< Попередня  Змiст  Наступна >

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА


фінансово-майновий стан компанії не лише з причин невідповідності мети інформаційним запитам суспільства. Недосконалістьметодологічних основ формування звітності викривлює поданняв ній інформації про важливі для постіндустріального соціальноекономічного середовища об’єкти, зокрема:

Аналіз формування облікової політики підприємств дозволиввстановити, що в сучасних умовах процесу її формування приділяється недостатня увага як з боку працівників бухгалтерськоїслужби, так і з боку власників та керівників підприємства.

Під час розробки облікової політики слід враховувати вимогидо якісних характеристик бухгалтерського обліку та фінансовоїзвітності, викладені в розділі III пп.1-16 НП(С)БО 1, методи тапроцедури, передбачені іншими П(С)БО, норми й нормативи,встановлені законодавчими актами України.

Важливою складовою облікової політики є її теоретичнийелемент, який включає поряд з аналізом законодавчих актів, наукових положень, конструювання підсистем обліку, а також визначення теоретичних основ бухгалтерського обліку, положеннята нормативні акти з питань організації обліку в Україні — дослідження основних принципів облікової політики.

Принципами облікової політики є правила, які використовуються при виборі методів і способів вимірювання, оцінки та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

В економічній літературі немає єдиного підходу щодо принципів формування облікової політики підприємства. Найчастішенауковці зазначають, що при складанні річної фінансової звітності підприємство повинно дотримуватися таких принципів облікової політики:

• не змінювати протягом року засад облікової політики відображення окремих фактів господарської діяльності та оцінкимайна і зобов’язань, виходячи з порядку передбаченого законодавством (можна віднести до принципу послідовності обліку);

• повністю відображати в обліку за звітний рік усі факти господарської діяльності, здійснені у поточному році та результатиінвентаризації майна та зобов’язань (можна віднести до принципу повноти висвітлення);

УДК 657.421Примаченко О. Л.,канд.економ.наук,доцент кафедри облікупідприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

• правильно відносити доходи і витрати до звітного періодувідповідно до рахунків обліку та нормативних документів (можнавіднести до принципу нарахування та відповідності доходів і витрат);

• розмежовувати в обліку поточні витрати на виробництво(витрати обігу) і капітальні інвестиції;

• забезпечувати тотожність даних аналітичного і синтетичного обліку та залишків на рахунках обліку

Проте, при розробці облікової політики необхідно базуватисяне тільки на принципах обліку, а й на специфічних принципахоблікової політики. Деякі принципи такі як безперервності, відносної незмінюваності та ін. є принципами обліку, а такі, як системності, комплексності, науковості та обґрунтованості, планомірності та динамізму є принципами управління, а не обліковоїполітики.

Отже, враховуючи сучасні вимоги законодавчих і нормативних документів, а також виходячи із практичної потреби підприємств, при формуванні облікової політики необхідно дотримуватись таких принципів:

• законності — обрані підприємством методичні прийоми(способи) та процедури ведення обліку не повинні суперечитичинному законодавству та нормативним документам;

• достовірності — облікова політика має забезпечити достовірність формування показників, що характеризують результатидіяльності підприємства;

• раціональності — відбір способів ведення обліку має здійснюватись на підставі зіставлення результативності отриманої інформації та витрат з опрацювання та застосування цих способів уобліковій політиці;

• ефективності — обрані способи ведення обліку повинніспрямовуватись на підвищення інформативності керівництва впроцесі ведення фінансово-господарської діяльності;

• адекватності — облікова політика підприємства повиннавідповідати особливостям умов його діяльності;

• єдності — облікова політика має бути єдиною для підприємства незалежно від кількості його підрозділів, філій або дочірніх підприємств;

• суттєвості — є одним з критеріїв необхідності розкриттяінформації у фінансових звітах та вибраного того чи іншого способу в примітках до них;

• професійного судження — є умовою вибору одного з альтернативних варіантів, передбачених чинним законодавством

Сформульовані принципи повинні бути покладені в основурішень щодо змісту і спрямованості положень облікової політикипідприємства.

Таким чином, перераховані принципи повинні забезпечитиповноту і своєчасність відображення фактів господарської діяльності; можливість визнання витрат і зобов’язань у більшій мірі,чим доходів і активів; пріоритетність економічного змісту операцій перед формою; тотожність даних аналітичного і синтетичного обліку за звітний період; раціональне ведення обліку стосовнодо конкретних умов підприємства.УДК 657Прокопенко Ж. В.,здобувач,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО НАРАХУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПДВ У ПІДПРИЄМСТВА ПРИ АНУЛЮВАННІ ПДВ-РЕЄСТРАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЯ ВИЗНАННЯ АКТИВІВ В ОБЛІКОВІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ: ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЧИ КОНТРОЛЬ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВАТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НА ПІДПИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki