Posibniki.com.ua Мікроекономіка Управління вартістю підприємства Частина 4. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 4. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


12

interest and tax)

EBITD — амортизація

13 EBITD (earnings before interest, tax and depreciation) прибуток до нарахування відсотків, податків і амортизації = операційний дохід — операційні витрати
14 EPS (earnings per share) прибуток на акцію = прибуток / кількість акцій

Продовження табл.

№ з/п Ключове слово / скорочення Визначення
15 financial leverage фінансовий важіль — працює коли прибутковість інвестицій (ROI) перевищує ціну кредиту
16 IRR (internal rate on return) внутрішня норма дохідності
17 M = Price a / Fin a , оцінний мультиплікатор — показник, за допомогою якого розраховують вартість підприємства порівняльним підходом

18 MGM (multiple growth model) модель змінного зростання

19 ZGM (zero growth model) модель нульового зростання
20 CGM (constant growth model) модель постійного зростання
21 net assets чисті активи
22 NPV (net present value) чиста поточна вартість = сукупна поточна вартість операційних грошових потоків — сукупна поточна вартість інвестиційних грошових потоків
23 P/FV (price face-value ratio) ціна/номінал = ціна 1 акції/номінальна вартість 1 акції
24 PI (profitability index) індекс дохідності = сукупна поточна вартість операційних грошових потоків/сукупна поточна вартість інвестиційних грошових потоків
PR (payout ratio): PR =

25

DPS / EPS, коефіцієнт виплат

26 principles of corporate governance, code of best practice кодекси корпоративного управління — зведення внутрішніх норм менеджменту, що регулюють корпоративні відносини
прибуток після оподаткування = база

27profit after tax

оподаткування — податок на прибуток

28 profit of the firm прибуток у розпорядженні фірми = прибуток після оподаткування — повернення тіла кредиту

29ROI (return on investment) прибутковість інвестицій = EBIT/середньорічний капітал

29ROI (return on investment) прибутковість інвестицій = EBIT/середньорічний капітал

SHV (shareholder value) акціонерна вартість

30

Закінчення табл.

№ з/п Ключове слово / скорочення Визначення
31 stockholder value concept, value-based management, value management. концепція управління вартістю
32 SVА (shareholder value added) додана акціонерна вартість
33 TSR (total shareholder return) загальна акціонерна віддача
34 underrating андеррайтинг — професійна діяльність з організацією торговцем цінними паперами (андеррайтером) розміщення цінних паперів емітента
35 WACC (weighted average cost of capital) ціна капіталу = ?(ціна джерела фінансування ? питома вага джерела фінансування). Свідчить про вартість фінансування підприємства

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ

№ п/п Ключове слово Визначення
1 Активи на акцію assets per share, APS = активи/кількість акцій.
2 Акціонерна вартість shareholder value, SHV : SHV = SC0 + SVАn. де SHV — акціонерна вартість (shareholder value); SVАn — додана акціонерна вартість (shareholder value added) у n році; SC0 — акціонерний капітал (shareholder capital, первісна інвестиція акціонерів)
3 Андеррайтинг underrating. Професійна діяльність з організацією торговцем цінними паперами (андеррайтером) розміщення цінних паперів емітента

Обов’язкова для акціонерних товариств процедура підтвердження достовірності фінансової звітності незалежним аудитором

4Аудит

5 База оподаткування base of the tax = EBIT — процент за кредитом (interest)
6 Боргове навантаження = проценти за кредитом + повернення тіла кредиту

Продовження табл.

№ п/п

Ключове словоВизначення

7 Вартість підприємства грошова сума, яка формується лише в процесі трансакції на ринку підприємств за результатом взаємодії попиту і пропонування на корисність (дохід, ліквідність, ризикованість) та фактори виробництва (праця, капітал, земля, підприємництво)
8 Вартість підприємства за методом визначення поточної вартості ймовірного результату ліквідації VEL=?PVAcor — Pvсost + PVPR — PV debt, де VEL — вартість підприємства, визначена методом поточної вартості ймовірного результату ліквідації; ?PVAcor — приведена до поточного часу переоцінена вартість усіх активів підприємства; Pvсost — поточна вартість усіх майбутніх витрат, повязаних з ліквідацією активів; PVPR — поточна вартість усіх майбутніх фінансових вигод, які очікуються від продовження господарської діяльності
9 Вартість підприємства за методом дисконтування чистого грошового потоку VENCF = PVNCF1 + PVNCF 2 +… +PVNCFn + DPTV + A, де VENCF — вартість підприємства, оцінена методом дисконтування чистого грошового потоку; PVNCF1, PVNCF2… PVNCFn — поточна вартість чистих грошових потоків (net cash flow, NCF) за періодами прогнозу діяльності підприємства (термін прогнозування — n періодів); DPTV — реверсія — поточна вартість підприємства по закінченню періода володіння ним (discounted post- terminal value); A — вартість зайвих для діяльності підприємства на цей час активів
10 Вартість підприємства за методом капіталізації чистого грошового потоку VENCFzero = NCF/d + A, де VENCFzero — вартість підприємства, що генерує постійний чистий грошовий потік; NCF — постійний річний чистий грошовий потік. Або VENCFconst = [NCF ? (1+ p) / (d — p)] + A, де VENCFconst — вартість підприємства, що генерує зростаючий постійним темпом чистий грошовий потік; p — щорічний постійний темп зростання чистого грошового потоку

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
11 Вартість підприємства за методом накопичення активів VENA = ?Acor — debt, де VENA — вартість підприємства, розрахована методом накопичення активів; ?Acor — переоцінена вартість всіх активів підприємства; debt — кредиторська заборгованість підприємства
12 Вартість підприємства за методом ринкових угод VED = M ? Fin, де VED — вартість оцінюваного підприємства, визначена методом ринкових угод; Fin — показник фінансової бази оцінюваного підприємства (відповідає показнику фінансової

бази аналога)

13 Вартість підприємства за методом ринку капіталу VEC = M ? Fin? QS + extra charge, де VEC — вартість підприємства, оцінена методом ринку капіталу; QS — кількість акцій у статутному капіталі оцінюваного підприємства; extra charge — надбавка за контроль
14 Види дивідендної політики фіксовані впродовж певного часу дивіденди у прийнятному акціонерами відсотку на інвестований ними капітал; дивіденди, що постійно зростатимуть відповідно до темпів розвитку бізнесу; фіксовані дивіденди + екстрадивіденд у разі успішнішої, ніж очікувалося діяльності компанії; змінні дивіденди, які безпосередньо залежать від розміру прибутку (у разі малого прибутку — дивіденди малі, за великого — високі); дивіденди як залишок після здійснення необхідних підприємству інвестицій
15 Види ліквідації підприємств добровільна за рішенням акціонерів при небажанні продовжувати спільний бізнес; примусова за рішенням кредиторів при втрати підприємством платоспроможності
16 Види управління сукупністю стратегічних господарських одиниць портфельне управління — перехресне управління фінансовими потоками всіх СГО. Вертикальна інтеграція — доповнення або розвиток існуючих у СГО факторів вартості. Горизонтальна інтеграція — управління альянсом декількох СГО, що мають спільні кільця у своїх ланцюгах цінностей. Холдингове управління — завданням топ-менеджерів підприємства є підготовка окремих СГО до продажу

Продовження табл.

