Posibniki.com.uaФілософіяМетодика викладання економічних дисциплін12.4.Використання інтелект-карт в організації самостійної роботи студентів та методика роботи з ними на практичних і семінарських заняттях


< Попередня  Змiст  Наступна >

12.4.Використання інтелект-карт в організації самостійної роботи студентів та методика роботи з ними на практичних і семінарських заняттях


Т. Б’юзен відрізняє поняття «анотування» від поняття «конспектування». Анотування книги або лекції — це вилучення суттєвої інформації з лінійно викладеного матеріалу з метою створення І-карти. А конспектування під час підготовки будь-якого твору (реферату, есе, доповіді, курсової тощо) означає оформлення інформації у формі Ікарти з метою побудови лінійної стру ктури. Так, складаючи в процесі вивчення розділів посібника І-карту з метою використання її під час відповіді на семінарі, ви робите анотування. А плануючи якусь письмову форму творчої роботи у формі І-карти, ви раціоналізуєте свою роботу з побудови тексту роботи.

Анотування і конспектування навчальної інформації

579Узявши за основу недоліки традиційного лінійного конспектування, можна перелічити такі основні переваги методу інтелект-карт у процесі засвоєння навчального матеріалу та формування творчого сприйняття економічної інформації:

1) економія часу від записування: від 50 до 95%;

2) економія часу від читання: більш 90 %;

3) економія часу в ході роботи з конспектами, організованими у вигляді інтелект-карт: більш 90 %;

4) економія часу на пошук ключових слів серед великого обсягу іншого тексту: більш 90 %;

5) висока концентрація уваги на істотних питаннях;

6) ключові слова більш помітні і сприймаються з більшою легкістю;

7) ключові слова зведені в єдине поле зору, сприяючи високій творчій віддачі і високому ступеню засвоєння матеріалу;

8) ключові слова пов’язані між собою ясними і доречними асоціаціями;

9) мозку легше сприймати і запам’ятову вати різнобарвну багатомірну інтелект-карту, ніж монотонний, що притупляє увагу, лінійний конспект;

10) метод інтелект-карт відповідає природному прагненню мозку до закінченого і цілісного сприйняття, в цілому до пізнання нового.

11) в результаті постійного використання всіх кортикальних здібностей свого мозку людина стає інтелектуально активнішою і сприймає інформацію у повному обсязі, а отже, і впевнена у своїх силах;

12) у процесі складання інтелект-карти людина постійно перебу ває на грані відкриття чогось нового. Це сприяє безупинному і потенційно нескінченному процесу мислення.

До таких робот у ВНЗ можна відносити реферати, есе, доповіді, статті і звіти, а також ку рсові і дипломні роботи з економічних дисциплін.

Використання Ікарт у роботах науководослідницького характеру ? на стадії реалізації використовуйте І-карти для анотування різних джерел інформації.

Ці роботи дослідницького характеру можна дуже спростити за допомогою І-карт в такій послідовності: ? з’ясуйте, який обсяг матеріалу ви збираєтесь опрацювати в конкретний проміжок часу;

Готуючись до усної чи письмової презентації, намагайтесь дотримуватись:

? ясної структури; ? чіткої тематичної спрямованості; ? реалізації власного творчого потенціалу; ? оригінальності (думок і оформлення).

Алгоритм створення рефератів, есе, курсових робіт і т. п.

У центрі паперу намалюйте центральний образ теми.

Визначте базові порядкові ідеї для головних гілок І-карти або основних розділів твору. На цій стадії особливу увагу приділяють правильній постановці питань або формулювання теми.

Налаштуйте себе на вільний політ ду мок і включайте в Ікарту всі ідеї, які б ви бажали виразити у своїй роботі. Ніяких обмежень! Активно користуйтесь кодами (кольорові, символьні посилання або їх комбінації для організації перехресних посилань або зв’язків між різними сегментами І-карт).

Редакція і ревізія І-карти (до задоволення).

Починайте написання першої редакції тексту з допомогою І-карти як основи. На цій стадії пишіть якомога швидше, не затриму ючись на «важких проблемних» місцях (навіть не звертаючи увагу на граматику!). !

Якщо виникне «творча криза», долайте її за допомогою складання додаткових І-карт. Можна заповнювати «порожні» гілки. Стимулюйте нові асоціації і образи.

Кінцева ревізія тексту. Заповнення посилань на цитати, додаткова аргументація основних висновків і т. п.

Переваги: ? І-карта, виконуючи роль першого варіанта роботи, заощаджує майже 15—20 сторінок тексту допоміжних тез і 2—3 чернових редакції. ? Можна користуватись електронним текстовим редактором або комп’ютерною програмою «Mind Map Plus» (Редактор І-карт). ? Якщо ви працюєте, визначивши на це певний час, ви готуєтесь до іспиту, привчаючи свій мозок до ефективної роботи в умовах обмеженого часу, Інтелект-карти є ідеальним помічником у виконанні, здійсненні контролю над виконанням і захисті курсових і дипломних робіт. Вони забезпечують всебічне охоплення і сфокусоване обдумування матеріалу на ранніх стадіях роботи, допомагають нау ковому керівнику і студенту відстежувати прогрес, є ідеальною основою для успішного захисту роботи в письмовій або усній формі.

581Використовуючи велику власну дошку (чорну або білу), флип-чарт або графопроектор, викладач або студенти можуть у процесі заняття доповнювати інтелект-карту відповідними елементами. Це дозволяє схематично подавати хід розумового процесу, а також структуру заняття.

Графічний метод подання інформації захоплює аудиторію та дозволяє їй краще запам’ятати і засвоїти викладений матеріал. І-карти на заняттях, презентаціях і при виконанні письмових робіт

Основні переваги І-карт у підготовці презентацій і виконанні письмових робіт:

1) дозволяють у никнути стресу і невдоволення собою, в основі яких лежить неорганізованість інформації, а також жах перед невдачею;

2) дають можливість повною мірою використовувати асоціативні гачки, що дозволяє отримувати нові знання і генерувати ідеї, реалізувати ваш творчий потенціал і оригінальність мислення;

3) дозволяє значно скоротити час на підготовку, структуризацію і редагування презентації або письмової роботи;

4) забезпечують вам неперервний контроль над аналітичним і творчим процесом;

5) забезпечують створення тематично відточених, добротних презентацій і письмових робот.

Якщо метою іспиту є скоріше перевірка знань ніж здатності викону вати письмові роботи, інтелект-карта являє собою ідеальний інструмент розв’язання проблеми. Інтелект-карта, складена тим, хто відповідає, негайно продемонструє його здатність оперувати вивченим матеріалом, а також його слабкі і сильні сторони як «фахівця» в даній сфері. Крім того, інтелект-карта дозволяє буквально з першого погляду наочно визначити ті питання, в яких асоціативний ланцюжок у того, хто відповідає, із якихось причин виявляється порушеним. Викладач одержу є ясне і об’єктивне уявлення про знання студента, без урахування маловажливих у таких випадках аспектів, як: грамотність викладу, орфографічні помилки і акуратність аркуша. Крім того, це забезпечує величезну економію часу, а саме того часу, який зазвичай іде на прочитання і оцінку традиційних екзаменаційних відповідей.

Використання Ікарт для підготовки і складання іспитів

Якщо студенти анотують лекції протягом усього семестру і роблять їх аналіз і ревізію через певні проміжки часу, вони зможуть бути підготовленими до складання іспиту чи

582заліку. Для цього потрібно провести переведення добрих знань у відповідь на іспиті.

Що робити студенту на іспиті? ? Уважно читайте завдання іспиту, обираючи питання які відповідають тій оцінці, на яку ви претендуєте, по ходу складайте міні І-карти з питань. ? Вирішіть, в якому порядку відповідатимете на запитання і визначте час їх написання. ? Не піддавайтесь спокусі відповідати на перше запитання. Користуйтесь прийомом: «фонтан» асоціацій з кожного питання, це допоможе мозку активізувати асоціативні зв’язки упродовж усього іспиту. ? Потім поверніться до першого питання і присвятіть йому окрему І-карту (це основа вашої відповіді). ? Доповнюйте відповіді в процесі іспиту своїми думками.

Ваша відповідь повинна продемонструвати: ? володіння інформацією; ? вміння аналізувати, структурувати, інтегрувати інформацію; ? міжпредметний підхід до вирішення економічних проблем; ? оперування перехресними посиланнями; ? вміння пропонувати власні оригінальні думки з предмета.

Т. Б’юзен наводить приклад І-карти учня, який через хворобу відстав від своїх шкільних друзів. Він став майнмапером і використав І-карти для складання іспитів на право переходу до старших класів.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Стилі навчання та шляхи їх удосконалення в процесі викладання економічних дисциплін
13.2.Поради з удосконалення стилю викладання економічних дисциплін
Частина 2. 13.2.Поради з удосконалення стилю викладання економічних дисциплін
Підвищення педагогічної компетентності викладачів як шлях активізації економічного навчання
14.2.Як поширюються методичні ідеї та впроваджуються інноваційні методики викладання
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki