Posibniki.com.ua Мікроекономіка Управління вартістю підприємства Частина 2. Тема 4 СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 2. Тема 4 СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ


Завдання 4.5. Переоцінена ринкова вартість матеріальних активів підприємства — 200 млн грн. Відношення чистого прибутку до галузі, до якої належить підприємство, дорівнює 15 %. Середній річний чистий прибуток підприємства за попередні п’ять років у цінах року, коли проводиться оцінювання підприємства, дорівнює 35 млн грн. Рекомендований коефіцієнт капіталізації прибутків підприємства — 25 %. Необхідно оцінити вартість «гудвілу» підприємства та сумарну ринкову вартість підприємства за методом накопичення активів.

Завдання 4.6. Потрібно оцінити вартість 5 %-го пакета акцій акціонерного товариства, акції якого в результаті їх ініціативного

продажу його акціонерами з’явилися на ринку і фактично вже пропонуються на ньому до перепродажу. Обґрунтована ринкова вартість компанії, визначена методом дисконтованого грошового потоку, становить 50 млн грн. Рекомендована для використання за потреби інформація щодо характерних для даної галузі (і компаній схожого розміру) знижок (премій), які можуть бути враховані при оцінюванні аналізованого пакета акцій: знижка за брак контролю — 25 %; премія за придбаний контроль — 40 %; знижка за брак ліквідності — 30 %; знижка, ґрунтована на витратах з розміщення акцій на ринку, — 15 %.

Завдання 4.7. АТ «Схід-лізинг» здає в оренду виробничий цех ТОВ «Судоверф» на таких умовах: вартість обладнання — 3 млн грн; залишкова вартість обладнання на кінець терміну оренди — 1,5 млн грн; термін оренди — 3 роки; норма прибутковості від вкладення — 15 % річних. Розрахувати найвигідніші для орендодавця та орендаря умови орендної плати серед пропонованих варіантів: а) 1 раз наприкінці року; б) 1 раз на початку року; в) на початку кожного кварталу; г) на початку кожного місяця; д) наприкінці кожного місяця.

Завдання 4.8. Визначити перевагу купівлі чи оренди обладнання, пропонованого компанією «Дальінтерлізинг» ТОВ «Домашній хліб», за таких умов: а) при оренді: термін — 4 роки; орендна плата — поквартальна, що вноситься на початку кварталу; лізинговий відсоток — 1,5 %; ціна обладнання — 3 млн грн; залишкова вартість — не нижче 10 %; б) при купівлі: ціна — 3 млн грн; аванс — 25 % при укладанні контракту; погашення частини боргу впродовж 2-х років за рахунок кредиту під 24 % річних, щорічно рівними частками наприкінці року, ставка порівняння — 8 %; річна амортизація — 12 % на рік. За яких умов один варіант може мати переваги перед іншим, і які основні чинники, що визначають відповідний вибір ТОВ «Домашній хліб» за пропонованих умов?

Завдання 4.9. Оцінити очікуваний коефіцієнт «Ціна/Прибуток» для відкритої компанії на момент до широкої публікації її фінансових результатів за звітний 2010 рік, якщо відомо таке: прибуток за 2010 рік 27000000 грн; прибуток, прогнозований на 2011 рік, 29000000 грн; ставка дисконту для компанії, розрахована за моделлю оцінювання капітальних активів, — 25 %. Темп зростання прибутків компанії стабілізований. Залишковий термін життя бізнесу компанії — невизначено тривалий.

Завдання 4.10. Готель може приносити за повного завантаження щорічний потенційний валовий дохід у 5000 тис. грн. Ви-трати на технічне обслуговування становлять 350 000 грн, на оплату персоналу — 2200 000 грн, податок на нерухомість — 180 000 грн, середнє завантаження аналогічних готелів у даному районі — 80 %. Визначити вартість готелю, якщо коефіцієнт капіталізації для аналогічних об’єктів становить 12 %.

Завдання 4.11. Далі наведено дані з балансу компанії Coca-Cola за IV квартал 20ХХ р., необхідні для розв’язання запропонованих завдань:

Статті активу Сума, млн дол. Статті пасиву Сума, млн дол.
Грошові кошти 1648 Кредиторська заборгованість 3141
Ліквідні цінні папери 1049 Короткострокові кредити 4462

Дебіторська заборгованість

1666 Інші короткострокові зобов’язання

1037

Інші поточні активи 2017 Разом поточні пасиви 8640
Разом поточні активи 6380 Довгострокові кредити 687
Довгострокові інвестиції 1863 Інші довгострокові зобов’язання 1415

Основні активи, що підлягають зносу

Разом довгострокові зобов’язання

5486

2102

Основні активи, які не амортизуються 199 Акціонерний капітал 3060
Знос основних активів 2016 Нерозподілений прибуток 5343
Разом основні активи за залишковою вартістю 3669 Разом власний капітал 8403
Інші активи 7233
Усього активи 19 145 Всього пасиви і власний капітал 19 145

1. Проаналізуйте активи, які містяться в балансі, і дайте відповіді на запитання: a. Які активи найімовірніше будуть оцінені найближче до ринкової вартості? Поясніть. b. Coca-Cola має 3 669 млн дол. основних активів. Спробуйте оцінити, скільки сплатила компанія Coca-Cola за ці активи. Чи існує будь-який спосіб встановити вік цих активів? c. Очевидно, Coca-Cola має більше інвестицій у поточних активах, ніж в основних активах. Чи суттєво це? Поясніть. d. На початку 1990-х Coca-Cola розпродала свої виробництва, пов’язані з розливом продукції у пляшки. Підприємства, що здій-снювали цей вид діяльності, стали незалежними компаніями. Як цей крок вплинув на активи компанії в бухгалтерському балансі?

2. Проаналізуйте пасиви в бухгалтерському балансі компанії Coca-Cola. a. Якою мірою відсоткові борги компанії Coca-Cola є простроченими? (Ви можете припустити, що інші короткострокові зобов’язання є різними боргами, що підлягають сплаті, а інші — довгострокові — є зобов’язаннями, пов’язаними з медичним страхуванням і пенсійними зобов’язаннями.) b. Яку величину компанія Coca-Cola додала до власного капіталу, випустивши й розмістивши свої акції на первинному ринку? c. Чи має певне значення той факт, що нерозподілений прибуток значно більший за оплачену частину початкового власного капіталу? d. Ринкова вартість власного капіталу компанії Coca-Cola становила 140 млрд дол. Якою є балансова вартість власного капіталу компанії Coca-Cola?

3. Найбільш цінний актив компанії Coca-Cola

— її торговельна марка. Яким чином вартість цього активу відображено в бухгалтерському балансі? Чи є спосіб скоригувати бухгалтерський баланс так, щоб він відображав вартість торговельної марки?

4. Припустимо, Ви маєте проаналізувати управління обіговим капіталом компанії Coca-Cola. a. Оцініть сальдо обігового капіталу та безготівковий обіговий капітал компанії Coca-Cola. b. Оцініть коефіцієнт ліквідності фірми. c. Оцініть коефіцієнт швидкого покриття фірми. d. Чи стали б Ви робити певні висновки з приводу ризику компанії Coca-Cola як фірми, базуючись на наведених далі цифрах? Аргументуйте свою відповідь.

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ КОМПАНІЇ COCA-COLA ЗА ДВА ОСТАННІ РОКИ, тис. грн

Показники Попередній рік Звітний рік
Виручка від реалізації (без ПДВ) 18 868 18 813
Собівартість реалізованої продукції 6015 5562

Загальні, збутові та адміністративні витрати78528284

Прибуток до сплати відсотків та податку 5001 4967
Витрати на виплату відсотків 258 277

Позаобігові доходи (не від основної діяльності)1312508

Витрати на виплату податку на прибуток 1926 1665
Чистий прибуток 4129 3533
Дивіденди 1387 1480

У зв’язку зі звітом про фінансові результати компанії Coca-Cola виникають такі питання.

1. Якою є величина операційного прибутку до сплати податків, отриманого компанією Coca-Cola в поточному році? Порівняйте з показниками попереднього року. У чому причина відмінностей?

2. Найбільші видатки компанії Coca-Cola — це витрати на рекламу, які є частиною загальних, збутових та адміністративних витрат. Значна чистина цих витрат спрямована на підтримку торговельної марки компанії. Чи варто інтерпретувати витрати на рекламу як операційні витрати або їх треба віднести до капітальних витрат? У разі віднесення їх до капітальних витрат яким чином здійснити їх капіталізацію (в якості керівництва використайте спосіб капіталізації витрат на НДДКР).

3. Яку величину мала фактична податкова ставка компанії у поточному році? Спробуйте порівняти її із сумою, сплаченою компанією в попередньому році згідно з фактичною податковою ставкою. Що може бути причиною таких відмінностей?

4. Ви маєте оцінити рентабельність компанії Coca-Cola як підприємства. З цієї точки зору оцініть для цієї фірми операційний і чистий прибуток до сплати податку за два останні роки. Яких висновків можна дійти, порівнюючи два роки?

5. Балансова вартість власного капіталу компанії Coca-Cola у попередньому році становила 7274 млн дол. Балансова вартість відсоткового боргу — 3875 млн дол. Оцініть: a) дохідність власного капіталу на початок поточного року; b) дохідність капіталу до сплати податків (на початок року) в поточному році; c) дохідність власного капіталу до сплати податків на початок поточного року, якщо знати фактичну ставку податку в поточному році.

Завдання 4.12. Компанія «Морський старт» звітувала, що балансова вартість її власного капіталу становила 1,5 млрд грн на кінець попереднього року, а в обігу перебувають 100 млн акцій. Упродовж наступного року компанія придбала 10 млн акцій за ринковою ціною 40 грн за акцію. Фірма також оголосила, що її чистий прибуток становив 150 млн грн за рік, а величина виплачених дивідендів дорівнювала 50 млн грн. Оцініть: a) балансову вартість власного капіталу на кінець наступного року; b) дохідність власного капіталу, використовуючи початкову балансову вартість власного капіталу; c) доходність власного капіталу, використовуючи середню балансову вартість власного капіталу.

КЕЙСОВІ ЗАВДАННЯ

4.1. Інвестор і 5 проектів Інвестор може в доступній для огляду перспективі вкласти 60 тис. грн у проекти А, B, C, D і E. Проекти А і В доступні з початку року і дозволяють вкладати гроші на початку кожного з наступних 5 років (від 1 до 5). Кожен долар, вкладений в А на початку року, повертає 1,25 (прибуток 0,25) на початку наступного року (вчасно для негайної реінвестиції). Кожна гривня, вкладена у В на початку року, повертає 1,60 двома роками пізніше (на початку третього року).

Проекти С і D будуть доступні, починаючи від третього року. Кожна гривня, вкладена в С на початку року, повертає 2,10 трьома роками пізніше, а гривня, вкладена в D, повертає 1,70 двома роками пізніше. Кожен раз гроші повертаються вчасно для негайної реінвестиції в той самий або в інші проекти.

У четвертому і п’ятому роках буде доступний проект Е, вкладення в який принесуть 28 % прибутку на рік. На початку шостого року інвестор має отримати назад усі вкладені гроші.

Запропонуйте план інвестицій, що принесе максимальний прибуток до початку шостого року.

4.2. Сімейна інвестиційна проблема

Батьки хочуть подарувати доньці до дня весілля квартиру. Вони припускають, що весілля відбудеться не раніше, ніж за 9 років. На даний момент їхні заощадження становлять лише 15 тис. грн. Оскільки збільшити ці заощадження за рахунок своєї трудової діяльності проблематично, батьки розглядають різні варіанти інвестування наявних коштів.

Варіант 1 — придбати кімнату в комунальній квартирі. Зараз така кімната коштує 30 тис. дол. Якщо її здавати, можна отримати прибуток приблизно 300 дол. на місяць. За 9 років це становитиме (без урахування інфляції) 32 тис. 400 дол., після чого кімнату можна продати (за нинішніми оцінками) за 35 тис. дол. При цьому існує можливість того, що комунальну квартиру розселять або уряд вирішить знести будинок і надасть мешканцям комуналки окремі квартири. Можна вважати, що така можливість буде за 6 років і ймовірність її не вища за 20 %. Оцінимо однокімнатну квартиру в 40 тис. дол.

Варіант 2 — покласти гроші в банк на строковий вклад під 7,5 % річних. Проте батьки, переживши численні потрясіння, не вірять у стабільність економічної ситуації в Україні й оцінюють втрату всіх грошей з імовірністю 50 %.

Варіант 3 — придбати квартиру у самотнього пенсіонера з умовою виплати довічної ренти. Є пропозиція купити квартиру за $ 11000 + $ 400 довічної ренти кожен рік. Батьки оцінюють імовірність виплат упродовж 9 років як 10 %; 7 років — як 20 %; 5 років — як 50 %. Крім того, ймовірність того, що в самотнього пенсіонера знайдуться спадкоємці, які визнають угоду недійсною після його смерті, оцінюється як 20 %.

Який із варіантів краще?

4.3. Як вирішувати конфліктні ситуації між співвласниками компаній?

Багато підприємців вважають: чим менше у фірми власників, тим стабільніше вона розвивається, і навпаки — чим більше компаньйонів мають частку в бізнесі, тим вище ймовірність конфліктів. Практика, втім, показує, що конфлікти між двома співвласниками виникають не рідше, ніж суперечки з участю міноритарних акціонерів. Так що ж насправді веде до конфліктів між власниками?

Причини конфліктів Іноді конфлікти виникають тому, що хтось з акціонерів (учасників) воліє отримати повний контроль над компанією. Однак такі випадки доволі рідкісні. Зазвичай акціонери якраз визнають право інших співвласників на участь у бізнесі — суперечки викликає порядок цієї участі.

Розбіжності з питань подальшого розвитку компанії

Яскравий приклад такої ситуації — конфлікт основних акціонерів компанії «Вимпелком». Саме у зв’язку з розбіжностями з питання, чи виходити підприємству на перспективні ринки деяких країн СНД, розпочалося внутрішньокорпоративне протистояння. Менеджмент компанії був фактично поставлений перед вибором, кого із власників підтримати. Виникнення подібних конфліктів дивувати не повинне: багато російських підприємств давно пройшли етап становлення, і тепер їм життєво важливо визначитися, в якому напрямі рухатися далі, щоб не втратити завойованих позицій.

Приклад з практики. У 1990-і роки двом партнерам дістався контрольний пакет акцій невеликого підприємства, що займалося як науковими дослідженнями, так і випуском продукції (яка колись користувалася попитом). Наукові дослідження були давно припинені, виробництво теж спало до плачевного стану. Але акціонери на життя не скаржилися: фірмі належали велика земельна ділянка в центрі міста, і кілька будівель на цій ділянці здавалися в оренду. У 2005 році було зроблено спробу недружнього погли-

Зовнішні загрози

Буває, що зовнішня загроза виводить назовні приховані суперечності. Починається пошук винних, який веде до взаємних звинувачень і розладу між співвласниками. Кожен учасник обстоює власну точку з приводу того, як урятувати підприємство, а це ще сильніше ускладнює ситуацію.

Наочний приклад. Якщо компанія обтяжена кредитами, зовсім не факт, що партнери почнуть злагоджено вирішувати проблему. Хтось запропонує «віддатися» за борги банку, хтось

— вивести активи і продовжувати роботу, відбиваючись від обурених кредиторів. І немає жодної гарантії, що компаньйонам вдасться дійти єдиної думки.

Особливості особистих відносин між власниками

Хоч би скільки говорили, що в бізнесі немає місця емоціям, позаяк тут безроздільно панує холодний розрахунок, насправді особистісні аспекти відіграють у підприємницьких відносинах серйозну роль.

Приклад з практики. Випадок, що стався на початку 2002 року на хлібокомбінаті в одному з міст Золотого кільця. Підприємство стабільно приносило прибуток двом співвласникам. Вони займалися бізнесом уже не перший рік і знали один одного тривалий час. При цьому один із партнерів вважався більш талановитим управлінцем і успішним підприємцем, а також був впливовим регіональним політиком — депутатом обласних законодавчих зборів. Його активна діяльність не могла не викликати заздрість у компаньйона. Якийсь час особисті мотиви не виходили на перший план при з’ясуванні робочих питань, однак із

нання компанії, проте власникам вдалося відбитися, вони навіть придбали у рейдерів скуплені тими 23-відсотковий пакет акцій, збільшивши свою частку до 80 %. Здавалося, приводів для занепокоєння немає. Але один з акціонерів вирішив, що компанія розвивається в неправильному напрямку. Він запропонував відродити виробництво і використовувати поки що не зовсім втрачений науковий потенціал — тим більше, що однією з розробок підприємства зацікавилася велика німецька корпорація. Для всього цього потрібні гроші — їх акціонер пропонував отримати, продавши одну з будівель. Однак інший співвласник не погодився з планами партнера. Компанії довелося пережити низку позачергових зборів акціонерів; кожне засідання ради директорів нагадувало зустріч двох ворожих мафіозних кланів, а Генеральний Директор навіть пішов на лікарняний, аби не втручатися в ці розбірки. Але тут вибухнула криза, і щоб не втратити обтяжений боргами бізнес, компаньйони мусили укласти мирову. Зрештою будівлю все одно продали, компанія отримала необхідні кошти і тепер поступово розвиває співпрацю з партнерами з Німеччини.

Як запобігти конфліктам

Цілком виключити ймовірність конфліктів навряд чи можна, однак знизити її Ви можете. Крім того, у Ваших силах заздалегідь продумати механізми вирішення спорів. Для цього потрібно:

1. Ретельно розробити локальні документи компанії. Ідеться про статут товариства, установчий договір і різні внутрішні документи (всілякі положення про діяльність керівних органів тощо). Крім обов’язкових норм, ці документи містять чимало положень, які дозволяють власникам самостійно визначати, яким чином регулювати діяльність компанії. На жаль, переважна більшість комерційних фірм не приділяють належної уваги розробленню статутів.

2. Закріпити порядок вирішення конфліктів в акціонерній угоді. Більшість акціонерних угод містять розділи про запобігання та вирішення конфліктних ситуацій, тобто власники допускають можливість того, що в майбутньому їхні відносини можуть зіпсуватися, а точки зору з питань ведення бізнесу — розійтися. Або що одного чудового моменту в них просто зникне бажання працювати разом. Вирішити такі проблеми за відсутності заздалегідь схваленого компаньйонами плану дій вельми непросто. Зовсім інша справа, коли угода акціонерів передбачає особливий порядок розв’язання конфліктів, а також цивілізованого «розлучення» партнерів і справедливого розподілу бізнесу.

початком рейдерської атаки на підприємство все змінилося. Агресори скуповували акції у працівників комбінату, а також купували невеликі пакети акцій у юридичних осіб. Потрібно було вжити заходів — у відповідь як мінімум організувати зустрічну скупку. Здавалося, для давніх компаньйонів завдання нескладне — проте вийшло все по-іншому. Пропозиція депутата акумулювати придбані акції на особовому рахунку однієї з його резервних компаній співвласник сприйняв негативно. Він не хотів, щоб акції потрапляли під безпосередній контроль іншого власника. Зрештою акціонери домовилися створити для проведення скупки нову юридичну особу (ТОВ), розподіливши статутний капітал 50 на 50. Чи варто говорити, що контратака запізнилася — адже реєстрація нової юридичної особи потребувала часу; агресор тим часом придбав понад 25 % акцій. Згодом з’ясувалося, що непоступливість менш щасливого партнера була спровокована хитрими діями атакувальної сторони (незадовго до початку операції рейдери підкупили його коханку, котра й переконала акціонера в корисливості компаньйона).

3. Обрати довірену особу. Багато акціонерів вважають за краще вказувати в угодах особливий орган, який дозволяє вирішувати внутрішньокорпоративні суперечки. У цій якості може виступати як вітчизняний третейський суд, так і іноземні судові інстанції. Останнім часом почастішали залучення до вирішення таких конфліктів професійних посередників (медіаторів).

4. Встановити режим максимальної відкритості у взаєминах між партнерами. Закріпити в акціонерній угоді, що сторони зобов’язуються розкривати один одному максимум інформації про свої контакти, діяльність, пов’язану з бізнесом компанії, тощо. Наприклад, часто передбачається переважне право учасників угоди на придбання акцій, що належать іншим учасникам. У такому разі сторони спеціально обумовлюють, що якщо одному з акціонерів надійде пропозиція від третіх осіб про придбання у нього всіх або частини акцій, він зобов’язаний повідомити про це іншим акціонерам, не приховуючи істотних умов запропонованої угоди.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 2. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 3. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 4. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 2. Тема 7 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)