Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядСистема оцінювання ризиків: ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РИЗИК


< Попередня  Змiст  Наступна >

Система оцінювання ризиків: ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РИЗИК


ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РИЗИК

Фактори оцінки

 

Для оцінки операційнотехнологічного ризику наглядовці мають ураховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю ухвалити рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних рішень і враховуються наглядовцями під час оцінювання ризику банку.

Це такі фактори:

 • існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо управління операційнотехнологічним ризиком, затвердженої відповідними органами банку виходячи з принципів корпоративного управління, а також відповідної практики виконання її вимог;
 • кількість та складність оброблення операцій порівняно з рівнем розвитку й потужністю операційних та контрольних систем, ураховуючи попередні результати роботи цих систем, їхній поточний стан та перспективи подальшого вдосконалення;
 • імовірність технологічних та операційних збоїв, перевищення повноважень персоналом, недоліки в попередньому аналізі операцій під час прийняття рішень, а також відсутність (у тому числі тимчасова) моніторингу або реєстрації операцій з клієнтами або контрагентами;
 • наявність та дотримання банком технологічних карт здійснення операцій;
 • наявність, кількість, причини та характер порушень процедур адміністративного й облікового контролю;
 • потенційна можливість фінансових збитків унаслідок: помилки виконавців або шахрайства;
 • низької операційної конкурентоспроможності банку; неадекватності наявних інформаційних систем;
 • неповної інформації щодо контрагента або операції; операційних та технологічних збоїв;
 • історія та характер скарг та звернень клієнтів до банку у зв’язку з недоліками роботи операційних систем та реакція на них банку;
 • обсяги та адекватність засобів контролю за банківським програмним забезпеченням та його супроводженням та іншими послугами, які здійснюються із залученням третіх осіб (аутсорсингу);
 • адекватність стратегії щодо інформаційних технологій. Стратегія щодо інформаційних технологій має відповідати поточним та передбачуваним вимогам щодо діяльності банку і враховувати структуру технічних засобів, телекомунікаційних засобів, програмного забезпечення, даних і мереж, а також цілісність інформаційної бази даних;
 • існування процесу для:
 • визначення інформаційних потреб для ефективного управління банком;
 • визначення архітектури інформаційних систем для оброблення операцій і надання продуктів та послуг;
 • забезпечення достовірності та збереження інформації (наприклад, створення, оброблення, зберігання та надання даних). Це охоплює планування заходів забезпечення безперервної діяльності;
 • забезпечення своєчасної підготовки й використання управлінської інформації;
 • рівень кваліфікації та навичок менеджерів і працівників; існування належних механізмів контролю для моніторингу
 • точності інформації, належних облікових підходів і дотримання положень або законів.

 

Кількісні параметри операційно-технологічного ризику

 

Кількість операційнотехнологічного ризику можна оцінити, враховуючи такі фактори.

 

Незначна

Помірна

Значна

Ідентифікація     клієнта, аналіз операції перед її здійсненням, процедури є стандартизованими

Ідентифікацію клієнта, аналіз операції перед її здійсненням і процедури важко стандартизувати через складність схем проведення операцій у межах окремих продуктів

Ідентифікацію клієнта, аналіз операції перед її здійсненням і процедури неможливо стандартизувати через складність схем проведення операцій у межах окремих продуктів

Кількість операцій та технологічна            складність їх оброблення є низькими і відповідають          рівню     розвитку операційних систем

Кількість операцій та технологічна              складність їх оброблення наражають банк на певний    ризик.              Рівень розвитку              операційних систем достатньо забезпечує       оброблення операцій

Рівень     технологічного оброблення операцій та стан розвитку операційних систем є невідповідними й мають вади

Банк повністю виконує вимоги щодо розрахункових та касових операцій

 

 

Існують      певні                   порушення      розрахунковокасової дисципліни

 

 

Існують значні порушення           розрахунковокасової дисципліни

 

Схеми проведення операцій прості та стандартизовані, середній розмір та кількість проведення операцій у різних часових зонах невеликі

Схеми проведення операцій характеризуються певною складністю, можуть мати місце відхилення від стандартних схем проведення операцій, середній розмір операцій значний, кількість їх проведення в різних часових зонах помірна

Схеми проведення операцій характеризуються як складні і майже не стандартизовані, середній розмір операцій великий, кількість їх проведення в різних часових зонах значна

Розширення        кількості та спектра банківських послуг відповідає планам керівництва. Плани впровадження є чіткими і виконуються

Розширення        кількості та спектра банківських послуг у цілому відповідає планам керівництва.       Плани      впровадження загалом чіткі, але не завжди мають комплексний характер

У банку немає адекватних планів розширення кількості та спектра послуг

 


Якість управління операційнотехнологічним ризиком можна оцінити, враховуючи такі фактори.

 

Висока

Потребує вдосконалення

Низька

Положення банку, затверджені     відповідними органами банку згідно з принципами корпоративного управління,          де          розглядається операційнотехнологічний ризик, є добре розробленими і повністю достатніми

Положення банку, затверджені     відповідними органами банку згідно з принципами корпоративного управління,          де          розглядається операційнотехнологічний ризик, є загалом достатніми

Положення банку не враховують усіх аспектів        операційнотехнологічного ризику та не є адекватними йому

Керівництво повністю розуміє       всі      аспекти операційнотехнологічного ризику

Керівництво достатньо розуміє основні аспекти операційнотехнологічного ризику

Керівництво не розуміє або ігнорує основні аспекти     операційнотехнологічного ризику

Керівництво                         передбачає та належно реагує на зміни величини операційнотехнологічного ризику

 

Керівництво адекватно реагує на зміни величини операційнотехнологічного ризику

Керівництво не передбачає або не вживає своєчасних і належних заходів у відповідь на зміни величини операційнотехнологічного ризику

Стратегія і положення щодо       інформаційних технологій         повністю виконуються й забезпечені достатньою ресурсною базою

Стратегія і положення щодо       інформаційних технологій загалом виконуються й забезпечені в цілому адекватною ресурсною базою

Стратегія і положення щодо                інформаційних технологій не виконуються та (або) не забезпечені належною ресурсною базою

Банк має історію відсутності операційних збоїв. Імовірність того, що банк не зможе відновити та обробити операцію надалі, є мінімальною завдяки наявності надійних засобів внутрішнього контролю

Банк має історію відсутності значних операційних збоїв. Імовірність того, що банк не зможе відновити та обробити операцію надалі, зведено до мінімуму завдяки існуванню загалом надійних засобів контролю

Існують факти значних (за кількістю та (або) наслідками)       операційних збоїв. Імовірність неспроможності відновити та обробити операцію надалі є високою через брак ефективних засобів                   внутрішнього контролю


Рівень         операційного контролю в банку високий. Системи внутрішнього        контролю, аудит та плани на випадок кризових обставин є ефективними

Рівень         операційного контролю в банку адекватний. Системи внутрішнього        контролю, аудит та плани на випадок кризових обставин є достатніми

Рівень         операційного контролю в банку неадекватний.     Системи внутрішнього     контролю, аудит та плани на випадок кризових обставин     мають     значні недоліки

Управлінська інформація є цілком задовільною

Недоліки управлінської інформації щодо оброблення операцій є незначними

Управлінська інформація щодо оброблення операцій має значні недоліки

Кількість, кваліфікація та досвід персоналу цілком задовільні. Ринок пропонує достатню кількість кваліфікованого персоналу

Наявна       кількість і якість персоналу викликає занепокоєння.     На ринку     робочої       сили бракує відповідних знань і досвіду

Наявна       кількість         і якість персоналу є недостатньою. Працівників із необхідними знаннями та досвідом важко знайти на ринку

 

Узагальнені висновки

Кількість операційнотехнологічного ризику:

 

Незначна

Помірна

Значна

 

Якість управління операційнотехнологічним ризиком:

 


Висока

Потребує вдосконалення

Низька

 

Інспектори мають ураховувати як кількість операційнотехнологічного ризику, так і якість управління ним, щоб зробити такі висновки:

 

Сукупний операційно-технологічний ризик:

 

Низький

Помірний

Високий

 

Очікується, що напрям зміни ризику буде:

 

Такий, що зменшується

Стабільний

Такий, що зростає

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Система оцінювання ризиків: ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК
Система оцінювання ризиків: СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК
Розділ 7 ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 7.1. Заходи впливу та організація їх застосування
7.2. Використання такого заходу впливу, як письмове застереження; 7.3. Укладення письмової угоди з банком
7.4. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki