізується. Кожен з учасників товариства, що реорганізується, має право отримати акції або частки у статутному фонді товариств, що створюються шляхом поділу, в кількості, яка дорівнює співвідношенню розмірів статутних фондів товариств, створених шляхом поділу, до розміру статутного фонду товариства,

1) ухвалення вищим органом товариства, що реорганізується, рішення про реорганізацію шляхом поділу, рішення про емісію акцій товариств, що створюються шляхом поділу, про умови обміну акцій або часток у статутному фонді товариства, що реорганізується, на акції або частки у статутному фонді товариств, що створюються, рішення про затвердження роздільного акта; вирішення інших питань, пов’язаних з реорганізацією

2) оцінювання та викуп акціонерним товариством, що реорганізується, акцій в акціонерів з дотриманням вимог чинного законодавства

3) обмін акцій або часток у статутному фонді товариства, що реорганізується, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості акцій чи часток товариств, створених шляхом поділу

4) ухвалення установчими зборами кожного товариства, що створюється шляхом поділу, рішення про створення товариства, про затвердження статуту, обрання органів управління, а також вирішення інших питань, пов’язаних з реорганізацією, якщо це було передбачено рішенням про реорганізацію

5) одночасна реєстрація випуску акцій усіх товариств, створених шляхом поділу

6) обмін письмових зобов’язань на акції або частки у статутному фонді товариств, створених шляхом поділу

Рис. 7.4. Етапи емісії акцій при реорганізації шляхом поділу

Виокремлення — це відокремлення одного чи більше товариств від одного товариства (створення дочірніх підприємств, відокремлення структурних підрозділів)

При виокремленні з товариства одного або кількох нових товариств до кожного з них переходять за роздільним актом у відповідних частинах майнові права та обов’язки реорганізованого товариства. Для емісії акцій під час реорганізації товариств шляхом виокремлення необхідно вчинити такі дії (рис. 7.5).

Номінальна вартість акцій акціонерних товариств, створених шляхом виокремлення, має дорівнювати номінальній вартості акцій товариства, що реорганізується. Кожен з учасників товариства, що реорганізується, має право отримати акції або частки у статутному фонді товариств, що створюються шляхом виокрем-

що реорганізується. При цьому має бути забезпечене виконання умов неподільності акції та обміну акцій (або часток у статутному фонді) на цілу кількість акцій кожного товариства, створеного шляхом поділу.

1) ухвалити рішення про реорганізацію шляхом виокремлення, рішення про емісію акцій, рішення про емісію акцій товариств, що створюються шляхом виокремлення, про умови обміну акцій або часток у статутному фонді товариства, що реорганізується, на акції або частки у статутному фонді товариств, що створюються шляхом виокремлення, про затвердження роздільного акта; вирішення інших питань, пов’язаних з реорганізацією

2) оцінити та викупити акціонерним товариством, що реорганізується, акцій у акціонерів із дотриманням вимог чинного законодавства

3) здійснити обмін акцій або часток у статутному фонді товариства, що реорганізується, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості акцій чи часток товариств, що створюються шляхом виокремлення

4) ухвалити рішення про створення товариства, про затвердження статуту, про обрання органів управління; прийняття загальними зборами товариства, що реорганізується, змін до статуту товариства, а також вирішення інших питань, пов’язаних з реорганізацією, якщо це було передбачено рішенням про реорганізацію

5) одночасна реєстрація випусків акцій усіх новостворених товариств та товариства, що реорганізується

6) здійснити обмін письмових зобов’язань на акції або частки у статутному фонді товариств, створених шляхом виокремлення

Рис. 7.5. Етапи емісії акцій при реорганізації шляхом виокремлення

Перетворення — це зміна товариства юридично-правової форми без припинення існування

При перетворенні одного товариства на інше до товариства, яке щойно виникло, переходять всі майнові права та обов’язки колишнього товариства. Послідовність дій, до яких вдається товариство під час емісії акцій при реорганізації шляхом перетворення, наведено на рис. 7.6.

Розмір частки (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному фонді товариства, що реорганізується, має дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному фонді това-

лення, в кількості, яка дорівнює співвідношенню розмірів статутних фондів товариств, створених шляхом виокремлення, до розміру статутного фонду товариства, що реорганізується. При цьому має бути забезпечене виконання умов неподільності акції та обміну акцій (або часток у статутному фонді) на цілу кількість акцій кожного акціонерного товариства, створеного шляхом виокремлення.

Стосовно номінальної вартості акцій товариства, створеного шляхом перетворення, необхідно зазначити, що вона має бути кратною розміру частки (у гривнях) кожного засновника (учасника) у статутному фонді товариства, що реорганізується. При цьому мають бути забезпечені виконання умов неподільності акції та обміну акцій (або часток у статутному фонді) на цілу кількість акцій акціонерного товариства, створеного шляхом перетворення.

1) ухвалення вищим органом товариства рішення про реорганізацію шляхом перетворення, про умови обміну акцій або часток у статутному фонді товариства, що реорганізується, на акції або частки у статутному фонді товариства, що створюється, та рішення про емісію акцій товариства, що створюється шляхом перетворення

2) оцінювання та викуп акцій у акціонерів із дотриманням вимог чинного законодавства

3) обмін акцій або часток у статутному фонді товариства, що реорганізується, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості акцій чи часток товариства, що створюється шляхом перетворення

4) ухвалення установчими зборами товариства, що створюється шляхом перетворення, рішення про створення товариства, про затвердження статуту товариства, про обрання органів управління, а також вирішення інших питань, пов’язаних з реорганізацією

5) реєстрація випуску акцій товариства, створеного шляхом перетворення

6) обмін письмових зобов’язань на акції або частки у статутному фонді товариства, створеного шляхом перетворення

Рис. 7.6. Етапи емісії акцій при реорганізації шляхом перетворення

Е

Управління вартістю за корпоративного розширення

Джерелами збільшення статутного капіталу є: додаткові внески, які роблять акціонери; реінвестиція дивідендів за умови відмови акціонерів від одержання дивідендів на належні їм акції; спрямування нерозподіленого прибутку до статутного капіталу; конвертація облігацій в акції; статутний капітал іншої компанії при злитті з нею чи її приєднанні до себе. Існує законодавча заборона одночасного використання кількох джерел збільшення статутного капіталу. При внесенні акціо-

риства, створеного шляхом перетворення.

Технологія та послідовність проведення робіт щодо збільшення статутного капіталу реінвестицією дивідендів чи прибутком відбувається винятково шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

За результатом розгляду документів ДКЦПФР видає компанії свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Термін реєстрації

— 14 днів від моменту одержання Комісією перелічених вище документів.

Особливості інформування ринку про збільшення статутного капіталу наведено на рис. 7.7.

Дата рішення про збільшення статутного капіталу розмір збільшення статутного капіталу, номінальна вартість та запропонована ціна акцій, зміна власників великих пакетів акцій, якщо розміщення акцій може призвести до цього мета розміщення акцій, напрями використання отриманих коштів, спосіб оплати випущених акцій особи, які брали участь в ухваленні рішення про розміщення акцій і планують їх придбати інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії

Особлива інформація про збільшення статутного капіталу

Рис. 7.7. Інформування ринку про збільшення статутного капіталу

Терміни висвітлення: у рядку новин — 2 дні, в офіційному друкованому виданні — 5, подання до ДКЦПФР — 10 днів із дати загальних зборів акціонерів.

К

Організація злиття та приєднання

Об’єднання — найлегший спосіб для топ-менеджерів збільшити масштаб свого об’єкта управління. У процесі об’єднання

Рис. 7.8. Причини об’єднання підприємств

нерами додаткових внесків і конвертації облігацій в акції статутний капітал зростає завдяки збільшенню акцій, а за реінвестиції дивідендів і спрямування прибутку до статутного капіталу зростання останнього здійснюється на основі збільшення номінальної вартості акцій.

Рис. 7.8. Причини об’єднання підприємств

За злиття права та обов’язки об’єднуваних підприємств переходять до новоствореного акціонерного товариства, а за приєднання — до одного підприємства переходять права та обов’язки іншого

У будь-якому разі відбувається припинення наявних до реорганізації компаній, а одночасно проводити і злиття і приєднання не можна. У процедурі злиття (приєднання) продаж акцій не здійснюється, однак відбувається їх конвертація в акції підприємства-правонаступника. Відповідно розміщення таких акцій контролюється ДКЦПФР, тож організатори емісії мають дотримуватися її вимог.

Обмін акціями в процесі злиття (приєднання) відбувається тільки для «подібних» підприємств, в інших випадках застосовується звичайна купівля чи доповнення обміну грошима

Особливості інформування ринку про злиття (приєднання) наведено на рис. 7.9. Терміни висвітлення: у рядку новин — 2 дні, в офіційному друкованому виданні — 5, подання до ДКЦПФР — 10 днів від дати загальних зборів акціонерів.

підприємств акціонери і топ-менеджери сподіваються, що курс акцій об’єднаної компанії буде вищим за курси акцій підприємств до об’єднання. Особливості організації злиття та приєднання унаочнено на рис. 7.8.

— XXXVI, 921 с. ? Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства : Навч. посіб. / О. Г. Мендрул. — К.: КНЕУ, 2011. — 537 с. ? Рудык Н. Б., Семенкова Е. В. Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие поглощения и выкупы долговым финансированием.

— М.: Финансы и статистика, 2000. — 454 с.

Тестові завдання для самоперевірки знань

1. За чинними корпоративними правилами викуплені під час зменшення статутного капіталу акції: a) мають протягом півроку анулюватися; b) мають протягом 1 року анулюватися; c) мають перепродатися після анулювання; d) використовуються власні гроші акціонерів.

2. Перерозподілити контроль у компанії можна: a) продавши акції; b) придбавши акції; c) випустивши акції; d) збільшивши статутний капітал.

3. Корпоративне стиснення застосовується як: a) поглинання компанії; b) накопичення частки акціонерного капіталу; c) є методом сприяння приєднанню; d) спосіб перерозподілу контролю в підприємстві.

4. Види захисту від поглинання: a) несправедлива ціна; b) об’єднана рада директорів; c) «протиакулячі» поправки до статуту; d) перерозподіл контролю.

5. Загальні правила зменшення статутного капіталу: a) є прерогативою загальних зборів; b) є прерогативою наглядової ради; c) якщо за результатом фінансового року вартість чистих ак-

?????????? ??? ???????????? ???????? ???? ? Айелло Р., Ашкенас Р., Демонако Л., Клифф С., Кэри Д., Лайт Д. Слияния и поглощения / Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 194 с. ? Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. — 1120 с. ? Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании: процесс, инструментарий, примеры из практики, ответы на вопросы / Пер. с англ. — М.: «Олимп-Бизнес», 2007.

6. Види захисту від поглинання: a) низький відсоток акцій; b) захист Пекмена; c) реструктуризація пасивів; d) реструктуризація активів.

7. Причиною корпоративного стиснення може бути: a) розподіл контролю; b) здійснення інвестицій; c) втрата частки капіталу; d) рекапіталізація вищого класу.

8. Причиною корпоративного стиснення може бути: a) організація компанії; b) здійснення дивестицій; c) нестабільністю контролю; d) реструктуризація пасивів.

9. Сенс дивестиції полягає у: a) випуску акцій для дружньої третьої сторони чи збільшення кількості акціонерів; b) продажу сегмента корпорації; c) контрнападі на акції загарбника; d) високому відсотку акцій, необхідному для схвалення злиття.

10. Сутність джерела створення вартості при корпоративному стисненні полягає в тому, що: a) істинна вартість активів сегмента компанії прихована від ринку за комплексною структурою компанії; b) істинна вартість активів компанії перебуває у вільному доступі; c) вартість активів полягає в перекладанні боргів на новостворене підприємство; d) вартість чистих активів стає меншою за статутний капітал.

11. Гіпотеза створення вартості при корпоративному стисненні така: a) гіпотеза проведення сфокусованого злиття; b) гіпотеза підсилення мотивації; c) кредитна гіпотеза; d) інвестиційна гіпотеза.

12. Гіпотеза проведення сфокусованого злиття: a) покупець фокусується на основних операціях, що підвищує ефективність його діяльності; b) істинна вартість активів сегмента компанії прихована від ринку за комплексною структурою компанії;

тивів компанії є меншою, ніж статутний капітал; d) якщо за результатом фінансового року вартість чистих активів компанії є більшою, ніж статутний капітал.

13. Процедури зменшення статутного капіталу: a) результат дотримання зобов’язань кредиторів; b) можна поєднувати способи зменшення статутного капіталу; c) збільшення номінальної вартості акцій; d) якщо за результатом фінансового року вартість чистих активів компанії є меншою, ніж статутний капітал.

14. Порядок зменшення кількості акцій наявної номінальної вартості: a) першим етапом є анулювання акцій; b) першим етапом є затвердження змін до статуту; c) першим етапом є викуп частки акцій в акціонерів; d) першим етапом є ухвалення рішення про зменшення кількості акцій.

15. Першим етапом при дотриманні порядку зменшення номінальної вартості акцій є: a) подання документів на реєстрацію випуску акцій до ДКЦПФР; b) ухвалення рішення про зменшення статутного капіталу шляхом номінальної вартості акцій; c) обмін акцій; d) задоволення вимог кредиторів.

16. Джерелами збільшення статутного капіталу є: a) спрямування розподіленого прибутку до статутного капіталу; b) обов’язкові внески, які роблять акціонери; c) статутний капітал іншої компанії при злитті з нею; d) конвертація акції в облігації.

17. Зростання акціонерного капіталу здійснюється: a) на основі збільшення кількості акцій нової номінальної вартості; b) шляхом зменшення номінальної вартості за незмінної кількості акцій; c) шляхом зменшення номінальної вартості за збільшення кількості акцій; d) шляхом зменшення номінальної вартості за зменшення кількості акцій.

18. Рішення про розміщення акцій, джерела та способи збільшення статутного капіталу: a) є прерогативою загальних зборів акціонерів; b) є прерогативою наглядової ради; c) ухвалюється ? голосів усіх власників простих акцій; d) ухвалюється половиною голосів усіх власників простих акцій.

c) керівництво корпорації нездатне ефективно управляти частиною її активів; d) структура комплексного бізнесу забюрократизована.

19. При зміні умов емісії акцій менеджери дотримуються таких правил: a) зміни мають бути зареєстровані й опубліковані впродовж 30 днів після оприлюднення проспекту емісії; b) зміни мають бути внесені не менш ніж за 15 днів до початку публічного розміщення; c) після початку розміщення акцій параметри емісії можуть змінюватися; d) допускається вносити до проспекту емісії зміни типу та обсягів акцій, призначених для розміщення.

20. Причинами відмови ДКЦПФР у реєстрації емісії можуть бути: a) виявлення порушень порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів; b) дотримання емітентом прав інвесторів; c) внесення зайвих відомостей до документів, поданих до ДКЦПФР; d) відсутність будь-якого з документів, необхідних для реєстрації.

21. Інформування ринку про збільшення статутного капіталу включає інформацію про: a) кількість усіх власників пакетів акцій; b) розмір зменшення статутного капіталу; c) мету розміщення акцій; d) величину очікуваних прибутків.

22. До причин об’єднання підприємств відносять: a) розподіл ресурсів і влади; b) теорію гордості; c) теорію мотивації; d) операційну синергію.

23. Причина невдач зростання вартості завдяки об’єднанню з іншим підприємством пов’язана з: a) недооцінкою керівництвом своїх можливостей; b) недооцінкою ринкової ситуації; c) переоцінкою ринкової ситуації; d) недостатністю кваліфікованого персоналу.

24. У процесі злиття компаній: a) реорганізація не зачіпає інтереси кредиторів; b) розміщення таких акцій не контролюється ДКЦПФР; c) конвертація акцій в акції підприємства-правонаступника; d) відбувається продаж акцій.

25. Інформування ринку про злиття (приєднання) включає: a) виявлення порушень порядку проведення загальних зборів акціонерів; b) суму внеску емітента та його частку у статутному капіталі нового підприємства;

26. Спільні риси різних форм депозитарних розписок такі: a) акції, які емітовано за кордоном, передані на зберігання іноземному депозитарію; b) депозитарні розписки вільно купуються і продаються; c) власники депозитарних розписок мають право на управління емітентом відповідно до місцевих корпоративних традицій; d) власники депозитарних розписок не мають права на управління емітентом.

27. Для українських підприємств використання депозитарних розписок дозволяє: a) залучити до управління підприємством компетентний менеджмент, обізнаний з традиціями національного ринку; b) збільшити інвестиційні ризики; c) скористатися перевагами високоефективного фондового ринку; d) підвищити інвестиційну привабливість.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 3. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 4. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 5. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 3. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 2. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 2. Тема 4 СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ
Тема 4 СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)