Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціКОНЦЕПЦІЯ ВИЗНАННЯ АКТИВІВ В ОБЛІКОВІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ: ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЧИ КОНТРОЛЬ


< Попередня  Змiст  Наступна >

КОНЦЕПЦІЯ ВИЗНАННЯ АКТИВІВ В ОБЛІКОВІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ: ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЧИ КОНТРОЛЬ


Процес гармонізації бухгалтерського обліку на міжнародномурівні значно впливає на реформування національної облікової системи. Зміни в законодавстві, що регулює господарські відносинисуб’єктів господарювання, вимагають адекватної трансформаціїбухгалтерського обліку. Сьогодні потребують уточнення ряд питань про сутність основних бухгалтерських категорій, а такожрозробка методології бухгалтерського обліку окремих йогооб’єктів з урахуванням досвіду зарубіжних країн та специфікинаціонального господарського та цивільного законодавства. Одним з найбільш дискусійних питань при цьому є питання відо-

стерство фінансів України у своєму листі передбачає на суму податковогозобов’язання збільшувати первісну вартість товарів тазалишкову вартість необоротних активів. Вказані операції, нанаш погляд, не зовсім коректні, оскільки первісна вартість активів визначається у момент надходження на підприємство і змінюється за правилами ПСБО 7»Основні засоби» та 9 «Запаси».

Питання змістовного наповнення активу балансу на першийпогляд тривіальне, проте сьогодні в національній обліковій практиці виникає значна кількість непорозумінь у формуванні відповіді на нього.

Непорозуміння і неоднозначність обумовлені як мінімум трьома групами причин: 1) концептуальною відмінністю, закладеноюв національних нормативних актах, 2) розривом у розвитку методології бухгалтерського обліку та правового інструментарію,3) складністю використання спеціалізованої літератури з бухгалтерського обліку інших країн.

1. Концептуальна відмінність, закладена в нормативнихактах. У системі бухгалтерського обліку України дореформеноїепохи і національній обліковій практиці Російської Федерації відображається власність підприємства, а точніше, майно, що належить суб’єкту господарювання на праві власності. Від описаного значно відрізняється сучасна національна облікова практикав Україні. В основу відображення інформації на рахунках бухгалтерського обліку покладені правові режими майна, визначені ГКУкраїни, що в той же час суперечить ЗУ «Про бухгалтерськийоблік», НП(С)БО 1, ПК України.

Нині залишаються відкритими питання: Як співвідноситься контроль підприємством ресурсів, а також право власності(точніше такі його складові як право володіння, користуванняі розпорядження майном)? Чи мається на увазі під ресурсами, контрольованими підприємством, одночасно наявність усуб’єкта господарювання кожної з трьох складових права власності? Чи достатньою умовою для постановки на баланс конкретного виду майна є наявність хоча б однієї зі складових права власності?

З вищевикладеного випливає невтішний висновок: для переважної більшості бухгалтерів зазначені питання трансформуються в риторичні, а облікова інформація, сформована з урахуваннямїх професійного судження, стає фактично непорівняною, оскільки, ведучи бухгалтерський облік, одні дотримуються принципуконтролю, закладеного в ЗУ «Про бухгалтерський облік» ,НП(С)БО 1, ПК України, а інші — наявності права власності, щовипливає з положень ГК України та Інструкції 291. Причому, якодні так і інші діють у рамках чинного законодавства. Других дозастосування права власності спонукає облікова практика, щосклалась.

браження в системі бухгалтерського обліку майна, яке належитьсуб’єкту на праві власності.

2. Розрив у розвитку методології бухгалтерського обліку таправового інструментарію. У першу чергу він пояснюєтьсядиспозитивністю правових норм щодо моменту переходу прававласності, який може варіювати в залежності від домовленостісторін, закріпленої умовами в господарських договорах. Диспозитивність правових норм щодо моменту переходу права власності широко використовується в господарській практиці суб’єктів,однак відсутні адекватні методики облікового відображення таких операцій, сумнівним є той факт, наскільки нестандартні умови договорів про відмінний від загального момент переходу права власності достовірно відображаються в системі бухгалтерського обліку.

3. Складність використання спеціалізованої літератури збухгалтерського обліку інших країн. У кожній країні (навітькраїнах, що належать до однієї системи права) є певні законодавчі особливості, тому використання спеціалізованої зарубіжноїоблікової літератури та її переклад повинні бути здійснені з урахуванням специфіки господарського та бухгалтерського законодавства. На жаль, дослідники не завжди дотримуються цього інеобґрунтовано переносять зарубіжний обліковий досвід в національні реалії, що призводить до спотворення інформації.

Дослідження критеріїв визнання активів в національній обліковій практиці України дає підстави стверджувати:

1. Сьогодні при формуванні відповіді на питання чи наводиться в балансі інформація про власність підприємства виникає значна кількість непорозумінь і неоднозначностей, обумовлених якмінімум: 1) концептуальною відмінністю, закладеною у нормативних актах, 2) розривом у розвитку методології бухгалтерськогообліку та правового інструментарію, 3) складністю використанняспеціалізованої літератури з бухгалтерського обліку інших країн.

2. Концептуальна відмінність, закладена в нормативних актах,є причиною непорівняності облікової інформації, сформованої наоснові професійного судження бухгалтерів, а також призводитьдо значної кількості проблем в інтерпретації облікової інформаціїкористувачами звітності; викладанні облікових і суміжних з ними навчальних дисциплін і т.д.

3. Сумнівною є достовірність відображення в системі бухгалтерського обліку нестандартних умов договорів про відміннийвід загального момент переходу права власності, враховуючивідсутність адекватних методик їх облікового відображення.

4. Вітчизняні дослідники не завжди при використанні та перекладі спеціалізованої зарубіжної літератури з бухгалтерського

5. Враховуючи відсутність єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, відповідь на питання чи відображається власність в активі балансу підприємства може бути достовірно сформульована тільки після уточнення низки питань щодо особливостей ведення бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві.

Таким чином, вищевикладене яскраво свідчить про необхідність подальшого обґрунтування змістовного наповнення такоїкатегорії бухгалтерського обліку як «активи», а також зміни методології бухгалтерського обліку в країні, яка відповідає вимогамнормативних актів, що регулюють питання організації та веденнябухгалтерського обліку.УДК 657.47Садовська І. Б.,к.е.н., професор,завідувач кафедри обліку і аудиту,Луцький національний технічний університетІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВАТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НА ПІДПИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
НАЛАГОДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ЯК ТРИЄДИНА ФУНКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki