Posibniki.com.uaФілософіяМетодика викладання економічних дисциплін12.5.Досвід проведення педагогічного експерименту «Використання інтелект-карт в економічному навчанні»


< Попередня  Змiст  Наступна >

12.5.Досвід проведення педагогічного експерименту «Використання інтелект-карт в економічному навчанні»


Детально вивчивши публікації авторів з методу І-карт, я розробила адаптивний тренінг-курс з «Використання І-карт в економічному навчанні», а у рамках проведеного педагогічного експерименту

Зміст тренінгових занять

— тренінги з методики складання І-карт студентами. При цьому слід підкреслити, що програмний матеріал курсу «Методика викладання економіки» був виконаний в повному обсязі.

У процесі підготовки до педагогічного експерименту був підготовлений тренінг-курс для студентів факультету економіки і управління. До нього ввійшли «Пам’ятка для укладача І-карт»,

583тренінг «Алгоритм створення І-карт», практикум: «Як виробити власний стиль складання І-карт», «Як ефективно отримувати інформацію (анотування і конспектування)», «Як користуватись І-картами в процесі прийняття економічних рішень», «Вчимось упорядковувати власні думки», «Створення І-карт як метд розвитку креативності студентів в економічному навчанні і бізнесі», «Як використову вати комп’ютерні програми для створення І-карт і бізнесових комунікацій».

Цей тренінг-курс був використаний для вивчення студентами матеріалу І модуля «Економічне мислення як мета економічної освіти» курсу МВЕ. Тренінг-курс складається з чотирьох блоків: для першокурсників; для студентів ІІ курсу; для студентів ІІІ курсу; для магістрів і викладачів економічних дисциплін. До кожного тренінгу були підготовлені інтелект-карти як сту дентами, так і викладачем.

Крім того, автором були проведені тренінги і практикум для викладачів економічних дисциплін КНЕУ, який показав, що існує певний інтерес викладачів до цього методу. Це підтверджувалось тим, що деякі молоді викладачі використали цей метод у практичній роботі і під час захисту випускних робіт з тренінг-курсу для викладачів КНЕУ в 2005 р. Студентами ІІІ курсу під керівництвом автора створено сайт «Використання методу І-карт в економічному навчанні».

Наш педагогічний експеримент показав, що метод інтелекткарт суттєво стимулював творчий інтерес студентів до майбутньої економічної спеціалізації та розвитку економічного мислення сту дентів. Так, важливим є використання методу І-карт для проблем менеджменту в підвищенні якості продукції, розвитку раціоналізації трудових процесів, в організації виробництва, маркетинговій і фінансовій діяльності, створенні колективних І-карт для теле-, комп’ютерного спілкування тощо. І-карта як стимулятор творчого мислення студентів у професійній економічній діяльності та створенні науковометодичних проектів з курсу «Методика викладання економічних дисци

У сфері бізнесу метод І-карт використовується дуже широко: ? у прийнятті економічних рішень; ? у плануванні робіт на різні строки; ? в організації професійного спілкування (телефонні дзвінки, презентації, «мозкові атаки» і дискусії), в процесі роботи з професійною інформацією, в підготовці доповідей і виступів, проведенні зборів і нарад, прийомі на роботі і т. п.

584У колективному науково-методичному проекті «Інтелектуальний керівник» (використання зарубіжного досвіду Т. і Б. Б’юзенів) студенти Г. Куриленко, А. Грабчак і Н. Пода особливу увагу приділили проблемі ролі інтелектуального керівника в розвитку творчих здібностей своїх підлеглих, використанню І-карт в прийнятті творчих колективних рішень, тобто тому, як підвищити інтелектуальний капітал в бізнесі. Крім того, вони підготу вали і провели тренінг «Модель очікувань і підтримки як метод діагностики та розроблення рекомендацій з підвищення ефективності роботи підприємства чи організації». У процесі колективної творчої роботи була розроблена колективна І-карта «інтелектуальний керівник», що суттєво розвиває навички роботи в колективі.

Цікаву роботу «Творчі рішення в бізнесі та менеджменті» підготувала Є. Олейникова, яка розкрила роль креативності та інноваційності в су часному бізнесі, принципи активізації інтелектуальних здібностей у формі тренінгів «Мікрофон» і «Тренування творчих здібностей», а також показала напрями використання методу І-карт у бізнесі та менеджменті.

Використанню методу Інтелект-карт при прийнятті креативних рішень в рекламі присвятили свій проект сту денти К. Котова та Є. Олейникова, які розробили методичні поради з ефективного використання методу І-карт для роботи з рекламою та в бізнес-комунікаціях. Студенти Г. Розпутна, Л. Підгорна і С. Стрілець підготували і провели науково-методичний тренінг з використання методики ТРИЗ і методики «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно та їх сполу чення з методом І-карт в напрямку розвитку економічного мислення.

У процесі виконання самостійної роботи і курсових робот з методики викладання студенти досить широко використовували комп’ютерні програми під час складання і оформлення інтелект-карт.

Створення І-карт за допомогою комп’ютерних програм

Так, сту дент М. Площик, який вчиться і працює одночасно, написав чудову роботу на тему «Використання інтелект-карт у повсякденному житті», навчившись ефективно планувати власний час у навчанні і бізнесі, створюючи власні І-карти на комп’ютері. Це сприяє розвитку особистості й організованості майбутнього фахівця.

Студентка І. Федорцова виконала творчу курсову роботу «Використання комп’ютерних картографів для складання інтелект-карт», в якій дала поради і пояснення з розробки інтелекткарт і зробила практикум з використання картографу Concept

585А. Грабчак, А. Куриленко і Н. Пода підготували і провели тренінги «Колективне впровадження І-карт як необхідна умова досягення успіху в бізнесі» та ін.

Група «Комп’ютерні майндмепери» І. Федорцова, М. Площик, А. Пшінка і О. Ткаченко провели дуже цікавий і методичнопідготовлений тренінг із застосування методу інтелект-карт за допомогою комп’ютерних картографів.

Основними зонами застосу вання методу І-карт в економічному навчанні можна визначити такі.

Висновки, або що показав експеримент?

Навчання: створення ясних і зрозумілих конспектів лекцій; велика віддача від читання книг / підручників; написання рефератів, есе, курсових проектів, дипломів; форма контролю і оцінювання.

Запам’ятовування: підготовка до модульного контролю, заліків, іспитів; запам’ятовування списків типа «що зробити / кому дзвонити».

Презентація: ви за менший час даєте більше інформації, при цьому вас краще зрозуміють і запам’ятають; проведення ділових зустрічей і переговорів; виконання науково-дослідницьких робіт.

Планування: керування власним часом: план на день, тиждень, місяць, рік; розробка складних проектів, нового бізнесу. «Мозковий шту рм»: генерація нових ідей, творчість; колективне розв’язання складних задач.

Прийняття рішень: чітке бачення всіх «за» і «проти»; більш зважене і обґрунтоване рішення.

Таким чином, метод І-карт — це ефективна графічна методика, яка дозволяє ефективно впорядковувати економічну інформацію; економити власний час; швидко пригадувати інформацію; с труктурувати інформацію; використовувати метод аналогій; мислити творчо. Метод І-карт, безумовно, є методикою, що суттєво розвиває креативність і інноваційність економічного мислення студентів в економічному навчанні. І головне! Студенти ІІІ курсу ФЕУ зрозуміли, наскільки ефективним є метод І-карт не тільки в навчанні, викладанні, а і в бізнесовій діяльності. Деякі сту денти, які вже працюють за фахом, стали використовувати їх у власному бізнесі, навчанні з інших предметів, а також, користуючись засвоєними комп’ютерними програмами, засвоїли комунікативні зв’язки з підприємницької діяльності. Крім того, студенти створили сайт «Використання методу І-карт в економічному навчанні». І-карти можна використовувати в навчанні і самонавчанні, викладанні, зокрема, в конспектуванні навчального матеріалу,

586виконанні курсових і дипломних робіт, складанні есе та рефератів тощо. Побудова генеральних колективних І-карт розширює комунікативні можливості спілкування в бізнесі і менеджменті, створює умови для ефективної командної роботи, підвищує компетентність керівника як інтелектуального керівника тощо.

Цікаве використання інтелект-карти знаходять у повсякденному житті людини: для розу міння «мови мозку» та його творчих особливостей, в організації контролю часу, в сімейному спілкуванні. У процесі проведеного експерименту була здійснена дуже корисна міжпредметна робота з використання комп’ютерних програм під час створення І-карт з проблем бізнесу, реклами і т. п. Великий інтерес викликає такий напрям, як використання комп’ютерних картографів для складання інтелект-карт. Слід зазначити, що метод І-карт добре комбіну ється з іншими методиками інтерактивного навчання.

Студенти на власному досвіді впевнилися в перевагах І-карт порівняно зі стандартним конспектуванням, у впливі методу на розвиток творчого мислення відповідно до потреб сучасного менеджменту, рекламного бізнесу тощо. Результати перебільшили наші очікування, тому що сту денти, навчившись складати Ікарти, перенесли ці свої вміння до інших дисциплін («Комунікативні процеси в навчанні», «Фінанси і кредит» і т. д.). Була створена галерея І-карт студентів, які брали добровільну участь в експерименті. А головне — було підготовлено колективні навчально-дослідницькі проекти з цієї проблемат ики для проведення практичних занять зі студентами І курсу.

Можливими напрямами використання методу І-карт в практиці економічного навчання і в процесі викладання економічних дисциплін можна назвати:

1) розроблення адаптивного тренінг-ку рсу з методу І-карт для першокурсників, а також студентів, які цікавляться науководослідницької роботою;

2) розроблення і проведення практикуму для викладачів з питань викладання за допомогою методу І-карт;

3) розроблення тренінгів з використання інтелект-карт для розвитку креативності економічного мислення для магістрів з використанням комп’ютерних програм;

4) використання інтелект-карт у створенні міжпредметних завдань або ситуаційних комплексів з певних економічних або психолого-педагогічних дисциплін;

587Висновки. Результати педагогічного експерименту з використання методу І-карт показали, що ця методика досить ефективна, корисна і цікава в плані розвитку економічного мислення як творчого.

Досвід свідчить, що підвищується інтерес до навчання самих студентів, розвиваються навички радіантного мислення, використовуються комп’ютерні програми, розширюється досвід колективної співпраці викладача і сту дентів, а також розвиваються навички роботи в команді у процесі підготовки навчально-дослідницьких проектів студентів. Усе це сприяє підвищенню якості підготовки студента як особистості та компетентного фахівця.

Проведений експеримент відповідає пошуку шляхів реалізації таких сучасних вимог до економічної освіти, як соціальна обґрунтованість економічного мислення в кожній сфері економічної діяльності; інноваційність змісту економічної освіти; інтеграція освіти і наукових досліджень; адаптація світового досвіду та збереження кращих освітянських традицій в Україні. Інформація до роздумів за матеріалами Т. Б’юзена на тему: «Потенціал нашого мозку і як розвивати свій власний інтелект»

Узимку 1973 р. професор Московського університету Петро Кузьмич Анохін опублікував свою останню наукову працю за результатами 60-річних досліджень природи нейронів. Висновок, що він зробив у цій праці під назвою «Формування природного і штучного інтелекту», звучав так: «Ми можемо показати, що кожний з десяти мільярдів нейронів, що налічуються в людському мозку, здатний у творювати зв’язки, число яких дорівнює одиниці з двадцятьма вісьма нулями! Якщо прийняти, що один нейрон має подібний потенціал, тоді важко уявити, на що здатен мозок у цілому. Математично це означає, що загальне число можливих комбінацій нейронів у людському мозку, якщо спробувати це виписати, дорівнювало б одиниці і 10,5 млн кілометрів нулів! Не існу вало досі людини, здатної використовувати весь потенціал свого мозку. З цієї причини я не приймаю ніяких песимістичних заяв про обмеженість можливостей людського мозку. Вони безмежні! Можливо, ми просто не хочемо спробувати використовувати весь потенціал людського мозку. Кажучи: «Я в цій справі не фахівець, оскільки в мене відсу тня здатність до того-то», — ми одночасно спотворюємо факти і демонструємо незнання самого

Як використовувати потенціал нашого унікального мозку? !

588

себе. Якщо людина не володіє тією чи іншою здатністю, коректним твердженням було б: «Мені ще треба буде розвинути цю здатність у собі». Єдиним бар’єром до того, щоб усі наші здібності й уміння знайшли вираження і застосування, є те, що ми не завжди знаємо, як їх “включити”».

Дивний механізм нашого мозку виконує п’ять основних фу нкцій з обробки інформації: сприйняття, утримання, аналіз, висновок і керування. ? Сприйняття: інформація «вводиться» через органи почуттів. ? Утримання: за допомогою роботи пам’яті, що включає збереження інформації і згадування (здатність витягати інформацію, що зберігається). ? Аналіз: розпізнавання взаємозв’язків між різними аспектами, властиві предмету аналізу, а також обробка інформації. ? Висновок: передача інформації в будь-якій формі, наприклад у вигляді акту творчості. ? Керування: керування всіма розумовими і фізичними процесами, що відбуваються в мозку й організмі в цілому.

Що відбувається в вашому мозку, коли ви жуєте соковиту грушу, насолоджуєтеся ароматом квітів, слухаєте музику, спостерігаєте за бігом води в струмку чи просто згадуєте про пережите? Відповідь одночасно проста і надзвичайно складна. Кожен біт інформації, що надходить у мозок, кожне відчуття, чи спогад, думка (включаючи кожне слово, число, смак, запах, лінію, колір, ритмічний уда р, ноту) — може бути представлено у вигляді центрального сферичного об’єкта, від якого розходяться десятки, сотні, тисячі і мільйони «гачків». Кожен «гачок» являє собою асоціацію, і кожна асоціація, у свою чергу, має у своєму розпорядженні практично нескінченну су му зв’язків з іншими асоціаціями. Кількість асоціацій, вже використаних вами, можна вважати тим, що називають пам’яттю, тобто вашою базою даних — архів. Навіть зараз, читаючи ці рядки, можете бути впевнені, що ваш мозок, однією з функцій якого є читання, являє собою систему обробки і збереження інформації. У результаті використання цієї багатоканальної системи обробки і збереження інформації ваш мозок у бу дь-який момент часу містить «інформаційні карти», складності яких позаздрили б кращі картографи усіх часів. Мислення, таким чином, можна уявити собі у вигляді великої асоціативної машини, а ваш мозок — надпотужним біокомп’ютером, у якому думки, подібно променям, розходяться від практично нескінченного числа інформаційних вузлів. Подібна стру ктура відповідає будівлі нейронних систем, що

складають фізичну архітектуру мозку. Нескладні розрахунки показують, що існуюча в вашому мозку база одиниць інформації й асоціацій, що відходять від них у вигляді інформаційних каналів, містить їх у кількості декількох квадрильйонів.

Як би багато одиниць інформації не зберігалося у вашій пам’яті ваш потенціал до того, щоб творити нові комбінації думок, перевищує це число на кілька квадрильйонів! Чим більше нової інф ормації ви засвоюєте в інтегрованій, радіантній формі, тим легше буде вам засвоювати цей обсяг нової інформації.

Вчені відкрили, що дві півкулі, поєднані фантастично складною мережею нервових волокон, переважно відповідають за різні типи мислення. Таким чином, права півкуля має такі переважні процеси, як ритм, просторові уявлення, образи (цілісна картина), мрії, кольори, вимірювання і т. п. Ліва півкуля контролює слова, логіку, числа, послідовність, лінійні побудови, аналіз, переліки… Крім цього, дослідження показали, що кожна з півкуль має набагато більше «здібностей іншої», ніж це вважалося раніше. І кожна півкуля спроможна виконувати набагато більший і більш тонкий діапазон розу мових дій.

Використовуйте кожну півкулю свого головного мозку!

На перший погляд, здавалося, що історія абсолютно не підтверджує це відкриття, оскільки «великі уми» вважались в розумовому плані однобічними: у Ейнштейна й інших великих учених повинна була б переважати ліва півкуля, а у Пікассо або Ренуара мала б бути провідною «права півкуля».

Цей теоретичний опус неможливо залишити без приклада. У процесі досконалішого вивчення з’ясувалось, що Ейнштейн у школі провалив французьку мову, а до своїх улюблених занять відносив гру на скрипці, живопис, парусний спорт і гру уяви. В грі уяви Ейнштейн був більш проникливий, ніж у наукових заняттях. Одного дня, мріючи на вершині пагорба, уя вив, як він мандрує верхи на сонячних променях до далеких меж Всесвіту, а повернувшись з мандр, проти власної логіки побачив, що знаходиться на поверхні Сонця. І тоді він зрозумів, що Всесвіт має бути «вигнутим» і що його «логічна» теорія була неповною. Він втілив образ, що виник у нього, у цифри, рівняння і слова і отримав відому нам теорію відносності — синтез праці лівої і правої півкуль. А це означає, що він був у рівній мірі (як і художник) «право- і лівопівкульним».

590Таким чином, коли ми говоримо, що талановиті в певних галузях і не талановиті в інших, то насправді ми просто вказуємо ті галузі, в яких ми розвили свої потенційні здібності, і на ті здібності, які ми ще можемо розвинути. Відкриття про взаємодію двох півкуль мозку будуть нам додатковою підтримкою в процесі роботи над системами пам’яті, в конспекту ванні, спілкуванні, а також в процесі роботи над удосконаленням складання І-карт, оскільки під час їх складання важливо користуватись обома півкулями головного мозку. І коли ви ще не впевнені у власних здібностях, згадайте, що зуміли навчитись говорити і читати, і тому повинні зрозуміти, що важко заперечувати те, чому ви самі є доказом. Ваш мозок спроможний, безумовно, виконати набагато більші завдання, ніж вам це здавалось раніше.

Пам’ятайте! Людина, не розвиваючи свій мозок, може використати його лише на 2—3% , а розвиваючи — 5—6%.

Вивчаючи особливості мозку й інтелекту людини, психофізіологи відкрили, що інтелект — набагато тонший інстру мент, ніж ми думали раніше. А головне, що у кожного власника інтелекту, який іронічно називають «нормальним», є набагато більші здібності і потенціал, ніж це уявлялось раніше.

Стисло про інтелект, коефіцієнт інтелектуальних здібностей (IQ) і Інтелект людини — це центр водовороту, в якому сходяться дослідження таких наукових дисциплін як хімія, (вивчення заплутаних хімічних стру ктур мозку), біологія (вивчає біологічні функції мозку), фізика (аналогії з дослідженнями віддалених шарів космічного простору). Психологи намагаються загнуздати інтелект і розстроюються тому, що їх зусилля нагадують спробу вдержати палець на краплі рту ті. Математики, які змогли побудувати моделі складних комп’ютерів і навіть самого Всесвіту, все ще не можуть розробити формулу тих процесів, які кожного дня відбуваються в наших головах протягом усього життя.

Загальна точка зору на тести IQ полягає в тому, що вони вимірюють наш «абсолютний рівень інтелекту», а отже, що вони повинні бути правдиві. Розглянемо «за» і «проти» Т. Б’юзена стосовно оцінки здібностей людини через тести IQ.

591? Бал IQ може суттєво змінитись у результаті невеликого цілеспрямованого тренування. ? Як свідчать дослідження творчих здібностей психологів Каліфорнійського університету в Берклі, людина, яка мала високий рівень IQ, не обов’язково мала такі якості, як: незалежність мислення і вчинків, почуття гумору і спроможність цей гумор оцінити, відчуття краси, сильна аргументація тощо. ? Ті фахівці, які вважають, що тести IQ вимірюють широту і абсолютний діапазон здібностей людини, не брали до уваги той факт, що тест слід розглядати з трьох основних позицій: 1) мозку, який підлягає вимірюванню, 2) самого тесту і 3) результатів тестування.

Як вважає Т. Б’юзен, прибічники тестів IQ занадто захопились самими тестами та їх результатами, але ігнору вали істинну природу мозку, який вони збирались оцінювати. Вони не зуміли зрозуміти, що їх тести не виявляють основних здібностей людини, а вимірюють ту частину можливостей людини, яка залишалася нерозвиненою та нетренованою.

Якщо тести IQ розглядати як ігрові вправи або «маркери» даної стадії інтелектуального розвитку в деяких специфічних сферах, то їх можна використову вати одночасно і для вимірювання наявного рівня розвитку певних здібностей, і як відправну точку для їх удосконалення і відповідно підвищення бала IQ.

Сучасні психолого-педагогічні дослідження ведуть до аналізу практичного інтелекту у сфері професійної бізнесової та підприємницької діяльності. Ці тести мають зовсім інший підхід до аналізу підприємницьких здібностей і компетентності.

Дослідження вчених свідчать про те, що інтелект можна розглядати як «спроможність оцінювати взаємозв’язок подій і фа ктів, які людина сприймає для того, щоб спрямовувати свої дії на досягнення обраної мети». Інтелект вимірюється тим, наскільки ви ефективні у ваших діях і вчинках, його можна оцінювати тільки за результатами вашої роботи. І кожний повинен добре зрозуміти, що не треба обов’язково бути

Ейнштейном, щоб підвищити свій інтелект.

Запитання та завдання

592

Рівень А

1. Як стимулювати процес мислення?

2. Як навчитись працювати в умовах інформаційних і соціальноекономічних змін?

3. Як керівник може стимулювати розвиток творчого потенціалу своєї команди?

4. Що таке інтелектуальний керівник?

5. Чим поняття «розум» відрізняється від «мислення»?

6. Які особливості економічного мислення ви знаєте?

7. Чому формулу успіху команди А. Маклеод виразив формулою: 2 + 2 = 10?

8. Чим кмітливість людини відрізняється від мудрості? Яку роль грають ці якості в підприємницькій діяльності? Наведіть приклади.

9. Подумайте, яка різниця між анотуванням і конспектуванням навчального матеріалу?

10. Які критерії оцінювання інтелект-карт?

11. Назвіть основні закони створення І-карт.

12. Які типові помилки зустрічаються під час складання І-карт?

13. Яка область застосування коефіцієнта інтелектуальних здібностей?

14. Як підвищити потенціал вашого мозку?

15. Що таке сучасна культура мислення і як її розвивати?

Рівень В

1. Повторіть під час педагогічної практики експеримент В.М. Метліна. Що показав експеримент?

2. Дати приклади роботи студентів з МВЕ для аналізу помилок під час складання І-карт студентами інших груп.

3. Зробіт ь І-карту розділу посібника самостійно.

4. Подивившись у «Додатках» приклади І-карт, створених студентами, оцініть їх якість та дайте свої пропозиції.

5. Перевірте себе за тестом №1 Т. Б’юзена «Карти пам’яті», або І-карти.

Треба відповісти «та к» чи «ні» на запропоновані нижче питання.

1) Чи визнаєте ви значення використання кольору для активації сили мозку?

2) Чи використовуєте мозок свою праву півкулю в будь-який момент природного процесу мислення?

3) Чи легко вам удається зв’язувати разом різні ідеї і думки?

4) Якщо ви використ овуєте в записах та щоденниках символи, чи означає це, що тема, про яку йде мова в записі, викликає у вас нудьгу?

5) Чи знаєте ви, як уявні образи впливають на мислення?

6) Чи малюєте ви що-небудь (картинки, орнаменти чи просто карлючки) під час розмови по телефону?

7) Чи використовуєте ви малюнки для того, щоб активізувати процес мислення?

8) Чи розумієте ви, як можна використовувати колір для розвитку пам’яті?

9) Чи є у вас інструментальний засіб для чіткої документації вимог споживача до результатів вашої роботи?

10) Чи здатні ви запам’ятовувати інформацію про людей, з якими зустрічаєтеся?

Підраху нок результатів: поставте собі по 2 бали за кожну відповідь «так», за винятком 4, у якому поставте 2 бали за відповідь «ні».

Якщо ви набрали 18 чи балів більше: ви вже інтуїтивно розумієте, як можна ефективно використовувати унікальні можливості нашого творчого мозку! Якщо ж ви набрали менше 18 балів, то тренінг допоможе вам перейти до принципово нового типу мислення.

6. П еревірте себе за тестом №2 Т. Б’юзена «Робота з інформацією».

Відповідайте «так» або «ні» на наступні запитання.

1) Чи володієте ви всією новітньою інформацією, необхідною для підтримки максимальної продуктивності вашої праці?

2) Чи можете ви назвати себе фахівцем у якій-небудь галузі знань?

3) Чи уникаєте ви ділитися знаннями, щоб гарантувати збереження свого місця робот и?

4) Чи вважаєте ви, що могли б робити більший інформаційний внесок у вашу роботу, ніж зараз?

5) Чи думаєте ви, що знання й інформація дають максимальну перевагу перед конкурентами?

6) Чи вмієте ви використовувати знання й інформацію для навчання інших людей?

7) Чи використ овуєте ви комп’ютерні технології для одержання доступу до інформації?

8) Чи є у вас спосіб фіксування всіх ідей, що прийшли до вас протягом дня?

9) Чи спілкуєтеся ви з фахівцями у вашій галузі?

10) Чи створюєте ви базу даних, отриманих від ваших споживачів і замовників?

Підрахунок результатів

Поставте собі по 2 бали за кожну відповідь «так», за винятком питання 3, у якому поставте собі 2 бали за відповідь «ні».

Якщо ви набрали понад 18 балів, то ви вже усвідомлюєте значущість інформації в бізнесі. У тренінгу ви знайдете ідеї, які допоможуть вам стати справжньою «інформаційною електростанцією». Якщо ж ви набрали менше 18 балів, то тренінг допоможе вам навчитися працювати з інформацією ефективніше.

Рівень С

1. Створіть індивідуально чи колективом з 5—7 осіб інтелект-карту на задану викладачем тему або міжпредметну ситуацію.

2. Складіть І-карту даного розділу посібника.

3. Проаналізуйте якість засвоєння вами матеріалу цього розділу.

4. Візьміть участь у тренінгу зі складання інтелект-карт.

5. Користуючись прикладами розроблених студентами І-карт з різних тем курсу «Методика викладання»: ? спробуйте згадати ту чи іншу тему; ? створіть власну І-карту і порівняйте її з аналогічною роботою інших студентів; ? доповніть власну І-карту; ? проведіть захист власної І-карти і оцініть її; ? колективне складання І-карти за темою, що задається викладачем.

6. Едвард де Боно звертає увагу на такі важливі категорії, як «мудрість» і «кмітливість»: «Слишком часто мы путаем «мудрость» и «сообразительность. Мы концентрируемся на сообразительности и пренебрегаем мудростью, потому что верим, что необходимо быть старым для того, чтобы быть мудрым. Сообразительность имеет отношение к решению сложных головоломок, технических вопросов. Сообразительность схожа с фокусирующей линзой, которая видит детали, но не способна видеть полную картину. Мудрость — это то, в чем мы нуждаемся для обдумывания обычных вопросов повседневной жизни, от маленьких решений до самых крупных». Психологи доводять, що ліва півкуля мозку бачить величезну кількість дерев, а права півкуля бачить ліс в цілому. Яку роль мають ці якості в підприємницькій діяльності? Складіть І-карти кмітливості і мудрості.

7. Знайдіть помилки в навчальних І-картах.

8. Оцініть виконання І-карт інших студентів.

РОЗДІЛ 13


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
13.2.Поради з удосконалення стилю викладання економічних дисциплін
Частина 2. 13.2.Поради з удосконалення стилю викладання економічних дисциплін
Підвищення педагогічної компетентності викладачів як шлях активізації економічного навчання
14.2.Як поширюються методичні ідеї та впроваджуються інноваційні методики викладання
14.3.Як підвищувати компетентність викладачів економічних дисциплін. Тренінг-курси для викладачів і студентів
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki