Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський нагляд6.4. Система оцінювання ризиків: основні параметри кількості ризику та якості управління ним. КРЕДИТНИЙ РИЗИК


< Попередня  Змiст  Наступна >

6.4. Система оцінювання ризиків: основні параметри кількості ризику та якості управління ним. КРЕДИТНИЙ РИЗИК


КРЕДИТНИЙ РИЗИК

Фактори оцінки

Для оцінки кредитного ризику наглядовці мають ураховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю ухвалювати рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних рішень і враховуються наглядовцями під час оцінювання ризику банку.

Фактори оцінки такі:

існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо управління кредитним ризиком, затвердженої відповідними органами банку, виходячи з принципів корпоративного управління, а також відповідної практики виконання її вимог;

склад портфелів активів (кредитний, інвестиційний тощо) та існування концентрацій. Суттєвими факторами є:

продукти;

види економічної діяльності; класифікація/рейтинги ризику; походження заборгованості; клієнти;

розмір кредитів; географічні регіони;

непов’язані/споріднені контрагенти; джерела погашення;

застава;

рівень забезпечення кредитного ризику заставою. Оцінюючи заставу наглядовці мають аналізувати вид застави, якість, рівень покриття заборгованості заставою, адекватність та періодичність переоцінки застави, можливість реалізації, а також рівень і характер винятків у документації;

обсяг умовних зобов’язань банку (гарантій, непокритих і резервних акредитивів, кредитних ліній, обов’язкових та не обов’язкових до надання тощо);

тенденції щодо зростання обсягів активних операцій, прострочень, негативно класифікованих кредитів і збитків від активних операцій;

достатність резервів банку під можливі втрати за активними операціями;

наявність своєчасної, достовірної та повної управлінської інформації;

ефективність кредитного адміністрування, у тому числі кредитний аналіз, моніторинг, робота з проблемними активами, оцінка застави та документальне оформлення застави;

адекватність методів, що використовуються для визначення кредитних проблем;

рівень комплектації і кваліфікація кадрів, зважаючи на обсяг та складність активних операцій банку;

чи застосовуються належні облікові підходи щодо балансових і позабалансових активів та резервів;

наявність належних механізмів контролю (аудит, внутрішні перевірки кредитної діяльності, відповідні процедури тощо) для класифікації портфелів, забезпечення точності даних і моніторингу дотримання положень або законів.

Кількісні параметри кредитного ризику

Кількість кредитного ризику можна оцінити, враховуючи такі фактори.

Незначна

Помірна

Значна

Здійснюється ефективна диверсифікація кредитного ризику

Диверсифікація в цілому задовільна, але існують певніконцентрації

Диверсифікація кредитного ризику незадовільна

Рівень наданих кредитів і зобов’язань про надання кредитів є низьким щодо загальних активів

Рівень наданих кредитів і зобов’язань про надання кредитів є помірним щодо загальних активів

Рівень наданих кредитів і зобов’язань про надання кредитів є високим щодо загальних активів

Відношення кредитів і кредитних зобов’язань до регулятивного капіталу є низьким

Відношення кредитів і кредитних зобов’язань до регулятивного капіталу є помірним

Відношення кредитів і кредитних зобов’язань до регулятивного капіталу є високим

Зростання активів, що генерують        кредитний ризик, є плановим і відповідає досвіду та (або) операційним можливостям керівництва й персоналу

Певне зростання активів, що генерують кредитний ризик, не є плановим або перевищує заплановані рівні і, можливо, є випробуванням     для     досвіду     та (або) операційних можливостей керівництва і персоналу

Зростання активів, що генерують        кредитний ризик, не є плановим або перевищує заплановані рівні і є непосильним для досвіду та (або) операційних можливостей керівництва і персоналу.      Зростання відбувається за рахунок нових     продуктів                         або позичальників, що перебувають поза межами традиційної для банку сфери бізнесу

У разі розширення обсягів кредитування застосовується консервативний                     підхід         до структури, термінів, рівня зростання або способів розрахунків

Розширення           обсягів кредитування є виправданим щодо структури, термінів,     рівня     зростання або способів розрахунків

Банк занадто високими темпами нарощує обсяги нового кредитування, запроваджує нові продукти, з погляду їхньої структури, умов та практики погашення

Винятків із належних процедур та практики здійснення          активних операцій немає або вони робляться дуже рідко

Є обмежена кількість винятків зі встановлених процедур та практики здійснення активних операцій

Є велика кількість винятків зі встановлених процедур та практики здійснення          активних операцій

Вартість та якість забезпечення є адекватною розміру кредитного ризику

Вартість та якість забезпечення                   захищає     від кредитного ризику

Забезпечення є неліквідним або його вартість та якість є недостатньою


Висока

Потребує вдосконалення

Низька

Наявна внутрішня нормативна база щодо активних     операцій,     затверджена    згідно       з принципами     корпоративного        управління, ефективно встановлює і доводить до виконавців цілі роботи портфелів, толерантність до ризику, процедури і практику здійснення активних операцій та визначення допустимого рівня ризику

Положення, затверджені згідно з принципами корпоративного управління, є здебільшого       прийнятними. Удосконалення є бажаним в одній або кількох сферах, але загалом не є критичним. Особливості визначення толерантності до ризику, процедури       і     практика здійснення активних операцій або визначення допустимого рівня ризику, можливо,       потребують удосконалення для повного відображення вимог положень

Положення мають недоліки в одному або кількох аспектах і вимагають значного удосконалення в одній або кількох сферах. Можливо, вони не є достатньо чіткими або є надто загальними і недостатньо визначають цілі роботи портфелів,                     толерантність до ризику, процедури і практику здійснення активних операцій та визначення допустимого рівня ризику

Керівництво повністю розуміє       всі      аспекти кредитного         ризику, здатне передбачати і своєчасно та адекватно реагувати на зміни ринкових умов кредитування

Керівництво достатньо розуміє основні аспекти кредитного ризику і в цілому адекватно реагує на зміни ринкових умов кредитування

Керівництво не розуміє або вирішило ігнорувати основні аспекти кредитного           ризику. Воно не в змозі передбачати зміни ринкових умов кредитування або несвоєчасно і неналежним чином реагує на них

Інформаційні  системи управління     забезпечують достовірну, своєчасну і повну інформацію             про       портфелі. Керівництво і спостережна       рада       банку отримують     відповідні звіти для аналізування і розуміння             параметрів кредитного ризику банку

Інформаційні  системи управління,     можливо, потребують        певного удосконалення в одній або кількох сферах, але керівництво і спостережна рада банку, як правило,                        отримують відповідні       звіти      для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику банку. Інформаційні        системи управління     забезпечують звітування про винятки, і інфраструктура інформаційних систем управління може забезпечувати своєчасні відповіді на спеціальні запити

Інформаційні системи управління мають недоліки, що потребують уваги. Достовірність і своєчасність інформації може бути дуже недостатньою.          Інформація про     ризик     портфеля, можливо, є неповною. У результаті керівництво і спостережна рада банку,          можливо,   не отримують      адекватну або достатню інформацію для аналізування і розуміння      параметрів кредитного ризику. Звітування про винятки потребує вдосконалення,    і     інфраструктура інформаційних систем управління,     можливо, не забезпечує своєчасних відповідей на спеціальні запити

Рівень комплектації і кваліфікація персоналу відповідають розміру і складності        портфелів активних операцій. Плинність кадрів дає змогу в нормальному режимі передавати     обов’язки. Навчальні програми забезпечують постійне підвищення       кваліфікації персоналу

Рівень комплектації і кваліфікація персоналу загалом       відповідають розміру     і     складності портфелів активних операцій. Плинність кадрів може створювати певні розриви в управлінні портфелем. Є певна непослідовність у процесі навчання та підвищенні кваліфікації персоналу

Рівень комплектації кадрами є недостатнім за кількістю або кваліфікацією. Плинність кадрів висока. Банк не забезпечує    достатнього навчання / підвищення кваліфікації персоналу

Аналіз кредитного ризику є повним і сприяє ранньому        виявленню нових ризиків

Аналіз кредитного ризику і системи кількісної оцінки й моніторингу     ризиків     є     задовільним

Аналіз кредитного ризику не є повним або його якість є недостатньою

Класифікація якості портфеля активних операцій адекватно відображається за допомогою внутрішніх рейтингів і відповідним чином забезпечує раннє виявлення     потенційних проблем

Класифікація якості портфеля активних операцій достатньою мірою відображається за допомогою     внутрішніх рейтингів

Класифікація якості портфеля активних операцій не точно відображається за допомогою внутрішніх рейтингів

Внутрішня        перевірка стану кредитної діяльності і внутрішній та зовнішній аудит активних операцій є своєчасними, повними і незалежними

Перевірка стану кредитної діяльності і внутрішній та зовнішній аудит кредитних операцій є прийнятними

Внутрішні         перевірки стану кредитної діяльності та аудит кредитних         операцій           мають значні недоліки зокрема, щодо їх незалежності,           своєчасності        та (або) обсягу перевірки

Методологія розрахунку резервів під можливі втрати     за     активними операціями є правильною,                 забезпечується належне покриття ризиків

Методологія розрахунку резервів під можливі втрати     за     активними операціями є загалом адекватною, забезпечується              прийнятне              покриття ризиків

Методологія розрахунку резервів під можливі втрати     за     активними операціями має багато недоліків. Покриття ризиків, наявних у портфелях, недостатнє

 

Узагальнені висновки

Кількість кредитного ризику:

 

Незначна

Помірна

Значна

 

Якість управління кредитним ризиком:

 

Висока

Потребує вдосконалення

Низька

 

Інспектори мають ураховувати як кількість кредитного ризику, так і якість управління кредитним ризиком, щоб зробити такі висновки:

 

Сукупний кредитний ризик:

 

Низький

Помірний

Високий

 

Очікується, що напрям зміни ризику буде:

 

Такий, що зменшується

Стабільний

Такий, що зростає

 

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Система оцінювання ризиків: РИЗИК ЗМІНИ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ
Система оцінювання ризиків: РИНКОВИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: ВАЛЮТНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: РИЗИК РЕПУТАЦІЇ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki