Posibniki.com.ua Мікроекономіка Управління вартістю підприємства Частина 5. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  

Частина 5. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


випуску акцій

40 Загальна акціонерна віддача total shareholder return, TSR. Ринкове значення: TSR = (P t+1 — P t + D)/ P t, де P t+1 — майбутня ціна акції; Pt — поточна ціна акції; D — дивіденди за період від t до t+1, або TSR = (P t — P t-1 + D)/ P t–1, де P t–1 — минула ціна за яку були куплені акції; Pt — поточна ціна акції; D — дивіденди за період з t–1 до t. Ринкове значення TSR також можна визначати дисконтуванням. Фінансове значення: TSR = SVA / SC0 , де SHV — акціонерна вартість (shareholder value); SC0 — акціонерний капітал (shareholder capital, первинна інвестиція акціонерів)

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
41 Збалансована система показників (balanced scorecard) Р. С. Каплана і Д. П. Нортона взаємопов’язані фінансові і нефінансові показники, що різнобічно характеризують результативність бізнесу і описують найбільш значущі для ефективної діяльності підприємства процеси — фінансові, клієнтські, внутрішні, а також навчання і розвитку
42 Зберігачі комерційні банки та небанківські установи, що торгують цінними паперами, — саме вони здійснюють зберігання й обслуговування обігу за рахунками емітента і власників його акцій (за винятком клірингу і розрахунків)
43 Збитки акціонерів за реорганізації підприємства L = (St1 ? NA1 /?St1) — (St 0 ? NA0 / ?St0), де L — збитки акціонера; St1, St0 — кількість акцій в акціонера після та до реорганізації відповідно; ?St1, ?St0 — загальна кількість акцій після та до реорганізації відповідно; NA1, NA0 — загальна вартість чистих активів після та до реорганізації відповідно.
44 «Золоте правило оцінки» вартість підприємства дорівнює чотирикратній величині його прибутку до оподаткування
45 Індекс дохідності profitability index, PI = сукупна поточна вартість операційних грошових потоків/сукупна поточна вартість інвестиційних грошових потоків
46 Інсайдерська інформація така інформація до моменту її оприлюднення: господарська та фінансова діяльність компанії; фінансова звітність; прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % статутного капіталу; факти лістингу/делістингу цінних паперів; отримання позики або кредиту на суму понад 25% активів; зміна складу посадових осіб; зміна власників, яким належать 10 % і більше голосуючих акцій; прийняття рішень про викуп власних акцій, утворення (припинення) філій (представництв), зменшення статутного капіталу, припинення або банкрутство
47 Капіталізований прибуток capital gain = прибуток у розпорядженні фірми — дивіденди
48 Квартальна інформація емітента облігацій містить відомості про: загальну характеристику підприємства; посадових осіб; контрагентів; характеристику облігаційного випуску; комерційні та податкові зобов’язання; участь у капіталі юридичних осіб; квартальну фінансову звітність; забезпеченість облігацій

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
49 Кодекси корпоративного управління (principles of corporate governance, code of best practice). Зведення внутрішніх норм менеджменту, що регулюють корпоративні відносини. Розробляються переважно саморегулівними організаціями (рідше окремими фірмами) і визначені ними правила добровільно перебирають на себе власники та наймані керівники підприємств. Засади кодексів стосуються рекомендацій щодо: прав акціонерів; однаково справедливого ставлення до акціонерів; функцій ради директорів; розкриття інформації та прозорості; ролі зацікавлених осіб в управлінні компанією
50 Коефіцієнт виплат payout ratio, PR: PR = DPS / EPS, де PR — коефіцієнт виплат (payout ratio); DPS — дивіденди на акцію (dividends per share); EPS — прибуток на акцію (earnings per share)
51 Коефіцієнт забезпечення боргу = власний капітал/залишок кредиту
52 Коефіцієнт обслуговування боргу = грошовий потік без сплати відсотків і тіла кредиту/(відсотки за кредитом + повернення тіла кредиту)
53 Комітет з питань інформаційної політики наглядової ради Здійснює функції з: розроблення правил інформаційної політики корпорації; формування рекламної кампанії; встановлення і підтримання зв’язку із засобами масової інформації; контролю своєчасності, достовірності й вичерпності інформації для акціонерів і ринку; організації зустрічей з інвесторами та іншими зацікавленими в корпорації особами.
54 Компетенції правління участь у формуванні наглядовою радою стратегії; розроблення і затвердження тактичних й оперативних планів; створення організаційної структури компанії, наділення підлеглих владою і відповідальністю; спонукання найманого персоналу до ефективних дій з реалізації запланованих заходів; контроль виконання тактичних та оперативних планів
55 Концепція управління вартістю stockholder value concept, value-based management, value management. Квінтесенція: вартісні цілі власників трансформуються в конкретні дії найманих менеджерів, які усвідомлюють свою пріоритетну мету у збільшенні ринкової капіталізації підприємства і підпорядковують їй інші цілі

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
розбіжність між особистими інтересами керівників корпорації та їхніми професійними

56Конфлікт інтересів

обов’язками діяти в найкращих інтересах товариства

57 Кредитний рейтинг надається незалежними рейтинговими агентствами на підтвердження здатності підприємства виконати свої зобов’язання за емітованими облігаціями
58 Ланцюг цінностей підприємства за М. Портером слугує створенню цінності споживам і включає набори цінних видів діяльності — первинних (матеріально-технічне забезпечення; виконання робіт; забезпечення збуту; маркетинг і продаж; обслуговування) і підтримувальних (інфраструктура; управління людськими ресурсами; розвиток технологій; закупівля).
59 Ланцюг цінностей споживачів проду сума критеріїв вибору товару (ціна, якість, споживчі властивості, відданість бренду, терміни доставки, сервіс), імідж виробника та його

кції підприємств

взаємовідносини з клієнтами

60 Лістинг процедура допуску цінних паперів до біржових торгів
61 Маржинальний прибуток = операційний дохід — змінні витрати
62 Метод кумулятивної побудови ставки дисконту ставка дисконту = безризикова ставка + компенсація ризику якості управління + компенсація ризику розміру компанії + компенсація ризику товарної і територіальної диверсифікації + компенсація ризику диференційованості клієнтури + компенсація ризику фінансової структури + компенсація ризику рівня й прогнозованості доходів + компенсація інших ризиків. Ставку дисконту за цим методом можна обчислювати як номінальну чи реальну.
63 Методи оцінювання вартості підприємств реалізуються в межах підходів і містять деталізовану технологію розрахунків вартості підприємств незалежними оцінювачами (накопичення активів; поточної вартості ймовірного результату ліквідації; ринку капіталу; ринкових угод;

дисконтування чистого грошового потоку; прямої капіталізації чистого грошового потоку)

64 Мінімальний розмір статутного (акціонерного) капіталу не може бути меншим за суму, еквівалентну 1250 мінімальним заробітним платам

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
65 Модель змінного зростання multiple growth model, MGM: VE = PVPR1 + PVPR 2 +… + PVPRn + DPTV, де VE — вартість підприємства, обчислена за фінансовими вигодами, що генерується ним для акціонерів; PVPR1… PVPRn — поточна вартість фінансових вигод за період володіння підприємством; останній становить від 1 до n років; DPTV — поточна вартість підприємства по закінченню періода володіння ним (discounted

post- terminal value)

66 Модель нульового зростання zero growth model, ZGM: VE = PR/d, де VE — вартість підприємства, обчислена за фінансовими вигодами, що генерується ним для акціонерів; PR — річна величина фінансової вигоди; d — ставка дисконту (discount rate)
constant growth model, CGM: VE = PR ? (1+ p) / (d — p), де VE — вартість підприємства, обчислена за

Модель постійного зростання

фінансовими вигодами, що генерується ним для акціонерів; p — щорічний постійний темп зростання фінансових вигод; d — ставка дисконту (discount rate)

67

68 Незалежна оцінка обов’язкова для акціонерних товариств процедура оцінювання вартості при: формуванні (збільшенні) акціонерного капіталу не грошима, а майном (правами); викупу корпорацією акцій в акціонерів; реорганізації (ліквідації) компанії
69 Особлива інформація про суттєві події та зміни, які впливають на стан компанії, вартість її цінних паперів і доходу за ними. До таких суттєвих подій належать: розміщення цінних паперів на суму понад 25 % статутного капіталу; викуп компанією власних акцій; лістинг/делістинг цінних паперів; отримання позики на суму понад 25% статутного капіталу; зміну складу посадових осіб; зміну власників акцій, яким належить 10% і більше голосуючих акцій; створення (припинення) філій і представництв; зменшення статутного капіталу; порушення справи про банкрутство, впровадження процедур санації; припинення або банкрутство емітента

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
70 Оцінний мультиплікатор показник, за допомогою якого розраховують вартість підприємства порівняльним підходом; M=Pricea / Fina, де M — оцінний мультиплікатор; Pricea — ціна аналога (його окремих акцій); Fina — показник фінансової бази аналога (ним може бути балансова вартість власного капіталу, прибуток, вартість активів, дохід, або будьякий інший показник; для методу ринкових угод показник приймається в цілому за даними фінансової звітності, для методу ринку капіталу — обчислюється в розрахунку на 1 акцію)
71 Пентагон «McKinsey» модель, що характеризує послідовність дій з управління вартістю підприємства
72 Підходи до оцінювання вартості підприємств способи, за допомогою яких незалежні оцінювачі проводять розрахунки вартості підприємств (майновий, порівняльний, дохідний)
73 План санації комплекс заходів, що їх передбачає здійснити керуючий санацією для відновлення платоспроможності боржника і погашення на цій основі боргів перед кредиторами. Затверджується кредиторами та судом і має таку структуру: характеристика боржника; діагностика підприємства; структура боргу; аналіз ймовірної ліквідації боржника, її соціальні наслідки; опис заходів з відновлення платоспроможності, розрахунок коштів, необхідних для їх реалізації; аналіз фінансових результатів ліквідації боржника; прогноз наслідків санації (у санаційний та постсанаційний періоди)
74 Позачергові збори акціонерів відбуваються: у разі порушення справи про банкрутство корпорації; за необхідності вчинення правлінням значного правочину; в будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства на вимогу наглядової ради; на вимогу ревізійної комісії при виявленні нею фінансових порушень посадовими особами корпорації; у будьякий час і з будь-якого приводу на вимогу акціонерів, що володіють 10 % і більше простих акцій
75 Поточна вартість підприємства по завершенні періода володіння ним discounted post — terminal value, DPTV: DPTV = DNA, де DNA — поточна вартість чистих активів, або: DPTV = PVPRn + 1 / d, де PVPRn + 1 — поточна вартість фінансової вигоди у n + 1 році; d — ставка дисконту (discount rate). або: DPTV = PV[PRn + 1 ? (1 + p)]/( d — p), де p — постійний щорічний темп зростання фінансової вигоди

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
76 Права власників привілейованих акцій привілейовані акції можуть випускатися різних класів — кожен клас надає їх власникам різні права, але в межах одного класу права однакові й стосуються: розміру і черговості виплат дивідендів; ліквідаційної вартості і черговості виплат при ліквідації компанії; випадків та умов конвертації привілейованих акцій певного класу в привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери корпорації; порядку одержання інформації; пріоритету при придбанні привілейованих акцій додаткової емісії (право купити акції пропорційно частці належних акцій в загальній кількості привілейованих акцій цього класу); обов’язкового викупу товариством належних акціонерові акцій, якщо він на загальних зборах голосував проти: внесення змін до статуту, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат при ліквідації товариства, розширення прав акціонерів — власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат при ліквідації товариства
77 Права власників простих акцій кожною простою акцією акціонерові надається однакова сукупність прав на: участь в управлінні корпорацією (право голосу); поінформованість про стан справ у корпорації; дивіденди (за наявності джерела їх виплати); частину майна або вартості у разі ліквідації товариства; пріоритет (пропорційно належним акціям в їх загальній кількості) у придбанні простих акцій додаткової емісії в процесі приватного розміщення; обов’язковий викуп мажоритарним акціонером, що придбав понад 50 % статутного капіталу, належних міноритарному акціонеру акцій, а також обов’язків щодо викупу акцій товариством за умов, що акціонер на загальних зборах голосував проти: реорганізації товариства, зміни його типу з приватного на публічне, вчинення компанією значного правочину на суму понад 10 % вартості активів корпорації, зміни розміру статутного капіталу

Продовження табл.

№ п/п

Ключове словоВизначення

78 Правомочність загальних зборів акціонерів загальні збори акціонерів є правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які мають не менш як 60 % голосів. Якщо на зборах розглядаються питання, які стосуються привілейованих акцій, то їх власники теж голосують, і кворум зборів становить не менш як 60 % власників привілейованих акцій (кожного класу таких акцій)
79 Прибуток у розпорядженні фірми profit of the firm = прибуток після оподаткування – повернення тіла кредиту
Прибуток до нара earnings before interest, tax and depreciation,

80 хування відсотків, податків й амортизації earnings before interest, tax and depreciation, EBITD = операційний дохід – операційні витрати

80

Прибуток до нарахування відсотків, податків й амортизації earnings before interest, tax and depreciation, EBITD = операційний дохід – операційні витрати

Прибуток до сплати відсотків і податків earnings before interest and tax, EBIT = EBITD – амортизація
82 Прибуток після оподаткування profit after tax = база оподаткування — податок на прибуток
83 Прибутковість інвестицій return on investment, ROI = EBIT / середньорічний капітал
84 Прибуток на акцію earnings per share, EPS = прибуток / кількість акцій
85 Принципи оцінювання вартості підприємств правила, якими користуються незалежні оцінювачі, розраховуючи вартість підприємств (корисність; очікування; заміщення; зміна вартості; попиту і пропозиції; гранична продуктивність внеску; збалансованість; найефективніше використання)
86 Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства шляхом постійного спостереження за роботою правління — члени комісії беруть участь в його засіданнях та завдяки плановим і спеціальним перевіркам. Планові перевірки проводять за підсумками річної діяльності корпорації з метою подання загальним зборам акціонерів висновків за річними фінансовими звітами та балансом. Спеціальні перевірки здійснюють: з власної ініціативи комісії; за дорученням загальних зборів, наглядової ради або правління; на вимогу акціонера — власника 10 % простих акцій

81

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
87 Регулярна річна інформація приватної корпорації містить відомості про: загальну характеристику підприємства; органи управління, посадових осіб, засновників; характеристики цінних паперів; рейтингове агентство; річну фінансову звітність; аудиторський висновок
88 Регулярна річна інформація публічної корпорації містить відомості про: загальну характеристику підприємства; засновників компанії; персонал і оплату праці; посадових осіб; власників 10 % і більше акцій; загальні збори акціонерів; дивіденди; контрагентів; характеристики цінних паперів; бізнес; майновий стан; гарантії третіх осіб; оприлюднену особливу інформацію; стан корпоративного управління; річну фінансову звітність; аудиторський висновок; забезпеченість облігацій
ведуть облік власників іменних цінних паперів — складають реєстр власників і здійснюють

89Реєстратори

зміни в реєстрі при зміні складу власників і кількості належних їм цінних паперів

90 Резервний капітал становить не менш як 15 % статутного капіталу і формується за рахунок нерозподіленого прибутку. Призначається для: покриття збитків; використання при збільшенні статутного капіталу; погашення заборгованості при ліквідації компанії; виплати дивідендів за привілейованими акціями
91 Ринкова капіталізація підприємства = ринкова ціна однієї акції ? кількість емітованих акцій
92 Санація відновлення платоспроможності підприємстваборжника задля задоволення вимог кредиторів
93 Сила операційного важеля degree of operational leverage, DOL = відсоткова зміна EBIT / відсоткова зміна доходу
94 Сила фінансового важеля degree of financial leverage, DFL = відсоткова зміна EPS / відсоткова зміна EBIT
95 Співвідношення позикових і власних коштів debt to equity ratio = позиковий капітал/власний капітал. Загальноприйняте значення < 1,0
96 Спільний ефект важелів combined leverage effect, CLE = сила фінансового важеля ? сила операційного важеля
97 Статут акціонерного товариства головний внутрішній документ корпорації, що регулює основні взаємовідносини між акціонерами, а також між акціонерами та найманими топ-менеджерами

Продовження табл.

№ п/п

Ключове словоВизначення

98 Техніка бюджетування полягає в розробленні пов’язаних між собою таблиць (бюджетів), що характеризують окремі аспекти формування доходів, витрат і заборгованості підприємства (проміжні бюджети), а також основні фінансові результати (master budget) і вартісні параметри підприємства

Внутрішні ціни, за якими підрозділи підприємства передають одне одному свою продукцію чи обмінюються послугами. В управлінні вартістю використовують тоді, коли можуть бути прирівнені до ринкових цін

99Трансфертні ціни

100 Установчі збори проводять при заснуванні акціонерного товариства. На них засновники ухвалюють рішення щодо: заснування акціонерного товариства; затвердження оцінки майна, майнових та немайнових прав, що вносяться засновниками в оплату акцій; утвердження статуту корпорації; створення органів управління компанією; делегування повноважень своєму представникові стосовно дій з подальшого утворення корпорації; обрання членів наглядової ради, голови правління, членів ревізійної комісії; затвердження результатів розміщення акцій; учинення інших дій, потрібних для заснування корпорації
101 Фінансовий важіль financial leverage. Працює, коли прибутковість інвестицій (ROI) перевищує ціну кредиту. За його допомогою позиковим капіталом піднімають доходи акціонерів
102 Функції емісії акцій створення первісної капіталізації; зменшення акціонерного капіталу; збільшення акціонерного капіталу; реорганізація корпорації; залучення іноземних інвестицій
103 Функції корпоративного управління забезпечення ефективного контролю акціонерів за станом своєї власності; подолання суперечностей між інтересами власників корпорацій і найнятих ними менеджерів; установлення справедливих правил взаємодії акціонерів між собою
104 Ціна викупу акцій встановлюється: або за домовленістю сторін, але не нижче номінальної вартості акцій; або за ціною, що склалася на фондовому ринку = середньозваженою ціною акцій на біржах за останні 6 місяців від моменту прийняття рішення про реорганізацію акціонерного товариства (при цьому кількість укладених договорів з акціями не менше 100; загальний обсяг виконаних договорів не менше 10 млн. грн, кількість учасників договорів на біржі — не менш як 10 осіб; кількість днів, в які укладалися договори — не менше 30)

Закінчення табл.

№ п/п

Ключове словоВизначення

105 Ціна капіталу weighted average cost of capital, WACC = ?(ціна джерела фінансування ? питома вага джерела фінансування). Свідчить про вартість фінансування підприємства
106 Ціна/номінал price face-value ratio, P/FV = ціна 1 акції/номінальна вартість 1 акції
107 Чинники вартості підприємства за М. Скоттом людські ресурси; фінанси; нововведення; відносини з органами влади; інформаційні технології; закупівля і постачання; основне виробництво; розподіл; продаж і обслуговування; маркетинг
108 Чиста поточна вартість net present value, NPV = сукупна поточна вартість операційних грошових потоків — сукупна поточна вартість інвестиційних грошових потоків
109 Чисті активи net assets = необігові активи + обігові активи + витрати майбутніх періодів — довгострокові зобов’язання — поточні зобов’язання — забезпечення наступних витрат і платежів — доходи майбутніх періодів
110 Чистий грошовий потік для власного капіталу = чистий прибуток + амортизація +/— зміна робочого капіталу — інвестиції +/— зміна довгострокових зобов’язань. Можна обчислювати як номінальний чи реальний
111 Чистий грошовий потік для інвестованого капіталу = чистий прибуток за припущення про відсутність сплати відсотків за борг + амортизація +/— зміна робочого капіталу — інвестиції. Можна обчислювати як номіналь-ний чи реальний

Бібліографічний список

1. Брезіцька О. Сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства // Економіка. Фінанси. Право. — 2010. — № 1. — С. 3—8.

2. Вакульчик О. М. Корпоративне управління: Економіко-аналітичний аспект. — Д.: Пороги, 2003. — 256 с.

3. Герстнер Л. Кто сказал, что слоны не умеют танцевать? Возрождение корпорации ІВМ: взгляд изнутри / Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2003. — 320 с.

4. Гладунов О. В., Дейнега О. В., Микитин Т. М. Корпоративний менеджмент : Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т; Рівненський ін-т слов’янознавства Київського славістичного ун-ту. — Рівне, 2002. — 244 с.


< Попередня  Змiст  
Iншi роздiли:
Частина 3. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 2. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 4. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 3. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)