№ п/п

Ключове словоВизначення

17 Виключні компетенції загальних зборів акціонерів За жодних умов не передаються іншим органам управління компанією. До них належать ухвалення рішень стосовно: визначення основних напрямів діяльності компанії; внесення змін до статуту; анулювання викуплених акцій; зміни типу товариства; розміщення акцій; збільшення (зменшення) статутного капіталу; дроблення або консолідації акцій; затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію, а також внесення змін до них; затвердження внутрішніх документів, якщо інше не передбачено статутом; затвердження річного звіту; розподілу прибутку і збитків; викупу товариством розміщених ним акцій; затвердження розміру річних дивідендів; порядку проведення загальних зборів; обрання членів наглядової ради, затвердження умов договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої підписувати ці договори; припинення повноважень членів наглядової ради; обрання голови та членів ревізійної комісії, дострокового припинення їх повноважень; затвердження висновків ревізійної комісії; розміщення цінних паперів (не акцій) на суму, що перевищує 25% вартості активів компанії; вчинення значного правочину, предмет якого за вартістю перевищує 25% вартості активів компанії та правочинів, в яких заінтересована більшість членів наглядової ради; виокремлення та припинення товариства (коли корпорації належать більш як 90 % простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не веде до зміни прав її акціонерів, рішення про приєднання може прийматися наглядовою радою), ліквідації корпорації, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, затвердження ліквідаційного балансу; розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії; затвердження кодексу корпоративного управління; обрання комісії з припинення акціонерного товариства; вирішення інших важливих для акціонерів питань

Продовження табл.

№ п/п

Ключове словоВизначення

18 Виключні компетенції наглядової ради (які у жодному разі не передаються правлінню) обрання та відкликання повноважень голови і членів правління, затвердження умов договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання та припинення повноважень інших посадових осіб корпорації; затвердження внутрішніх документів, що регулюють діяльність компанії; організація підготовки і проведення загальних зборів акціонерів; прийняття рішень про анулювання чи продаж раніше викуплених товариством акцій, розміщення та викуп боргових цінних паперів; оповіщення міноритарних акціонерів про пропозицій з викупу їх простих акцій контролюючими акціонерами; затвердження оцінки вартості майна; обрання (заміну) аудитора, оцінювача, реєстратора або депозитарію, визначення умов договорів з ними, встановлення їх винагороди; визначення дати складання переліку акціонерів, що мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів їх виплати; вирішення питань про участь компанії в об’єднаннях підприємств, заснування інших юридичних осіб; прийняття рішення про емісію цінних паперів (не акцій) на суму, що не перевищує вартості 25 % активів компанії; вирішення питань про приєднання до іншого акціонерного товариства якому належить більш як 90 % простих акцій корпорації; прийняття рішення про вчинення правочинів на суму від 10% до 25% вартості активів компанії та тих, в яких є зацікавленість окремих осіб товариства; прийняття рішень про надання позик посадовим особам товариства; надсилання оферти акціонерам про викуп їх акцій за придбання контрольного пакета акцій корпорації (протягом 10 днів від дати її отримання від покупця)
19 Вимоги до інформації корпорацій на фондовому ринку суттєвість, повнота, достовірність, своєчасність та доступність
20 Внутрішня норма дохідності internal rate on return, IRR = штучно підібрана ставка дисконту, за якої чиста поточна вартість = 0

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
21 Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом «одна акція — один голос». Більш як ? голосів усіх акціонерів ухвалюють рішення про: внесення змін до статуту; анулювання викуплених акцій; зміну типу товариства; розміщення акцій; збільшення статутного капіталу; зменшення статутного капіталу; вчинення правочину на суму понад 50 % вартості активів; виокремлення та припинення товариства, ліквідацію корпорації, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, затвердження ліквідаційного балансу. Інші рішення ухвалюють простою більшістю голосів
22 Голосування на установчих зборах проводиться за принципом «одна акція — один голос». Одностайно засновники ухвалюють рішення про: заснування акціонерного товариства; затвердження оцінки майна, майнових та немайнових прав, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій; затвердження статуту. Інші рішення ухвалюють простою більшістю голосів засновників (більш як 50 % голосів акціонерів, які брали участь у зборах)
23 Дата складання переліку осіб, що мають право на дивіденди особа, що зазначена в переліку, має право на дивіденди, а той, хто купив акції після дати складання цього переліку, дивідендів за минулий фінансовий рік не отримає
24 Депозитарії утворюються зберігачами; їхні функції: збереження глобальних сертифікатів (засвідчують сумарні емісії); облік емітентів на основі кодування; здійснення клірингу — отримання, звіряння та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, визначення взаємних зобов’язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів
25 Депозитарна система покликана забезпечити зберігання цінних паперів, ведення рахунків в цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітентів щодо випущених ними акцій. Прямі учасники національної депозитарної системи — депозитарії, зберігачі, реєстратори; опосередковані — організатори торгівлі, банки, торговці, емітенти

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
26 Депозитарні розписки depository receipt. Інструмент IPO (initial public offering) на закордонному фондовому ринку; цінні папери, які підтверджують депонування акцій іноземного підприємства національним фінансовим інститутом.
Дивіденди на dividends per share, DPS = дивіденди / кількість

27

акцію

акцій

28 Дисконтований період окупності discounted payback period, DPP. Термін, в який поточна вартість операційних грошових потоків наростаючим підсумком дорівнює поточній вартості інвестиційних грошових потоків наростаючим підсумком
29 Додана акціонерна вартість, shareholder value added, SVА SVА1 = PVD1 + PVЕC1 — SC0; SVА2 = PVD1 + PVD 2 + PVЕC2 — SC0; SVАn = PVD1 + PVD2 + …+ PVDn + PVЕCn — SC0, де SVА1...SVАn — додана акціонерна вартість (shareholder value added) у 1…n роках; PVD1 + PVD2 + …+ PVDn — поточна вартість дивідендів у 1…n роках; PVЕC1 … PVЕCn — поточна вартість власного капіталу (equity capital) у 1…n роках; SC0 — акціонерний капітал (shareholder capital, первісна інвестиція акціонерів)
30 Етапи збільшення статутного капіталу додатковими внесками акціонерів ухвалення рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків ? узгодження відносин з особами, які мають право на переважне придбання акцій при приватному розміщенні акцій ? подання документів та реєстрація ДКЦПФР випуску акцій ? одержання міжнародного ідентифікаційного номера акцій, розміщення глобального сертифіката ? оплата акцій ? затвердження загальними зборами акціонерів результатів розміщення акцій та змін до статуту ? реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації ? подання до ДКЦПФР документів, необхідних для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, та реєстрація Комісією звіту

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
31 Етапи збільшення статутного капіталу реінвестицією дивідендів чи прибутком ухвалення рішення про збільшення статутного капіталу реінвестицією дивідендів чи прибутком і змін до статуту ? повідомлення всіх акціонерів про збільшення номінальної вартості акцій ? реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації ? подання документів та реєстрація ДКЦПФР випуску акцій ? одержання міжнародного ідентифікаційного номера акцій, розміщення глобального сертифіката ?

обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості

32 Етапи організації загальних зборів акціонерів підготовка порядку денного ? повідомлення акціонерів ? ознайомлення акціонерів з документами щодо порядку денного ? прийняття пропозицій акціонерів з порядку денного ? ведення загальних зборів
33 Етапи приватного розміщення облігацій підприємств ухвалення рішення про емісію ? підготовка і подання документів про емісію до ДКЦПФР ? реєстрація ДКЦПФР випуску облігацій ? присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера ? укладення договору з депозитарієм (реєстратором) ? виготовлення сертифікатів або розміщення глобального сертифіката ? приватне розміщення облігацій ? затвердження результатів приватного розміщення ? подання звіту до ДКЦПФР про результати емісії ? реєстрація ДКЦПФР звіту про результати емісії ? отримання свідоцтва про реєстрацію розміщення облігацій ? переоформлення глобального сертифіката.
34 Етапи процедури деномінації акцій ухвалення рішення про випуск акцій нової номінальної вартості ? направлення ДКЦПФР та акціонерам повідомлення про деномінацію акцій ? оцінка і викуп акцій у акціонерів, які голосували проти деномінації ? обмін акцій старої номінальної вартості на письмові зобов’язання про видачу акцій нової номінальної вартості ? внесення змін до статуту ? реєстрація в ДКЦПФР випуску акцій нової номінальної вартості ? 0бмін письмових зобов’язань на акції нової номінальної вартості

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
35 Етапи процедури злиття (приєднання) ухвалення рішення про злиття (приєднання), обрання комісії з припинення корпорації ? задоволення вимог кредиторів ? складання комісією з припинення корпорації передавального акта ? підготовка статуту, договору злиття (приєднання), пояснень до умов договору, умов конвертації акцій, схвалення передавального акту ? отримання висновку незалежного експерта щодо умов договору злиття (приєднання) ? затвердження договору злиття (приєднання), передавального акта, статуту, обрання уповноважених на подальші дії осіб ? подання документів на реєстрацію випуску акцій до ДКЦПФР, реєстрація Комісією випуску акцій ? присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера і укладення договору з депозитарієм ? обмін акцій ? державна реєстрація статуту нової компанії ? подання до ДКЦПФР звіту про результати обміну акцій, реєстрація Комісією цього звіту та скасування випуску акцій компаній, що припинилися ? державна реєстрація припинення товариств ? отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій
36 Етапи процедури зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості ухвалення рішення про зменшення кількості акцій ? задоволення вимог кредиторів, повідомлення акціонерів, розкриття інформації на фондовому ринку ? організація викупу і анулювання акцій ? затвердження змін до статуту ? подання документів на реєстрацію випуску акцій до ДКЦПФР ? реєстрація Комісією випуску акцій ? присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера і депонування нового глобального сертифіката.
37 Етапи процедури поділу (виділу) ухвалення рішення про поділ (виокремлення) ? задоволення вимог кредиторів ? підготовка статутів, плану поділу (виокремлення), умов конвертації акцій, схвалення розподільного балансу ? отримання висновку незалежного експерта щодо умов поділу (виокремлення) ? затвердження плану поділу (виокремлення), розподільного балансу, порядку конвертації акцій, статутів; подання документів на реєстрацію випуску акцій до ДКЦПФР, реєстрація Комісією випуску акцій ? присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера і укладання договору з депозитарієм ? обмін акцій ? державна реєстрація статутів новостворених підприємств ? подання до ДКЦПФР звіту про результати обміну акцій, реєстрація Комісією цього звіту та скасування випуску акцій компанії, що припинилася ? державна реєстрація припинення материнської компанії ? отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій

Продовження табл.

№ п/п Ключове слово Визначення
38 Етапи публічного розміщення облігацій підприємств ухвалення рішення про емісію ? підготовка і подання документів про емісію до ДКЦПФР ? реєстрація ДКЦПФР випуску облігацій ? прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера ? присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера ? укладання договору з депозитарієм (реєстратором) ? виготовлення сертифікатів або розміщення глобального сертифіката ? публікація проспекту емісії ? публічне розміщення облігацій ? затвердження результатів публічного розміщення ? подання звіту до ДКЦПФР про результати емісії ? реєстрація ДКЦПФР звіту про результати емісії ? отримання свідоцтва про реєстрацію розміщення облігацій ? оприлюднення інформації про результати емісії ? переоформлення глобального сертифіката.
39 Етапи створення акціонерного товариства проведення зборів засновників ? підготовка і подання документів про емісію до ДКЦПФР ? реєстрація ДКЦПФР випуску акцій ? присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера ? укладання договору з депозитарієм (реєстратором) ? приватне розміщення акцій ? проведення установчих зборів ? реєстрація товариства в органах державної реєстрації ? подання звіту до ДКЦПФР про результати емісії ? Реєстрація ДКЦПФР звіту про результати емісії ? отримання свідоцтва про реєстрацію

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 2. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 4. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 3. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 2. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)