Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядСистема оцінювання ризиків: РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Система оцінювання ризиків: РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ


РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ

Фактори оцінки

Для оцінки ризику ліквідності наглядовці мають ураховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю ухвалити рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних рішень і враховуються наглядовцями під час оцінювання ризику банку.

Фактори оцінки такі:

  • існування адекватної, ефекти виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо управління ризиком ліквідності, затвердженої відповідними органами банку, виходячи з принципів корпоративного управління, а також відповідної практики виконання її вимог;
  • обсяг активів балансу та їх розподіл за ступенем ліквідності у відношенні до структури зобов’язань. Зокрема, слід звернути увагу на такі фактори:
  • високоліквідні активи;
  • цінні папери та інші активи, що можуть бути прийняті до операцій рефінансування (з урахуванням активності їхнього ринку);
  • можливості продажу, у тому числі на умовах зворотного викупу (репо), або сек’юритизації, або можливість використання вторинного джерела ліквідності активів;
  • обсяг, структура та рівень диверсифікації пасивів.

Зокрема, слід звернути увагу на такі фактори:

питома вага зобов’язань у пасивах банку;

питома вага:

строкових зобов’язань та зобов’язань до запитання; коштів фізичних та юридичних осіб;

міжбанківських коштів;

наявність нестабільних джерел коштів, чутливих до змін рівня ризику банку;

концентрації:

за постачальниками коштів;

за інструментами (наприклад, депозитні сертифікати, депозитні рахунки, дебетові картки тощо);

за термінами погашення;

середньозважена вартість залучених коштів для визначеного банку в зіставленні з банками його порівняльної групи;

чисті розриви фінансування із приділенням особливої уваги короткостроковим розривам, включаючи:

прогнозовані потреби у фінансуванні;

спроможність покривати потенційні розриви фінансування за прийнятними процентними ставками шляхом залучення додаткових ресурсів;

ліквідність фінансових ринків, на яких можна залучити кошти;

склад балансових та позабалансових портфелів, включаючи: відплив та приплив грошових коштів;

ліквідність застави та існування угод, які можуть бути достроково розірвані (наприклад, депозитні угоди тощо);

ліквідність вторинних ринків, на яких можна отримати рефінансування;

погіршення репутації банку на ринку, що виявляється через зниження кредитних рейтингів і підвищення процентних ставок під час залучення коштів цим банком;

висновки офіційних або неофіційних рейтингових служб і аналітиків про установу, включаючи поточні рейтинги і тенденції рейтингів. Публікації в засобах масової інформації;

наявність адекватного плану на випадок кризових обставин; існування своєчасної, точної та інформативної управлінської

інформації;

рівень і кваліфікація керівництва та персоналу;

наявність відповідних механізмів контролю для моніторингу точності інформації, відповідних облікових підходів і дотримання положень або законів.

 

Кількісні параметри ризику ліквідності

 

Кількість ризику ліквідності можна оцінити, враховуючи такі фактори.

 

Незначна

Помірна

Значна

Параметри ризику ліквідності (потоки грошових коштів, поточна позиція та потреби в ліквідності,                           стратегія управління      ліквідністю) не становлять загрози для надходжень і капіталу

Параметри ризику ліквідності становлять контрольовану      загрозу для надходжень і капіталу

Існує     значний      ризик втрати надходжень або капіталу у зв’язку з високою ціною залучення зобов’язань або потенційною       незапланованою реалізацією активів нижче їхньої балансової вартості

Позиція ліквідності є достатньою, але очікується незначний ризик для надходжень та капіталу

Не очікується, що позиція ліквідності погіршиться найближчим часом

Позиція ліквідності є вкрай несприятливою, що призводить до значного     ризику     втрати надходжень або капіталу

Джерела залучення коштів  створюють      для банку конкурентну перевагу     за  витратами (вартість залучення коштів нижча за середню за порівняльною групою)

 

Банк     може      залучати кошти з помірним рівнем витрат (за середньою вартістю за порівняльною групою)

Джерела залучення коштів і структури портфелів вказують на поточні або потенційні труднощі з підтриманням низьковитратної ліквідності протягом тривалого періоду (вартість залучення коштів значно перевищує середню за порівняльною групою)

 

Джерела залучення коштів є значно диверсифікованими. Залежність від значних постачальників незначна

 

Джерела залучення коштів є диверсифікованими, однак лише незначна кількість постачальників коштів має спільні інвестиційні цілі, строки та економічний вплив

 

Існує           концентрація джерел залучення коштів від обмеженої кількості постачальників або постачальників зі спільними      інвестиційними цілями або економічним впливом

 

Потреба      в     ліквідних коштах для відповідного банку значно менша, ніж існуючі пропозиції, і не очікується жодних негативних змін

Уразливість банку до труднощів із залученням коштів у результаті погіршення його сприйняття ринком є незначною. Ризик для надходжень та капіталу є контрольованим

Банк майже не має доступу до ринку залучення коштів унаслідок його негативного сприйняття або ігнорування ринку

Материнська компанія надає сильну підтримку

Існують угоди про надання допомоги з боку материнської компанії, але на практиці банк ще не звертався за такою допомогою

Материнська компанія не надає належної підтримки


Якість управління ризиком ліквідності

 

Якість управління ризиком ліквідності можна оцінити, враховуючи такі фактори.

 

Висока

Потребує вдосконалення

Низька

Положення, що затверджені відповідними органами банку згідно з принципами                  корпоративного                      управління, ефективно доводять до відома працівників параметри управління ризиком     ліквідності     та розподіл обов’язків

Положення, що затверджені відповідними органами банку згідно з принципами корпоративного управління, достатньою мірою доводять до відома працівників параметри       управління ризиком ліквідності та розподіл          обов’язків. Можуть мати місце незначні недоліки

 

Внутрішня нормативна база     є     неадекватною або неповною. Положення мають недоліки в одному або кількох суттєвих аспектах

Керівництво повністю розуміє всі аспекти ризику ліквідності

Керівництво достатньо розуміє основні аспекти ризику ліквідності

Керівництво не розуміє або ігнорує основні аспекти ризику ліквідності

 

Керівництво передбачає зміни ринкових умов і добре реагує на них

 

 

Керівництво адекватно реагує на зміни ринкових умов

 

Керівництво не передбачає     змін     ринкових умов та (або) не вживає своєчасних заходів у відповідь на них

 

Процеси управління ризиком ліквідності ґрунтуються на відповідних підходах,     які     довели свою ефективність протягом певного часу

Процеси управління ризиком ліквідності є адекватними

Процеси управління ризиком ліквідності мають значні вади

Управлінська інформація є своєчасною, точною, повною і достовірною

Управлінська інформація є загалом своєчасною, точною, повною і достовірною

Інформаційні  системи управління не надають достатньої      інформації для управління ризиком ліквідності


Доступ до ринків фінансування      належно оцінено й диверсифіковано

Доступ до ринків фінансування загалом належно оцінено й диверсифіковано,                            але      не враховано всі ринкові можливості

Керівництво не оцінило реально доступу установи до джерел залучення коштів і не приділило достатньої уваги диверсифікації

 

Плани заходів на випадок кризових обставин є ефективними та враховують усі необхідні фактори

 

Плани заходів на випадок кризових обставин є ефективними і відповідним чином враховують вартість альтернативних джерел ліквідності

Планів заходів на випадок кризових обставин немає або вони є неповними. Недостатньо враховується вартість альтернативних джерел ліквідності. Існує висока ймовірність того, що будуть потрібні додаткові джерела фінансування в разі кризових обставин. Виправлення        ситуації найближчим часом очікувати не можна

 

Узагальнені висновки

 

Кількість ризику ліквідності:

 

Незначна

Помірна

Значна

 

Якість управління ризиком ліквідності:

 


Висока

Потребує вдосконалення

Низька

 

Інспектори мають ураховувати як кількість ризику ліквідності, так і якість управління ризиком, щоб зробити такі висновки:

 

Сукупний ризик ліквідності:

 

Низький

Помірний

Високий

 

Очікується, що напрям зміни ризику буде:

 

Такий,

що зменшується

Стабільний

Такий, що зростає

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Система оцінювання ризиків: РИНКОВИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: ВАЛЮТНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: РИЗИК РЕПУТАЦІЇ
Система оцінювання ризиків: ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki