Posibniki.com.ua Мікроекономіка Управління вартістю підприємства Частина 3. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 3. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


Г

Зупинення обігу і скасування реєстрації випуску облігацій

Якщо при ухваленні рішення про ліквідацію підприємства його облігації перебувають в обігу, необхідно припинити обіг, розрахуватися з власниками облігацій, після чого ДКЦПФР скасовує їх реєстрацію. Для припинення обігу облігацій ліквідаційна комісія (ліквідатор) упродовж 15 робочих днів після зборів акціонерів (рішення суду) подає до ДКЦПФР документи, необхідні для зупинення обігу облігацій та скасування реєстрації їх випуску за ліквідації підприємства.

Державна комісія видає розпорядження про зупинку обігу, надсилає його реєстратору (депозитарію), який обслуговує емітента, друкує інформацію в одному зі своїх офіційних видань. Це триває приблизно місяць. Починаючи з дати відповідної публікації, реєстр власників облігацій закривається. Розрахунки з ними здійснюються відповідно до місця в черзі кредиторів. Не пізніше 7 робочих днів від дати затвердження ліквідаційного балансу до Комісії передаються документи для скасування реєстрації емісії. Через один місяць ДКЦПФР скасовує реєстрацію випуску, анулює свідоцтво про це і публікує відповідне повідомлення.

Д

Відновлення вартості в процедурі санації

Вартість підприємства завдяки санації відновити не вдається, оскільки термін санації обмежений (максимум півтора року) — кредитори не бажають надто довго очікувати повернення боргів, тож за стислий період, у ліпшому разі, вдасться розрахуватися тільки з ними. Проте вдала санація може закласти підвалини подальшого успішного функціонування підприємства і зростання його вартості. Тому якщо керуючий санацією ставить на меті відновлення діяльності підприємства в повноцінному обсязі (поряд із розрахунком з кредиторами), він планує заходи з подолання кризи (рис. 8.4) на середньострокову перспективу.

Важливим об’єктом такої процедури є план санації боржника, який обговорюється кредиторами; після цього він розглядається й ухвалюється судом

Важливим об’єктом такої процедури є план санації боржника, який обговорюється кредиторами, після цього він розглядається і ухвалюється судом. реструктуризація перепрофілювання виробництва продажчастини майна закриття нерентабельних виробництв скорочення персоналу стягнення дебіторської заборгованості відстрочка платежів за боргами прощення боргу (його частини) знаходження інвестора, здатного відновити успішну діяльність отримання кредитів передання майна в оренду передання майна до новостворюваних підприємств передання активів соціального призначення у комунальну власність мораторій на погашення боргів обмін боргів на власність

ВІДНОВЛЕНА ВАРТІСТЬ

Рис. 8.4. Можливі заходи з відновлення вартості в процедурі санації підприємства

Для суду важливо, щоби план санації був складений відповідно до нормативних вимог і містив в себе такі відомості.

1. Характеристика боржника.

2. Діагностика.

3. Структура боргу.

4. Аналіз імовірної ліквідації боржника, її соціальні наслідки.

5. Опис заходів з відновлення платоспроможності (відповідають заходам з відновлення вартості), розрахунок коштів, необхідних для їх реалізації.

6. Аналіз фінансових результатів ліквідації боржника.

7. Прогноз наслідків санації (у санаційний і постсанаційний періоди): обсяги виробництва і продажу; витрати; фінансові показники діяльності; графік погашення боргів.

План санації реалізує призначений судом керуючий санацією. Він підзвітний кредиторам і суду; наглядова рада і правління компанії до реалізації плану санації не допускаються — для кредиторів достатньо того, що вони довели підприємство до втрати платоспроможності.

У процедурі санації як альтернативі ліквідації з огляду на тяжке фінансове становище підприємства відновити його вартість не вдається, але можна закласти підвалини подальшого відновлення на базі звичайних заходів вартісного менеджменту. Вибір санації чи ліквідації — прерогатива кредиторів, а головний критерій вибору — повнота погашення боргів перед ними. ?????????? ??? ???????????? ???????? ???? ? 1. Гохан П. А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 740 с. ? 2. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства : Навч. посіб. / О. Г. Мендрул. — К.: КНЕУ, 2011. — 537 с. ? 3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. № 2343. ? 4. Порядок скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій: Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 р. № 222. ? 5. Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод: Затверджено наказом Фонду державного майна України від 06 червня 2007 р. № 895. ? 6. Положення про порядок погодження Міністерством промислової політики України планів санації підприємств, що належать до сфери його управління: Затверджено наказом Міністерства промислової політики України від 10 вересня 2004 р. № 446.

Тестові завдання для самоперевірки знань

1. За добровільної ліквідації: a) повідомляють про рішення кредиторів; b) обирають комісію з емісії; c) встановлюють термін для заявки претензій кредиторів; d) приймають рішення про дивідендну політику.

2. Ліквідаційна комісія: a) повідомляє про ліквідацію впродовж 10 днів від моменту створення комісії; b) має повноваження наглядової ради; c) відкриває банківські рахунки; d) купує активи.

3. Ліквідація вважається завершеною: a) від дня створення ліквідаційної комісії; b) від дня задоволення вимог кредиторів; c) від дня внесення запису до державного реєстру; d) від дня розрахунків з акціонерами.

4. Ліквідація в процесі банкрутства передбачає, що: a) до ліквідатора переходять всі права органів управління банкрута; b) термін ліквідації не може перевищувати 1 року; c) ліквідатор підзвітний зборам акціонерів.

5. Перша черга розрахунків із кредиторами відповідно до реєстру передбачає: a) сплату податків; b) вимоги забезпечені заставою; c) вимоги кредиторів, не забезпечені заставою; d) сплату за заподіяння шкоди життю.

6. Перша черга розрахунків із кредиторами відповідно до реєстру передбачає: a) оплату праці і соціальні платежі найманого персоналу; b) сплату обов’язкових платежів; c) вимоги кредиторів, не забезпечені заставою; d) сплату за заподіяння шкоди життю.

7. Особливість ліквідаційного балансу полягає в тому, що: a) він містить відомості про додаткові активи; b) він складається на момент початку ліквідаційної процедури; c) він складається на момент завершення ліквідаційної процедури; d) він складається на кінець кварталу.

8. Зупинення обігу і скасування реєстрації випуску акцій: a) наглядова рада видає розпорядження про зупинку обігу; b) ДКЦПФР видає розпорядження про зупинку обігу;

9. Для зупинення обігу облігацій: a) ліквідаційна комісія подає до наглядової ради документи; b) ліквідатор упродовж 7 робочих днів після зборів акціонерів подає до ДКЦПФР документи; c) ліквідаційна комісія упродовж 15 робочих днів після зборів акціонерів подає до ДКЦПФР документи; d) ліквідатор подає свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

10. Наслідки санації для вартості підприємства: a) вартість підприємства завдяки санації відновити не вдається; b) вартість підприємства завдяки санації відновлюється; c) термін санації необмежений; d) термін санації триває мінімум 1 рік.

Навчальні завдання для аудиторної і самостійної роботи

Завдання 8.1. Розрахувати ліквідаційну вартість підприємства на підставі даних, підготовлених оцінщиком у процесі аналізу умов реалізації активів. Норма дисконту дорівнює 40 %. Ринкова вартість зобов’язань дорівнює 4749 тис. грн. Яка сума буде розподілятися акціонерами при ліквідації підприємства?

Таблиця 8.1

ВИХІДНІ ДАНІ

Елементи активу Економічна вартість, тис. грн Умови реалізації
Ціна, тис. грн Термін, місяці Комісійні, % Ліквідаційна вартість, тис. грн
Нематеріальні активи 180
Гудвіл 2433

Будівлі42004200653372

Обладнання 3720 2100 3 7 1795
Довгострокові вкладення 1270 1270 1 2 1212

Інші активи510340210289

Запаси 1260 1200 2 5 1078
Незавершене виробництво 600 400 4 5 359
Дебіторська заборгованість 1890 1100 1 3 1025
Короткострокові фінансові вкладення 70 70 1 2 67
Грошові кошти 130 130 130

Інші оборотні активи390210210179

Усього 11740 9506

c) є завданням керівництва компанії; d) відбувається протягом місяця.

Завдання 8.2. Яку з наведених далі оцінок складського запасу готової продукції необхідно включити в сумарну ліквідаційну (у розрахунку на короткий термін ліквідації) вартість підприємства: а) ринкову вартість, рівну 10 000 грн, отриману без урахування коефіцієнта прихованого браку на складі, який становить 4 %, якщо зазначений коефіцієнт уже враховано при розрахунку собівартості продукції; б) ту саму ринкову вартість, зменшену на 4 %; в) ліквідаційну вартість, рівну 6000 грн, отриману без урахування коефіцієнта прихованого браку на складі, який становить 4 %, якщо зазначений коефіцієнт уже враховано при розрахунку собівартості продукції; в) ту саму ліквідаційну вартість, зменшену на 4 %?

Завдання 8.3. Який із двох запропонованих нижче варіантів фінансового оздоровлення і підвищення вартості підприємства кращий з точки зору ліквідації загрози банкрутства? Коефіцієнт поточної ліквідності підприємства дорівнює 0,7. Короткострокова заборгованість фірми становить 500 000 грн і не змінюється з часом в обох варіантах.

Варіант 1. Продаж нерухомості та обладнання з ймовірною виручкою від цього на суму в 600 000 грн.

Варіант 2. Протягом того ж часу освоєння нової має попит продукції та отримання від продажів чистого прибутку в 400 000 грн. При цьому необхідні для освоєння зазначеної продукції інвестиції дорівнюють 200 000 грн і фінансуються з виручки від продажу надлишкових для випуску даної продукції нерухомості й устаткування.

Завдання 8.4. Оцінна вартість активів підприємства становить 22 000 дол. Для його ліквідації знадобиться півтора року. Витрати на ліквідацію становлять 25 % вартості активів. Яка поточна вартість виручки від продажу при ставці дисконту 18 %?

Завдання 8.5. Проведіть оцінювання вартості чистих активів підприємства при можливості його ліквідації, використовуючи такі вихідні дані (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Позиції Дані, дол. Коригування, %
Актив
Основні засоби 2000 +50
Запаси 230 -30
Дебіторська заборгованість 500 -40
Грошові кошти 400 0
Пасив
Довгострокові зобов’язання 1500 0
Короткострокові зобов’язання 400 0

Завдання 8.6. Визначте вартість власності, що дає п’ятирічний потік щорічного доходу величиною 29 000 дол. з урахуванням допущення Хоскольда за безризикової ставки 6 %.

Завдання 8.7. Яким буде загальний коефіцієнт капіталізації,

Завдання 8.8. Оцінюваний об’єкт нерухомості буде приносити чистий операційний дохід у 14 000 дол. щорічно впродовж 8 років. Імовірно, що через 8 років об’єкт буде проданий за 800 000 дол. Яка поточна вартість оцінюваного об’єкта за ринкової ставки доходу 12 %?

Завдання 8.9. Припустимо, що випущені облігації із трирічним терміном погашення. За цими облігаціями виплачується щорічний дохід у 150 дол., вартість погашення дорівнює 2000 дол. Якою буде ринкова ціна цих облігацій у момент випуску, якщо ставка дисконту дорівнює 7 %?

Завдання 8.10. Необхідно визначити поточну вартість облігації із терміном, що залишився до погашення 6 років, з номінальною вартістю 100 000 грн, що приносить 6 %-ний купонний дохід за необхідного рівня прибутковості 10 %.

Завдання 8.11. Визначте поточну вартість облігації номінальною вартістю 200 000 грн, купонною ставкою 15 % річних і терміном погашення за 5 років, якщо ринкова норма доходу 12 %. Відсоток за облігацією виплачується двічі на рік.

Завдання 8.12. Який із двох запропонованих нижче варіантів підприємства є кращим з точки зору ліквідації загрози банкрутства? Коефіцієнт поточної ліквідності підприємства дорівнює 0,6. Короткострокова заборгованість фірми становить 700 000 грн і не змінюється з часом в обох варіантах.

Варіант 1. Продаж нерухомості та обладнання з імовірною виручкою від цього на суму в 500 000 грн.

Варіант 2. Протягом того ж часу освоєння нової має попит продукції та отримання від продажів чистого прибутку у 350 000 грн. При цьому необхідні для освоєння зазначеної продукції інвестиції дорівнюють 150 000 грн і фінансуються з виручки від продажу надлишкових для випуску даної продукції нерухомості й устаткування.

КЕЙСОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання 8.1. Працівники підприємства вирішили викупити його в колективну власність. Для цих цілей створений спеціальний фонд і в комерційному банку відкритий спеціальний

якщо відомі такі дані: необхідна частка власного капіталу — 30 %; ставка відсотка за кредитом — 13 %; кредит на 25 років при щомісячному нарахуванні; коефіцієнт капіталізації для власного капіталу 5 %?

7 млн грн.

Чи достатньо буде коштів на спеціальному рахунку підприємства, для викупу його працівниками за щоквартального нарахування коштів?

Завдання 8.2. Ознайомтеся з інформацією про підприємствоборжника та планом зовнішнього управління, розробленим зовнішнім керуючим.

Організація: фірма С.

Галузь: текстильна.

Спеціалізація: фірма спеціалізується на пошитті робочого одягу.

Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство.

Чисельність зайнятих: близько 600 осіб.

Ухвалою арбітражного суду було введено зовнішнє управління фірмою С. Через один місяць зовнішній керуючий представив зборам кредиторів звіт про проведену роботу та план зовнішнього управління. Зовнішнім керуючим було виявлено й усунено серйозні недоліки в роботі бухгалтерії фірми. За підсумками інвентаризації була виявлена недостача сировини і матеріалів. Зовнішній керуючий подав бухгалтерський баланс, в якому було враховано результати інвентаризації.

Зовнішній керуючий подав реєстр кредиторів фірми С.

1. Комерційний банк А — 13260 млн грн (забезпечений заставою).

2. Федеральний бюджет — 3,8 млрд грн (без нарахованих штрафів і пені).

3. Регіональний бюджет — 0,2 млрд грн (без нарахованих штрафів і пені).

4. Позабюджетні фонди — 0,5 млрд грн (без нарахованих штрафів і пені).

5. Кредитор Б — 1,9 млрд грн.

6. Кредитор У — 0,85 млрд грн.

7. Кредитор Г — 0,58 млрд грн.

8. Кредитор Д — 0,44 млрд грн.

9. Інші кредитори — 1,5 млрд грн.

10. Штрафи та пені (уього) — 4,3 млрд. грн.

Разом: 27330 млн грн.

накопичувальний рахунок, на який щоквартально має нараховуватися 1 млн грн. Відсотки нараховуються наприкінці кожного півріччя з розрахунку 10 % річних. За час накопичення грошових коштів на рахунку основні фонди підприємства амортизуються, що полегшує завдання його викупу (знижується їхня ціна). За розрахунками аудиторської фірми залишкова вартість основних фондів за 2 роки становитиме близько

Крім того, була встановлена прострочена заборгованість із заробітної плати фірми С перед працівниками у розмірі 1,45 млрд грн. Зовнішнім керуючим було встановлено, що балансова вартість незакладеного майна становить 7,5 млрд грн. Закладене майно включало виробничі площі, базу відпочинку, складські приміщення та гаражі.

Проведений зовнішнім керуючим аналіз показав, що господарсько-фінансова діяльність фірми С від 1 липня 2007 року до останньої звітної дати збиткова. При цьому темпи зростання витрат від основної діяльності перевищують темпи зростання виручки від реалізації продукції за аналізований період, що свідчить про тенденцію зниження ефективності виробничої діяльності. (Темпи зростання витрат на останню звітну дату щодо їх рівня на 1 січня 2007 р. становили 165 %, тоді як темпи зростання виручки від реалізації продукції за той самий період становили 138 %.)

Різко зросла кредиторська заборгованість фірми С. Темпи зростання кредиторської заборгованості за розглянутий період дорівнювали 191,5 %. Значно погіршилися показники оборотності кредиторської та дебіторської заборгованості. Обіг кредиторської заборгованості (без урахування заборгованості із заробітної плати) знизився з 767 календарних днів (2,1 року) станом на 1 січня 1997 року до 5703 календарних днів (15,6 року) станом на останню звітну дату. Обіг дебіторської заборгованості за той самий період також знизився із 243 календарних днів (близько 8 місяців) до 892 календарних днів (2,4 року).

У боржника відсутні найбільш ліквідні активи — грошові кошти. План зовнішнього управління включав такі розділи:

1. Аналіз ринку та виробленої продукції.

2. Виробнича програма.

3. Додаткова емісія акцій фірми.

4. Реалізація незакладеного майна.

5. Фінансові результати реалізації плану проведення зовнішнього управління.

У першому розділі плану обґрунтовувалася необхідність зміни спеціалізації фірми на пошиття жіночих зимових і демісезонних пальто і жіночих костюмів. Наводилися результати проведених досліджень попиту на дану продукцію, на базі яких розроблялася програма збуту продукції.

У другому розділі була презентована виробнича програма: на основі плану продажів планувалися обсяг випуску продукції та її собівартість, обов’язкові платежі до бюджету тощо.

У завданні наводився лише плановий чистий прибуток, поквартально з моменту початку реалізації плану (у млрд грн), який зо-

Усього: 17280 млн грн.

У третьому розділі викладено пропозиції щодо проведення додаткової емісії акцій фірми на загальну суму 10 млрд грн із тим, щоб реалізувати за ціною не нижче 14 млрд грн.

У четвертому розділі пропонувалася програма реалізації незакладеного майна з фінансовим результатом, що дорівнює 7,5 млрд грн.

У п’ятому розділі представлені розрахунки фінансових результатів реалізації плану зовнішнього управління і висновок про те, що реалізація плану дозволить досягти цілей зовнішнього управління — розрахуватися з кредиторами і відновити платоспроможність фірми.

Фінансовий результат реалізації плану оцінювався керуючим в 38780 млн грн.

17,28 млрд грн + 14 млрд 7500 млн грн, що достатньо для задоволення вимог кредиторів в обсязі 27330 млн грн, а також покриття відсотків, які будуть нараховані за час зовнішнього управління на ці вимоги.

За яке рішення Ви б голосували на зборах кредиторів («ЗА» затвердження плану чи «ПРОТИ»)?

Завдання 8.3. Оцінити вартість підприємства, що ліквідується, якщо відомо таке: планований термін ліквідації 1 рік (за рік очікується різке погіршення кон’юнктури для підприємства, наприклад зниження ринкової ціни продукції в результаті посилення конкуренції); активи підприємства є реальними (нефінансовими) і поділяються на: високоліквідні, які за їхньою ринковою вартістю можна реалізувати впродовж одного місяця; середньоліквідні, які за їхню оцінну вартість можна продати за термін до трьох місяців; малоліквідні, вартість яких оцінена як відновлювальна вартість; неліквідні, які реалізувати неможливо (якщо це спеціальне технологічне обладнання і оснащення, то їх можна реалізувати за ціною брухту за вирахуванням витрат на утилізацію); вартість високоліквідних активів — 380 тис. грн; вартість середньоліквідних активів — 1240 тис. грн; вартість малоліквідних активів — 700 тис. грн; вартість неліквідних активів

— 1840 тис. грн; вага неліквідних спеціального технологічного обладнання та оснащення становить 100 тонн; ціна металевого брухту ста-

внішній керуючий розглядав як фінансовий результат даного плану проведення зовнішнього управління: I квартал = 0,97; II квартал = 4,15.

— 40 %; виробнича потужність підприємства при забезпеченому попиті на його продукцію, якщо вона збувається за сформованою ринковою ціною, дозволяє випускати 240 000 одиниць продукції на місяць у разі використання всіх наявних виробничих активів підприємства (надлишкові активи на підприємстві відсутні); нижчі рівні виробничої потужності досяжні при пропорційному скорочення всіх виробничих активів на третину і дві третини (у цих випадках виробнича потужність становитиме відповідно 160000 і 80000 одиниць продукції); проміжні рівні виробничої потужності неможливі через наявність на підприємстві лише трьох основних технологічних агрегатів; питомі змінні витрати на одиницю продукції — 80 грн; умовно-постійні витрати: 590 000 грн при виробничій потужності у 240 і 160 тис. одиниць продукції, 310 000 грн при виробничій потужності у 80 тис. одиниць продукції, 65 000 грн в разі зупинки неліквідованого підприємства; ринкова ціна продукції, що випускається, — 83 грн за одиницю продукції; кредиторська заборгованість підприємства — 600 тис. грн із терміном завершення наприкінці І кварталу року; відсоткова ставка за нею — 21 % річних; продовження випуску продукції унеобхіднює взяття нового кредиту терміном на шість місяців за кредитною ставкою 19 % річних; величина зазначеного кредиту залежить від планованого на частину року, що залишилася, обсягу випуску, тож питома потреба у позикових коштах у розрахунку на одиницю продукції дорівнює 7 грн; ставка податку на прибуток — 16 %; інші податкові платежі враховані при розрахунку змінних і постійних витрат; безризикова ставка — 16 %, середньоринкова прибутковість на фондовому ринку — 22 %, коефіцієнт «бета» для галузі підприємства — 1,9.

новить 70 тис. грн за тонну; витрати на утилізацію однієї тонни спеціального технологічного обладнання та оснащення підприємства 65 000 грн; дебіторська заборгованість підприємства (не включена до наведених вище активів) становить 750 тис. грн, з них 200 тис. грн — прострочена заборгованість; дебіторська заборгованість із терміном закінчення в межах року — 440 тис. грн, у тому числі: з терміном закінчення за три місяці — 90 тис. грн, з терміном закінчення за дев’ять місяців — 350 тис. грн; середній ринковий дисконт за боргами дебіторів із порівнянними термінами погашення (з урахуванням витрат трансакцій)

СПИСОК ІНШОМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

№ з/п

Ключове слово / скороченняВизначення

1 base of the tax = EBIT — відсоток за кредитом (interest) база оподаткування

2BSC збалансована система показників Р. С. Каплана і Д. П. Нортона

3 capital gain капіталізований прибуток = прибуток у розпорядженні фірми — дивіденди
4 CLE (combined leverage effect) спільний ефект важелів = сила фінансового важеля ? сила операційного важеля

5debt to equity ratio співвідношення позикових і власних коштів = позиковий капітал/власний капітал

5debt to equity ratio співвідношення позикових і власних коштів = позиковий капітал/власний капітал

depository receipt депозитарні розписки — інструмент IPO (initial public offering) на закордонному фондовому ринку; цінні папери, які підтверджують депонування акцій іноземного підприємства національним фінансовим інститутом
DFL (degree of financial сила фінансового важеля = відсоткова

6

7

leverage)

зміна EPS / відсоткова зміна EBIT

8 DOL (degree of operational leverage) сила операційного важеля = відсоткова зміна EBIT / відсоткова зміна доходу
9 DPP (discounted payback period) дисконтований період окупності — термін, в який поточна вартість операційних грошових потоків наростаючим підсумком дорівнює поточній вартості інвестиційних грошових потоків наростаючим підсумком
10 DPS (dividends per share) дивіденди на акцію = дивіденди / кількість акцій
11 DPTV (discounted post-terminal value) поточна вартість підприємства по завершенню періода володіння ним
EBIT (earnings before прибуток до сплати відсотків і податків =

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 5. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 4. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 3. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 2. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)