Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВАТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НА ПІДПИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВАТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НА ПІДПИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ


Важливим фактором пошуку резервів ефективного управліннявитратами є вибір методу оцінки матеріальних ресурсів при їхвикористанні у виробництві. Технологічні особливості молокопереробної галузі, низька тривалість зберігання готової продукції та необхідність підвищення оперативності обліку зумовлюють використання нормативного методу оцінки сировини таматеріалів при відпуску їх у виробництво. Застосування даногометоду оцінки здійснюється на основі запропонованої методикирозрахунку нормативної ціни на молоко, яка враховує вміст білказгідно з міжнародними і національними стандартами якості.

Враховуючи велике значення попутної продукції галузі дляпідвищення прибутковості підприємств пропонується методологія обліку цієї продукції на окремому рахунку та методика її оцінки за вмістом корисних речовин, що дозволяє підвищити заінтересованість підприємств у її економному використанні та дастьзмогу виготовляти нові високоякісні продукти харчування.

Облік комплексних витрат молокопереробних підприємствпропонується вести в розрізі визначених облікових груп за місцями виникнення витрат, що сприятиме контролю за їх рівнем,виявленню резервів скорочення і дозволить знизити собівартістьпродукції. Розроблена методика розподілу комплексних витрат звикористанням цехових середніх річних нормативних коефіцієнтів, що дозволяє оперативно обчислювати собівартість продукціїта знизити вплив сезонних витрат на її формування. Загальновиробничі витрати в цехах, у яких переважає ручна праця, доцільнорозподіляти між видами молокопродукції пропорційно сумі прямих витрат на сировину і матеріали. В автоматизованих виробництвах базою розподілу рекомендується обрати кількість машино-годин роботи устаткування. Розподіл витрат допоміжнихвиробництв між підрозділами основного виробництва доцільноздійснювати за методом послідовного розрахунку або методомвзаємних послуг. Враховуючи те, що загальновиробничі витрати

УДК 657.372.1Семеняка А. А.,старший викладачкафедри обліку підприємницької діяльностіДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Значну увагу в роботі підприємств необхідно приділити зведеному обліку витрат, адаптованого до особливостей молокопереробного виробництва. На основі проведених досліджень пропонується застосування на молокопереробних підприємствахнапівфабрикатного варіанта зведеного нормативного обліку витрат за окремими місцями та центрами відповідальності на основітрирівневої системи АРМ бухгалтера, що дає змогу за допомогою розроблених відомостей зведеного обліку узагальнювати витрати як за видами напівфабрикатів і готової молокопродукції,так і за цехами основного виробництва, сприятиме забезпеченнюзбереження напівфабрикатів.

Таким чином, рекомендації і пропозиції дозволяють удосконалити організацію та методологію обліку витрат виробництва вмолокопереробній галузі відповідно до ринкових умов господарювання.

Для молокопереробних підприємств пропонується використання економіко-математичної моделі визначення рецептури молокопродуктів, розробленої методики встановлення оптимального асортименту продукції на основі аналізу беззбитковості тамаржинальної рентабельності виробництва окремих її видів

Враховуючи, що ефективне функціонування системи управління витратами не можливе без застосування сучасних автоматизованих систем та новітніх комп’ютерних технологій, рекомендується комплексна автоматизація управління молокопереробнимпідприємством на основі єдиної інтегрованої бази даних економічної інформації та трирівневої мережі АРМ фахівців. Організація виробництва при цьому стає більш ефективною та продуктивною внаслідок інтеграції ресурсів, синхронізації діяльностірізних центрів відповідальності, уникненню розбіжностей міжпоказниками, що сприяє зниженню витрат та собівартості продукції.

Результати порівняльної характеристики існуючих методівкалькулювання дають змогу зробити висновок, що повністю відповідає вимогам управління витратами нормативний попередільний метод калькулювання собівартості молокопродукції, застосування якого дозволяє здійснювати оперативний контроль відхилень від норм витрат за причинами і відповідальними особамидля попередження втрат і понаднормативних витрат безпосередньо в місцях їх виникнення та центрах відповідальності.

беруть безпосередню участь у формуванні собівартості готовоїпродукції, тобто у формуванні запасів, пропонується вести їх облік на рахунках класу 2 «Запаси».

Після набуття чинності національних П(С)БО більшість підприємств відмовилися від розрахунку повної собівартості продукції, що не дозволяє ефективно управляти витратами. Необхідно обчислювати повну собівартість молокопродукції для здійснення внутрішньогосподарського контролю застосовував демпінгові чи монополізовані ціни на продукцію галузі на внутрішньому і зарубіжному ринках.

Оскільки національні стандарти бухгалтерського обліку не регламентують порядок обчислення виробничої собівартості продукції при використанні нормативного методу обліку витрат інормативного калькулювання, необхідно застосовувати методикурозрахунку фактичної виробничої собівартості на основі нормативної.

Перебудова управління молокопереробними підприємствамив умовах формування ринкових відносин потребує відповідноїсистеми контролю, за допомогою якої виявляється фактичнийстан справ у виробництві, визначаються причини різних відхилень від норм, аналізуються невикористані чи втрачені резерви таресурси.

Література

1. Богиня Д. Волинський Г. Структурна перебудова економіки в умовах глобалізації та інформатизації // Економіка України. — 2001. —№ 7. — С. 19.

2. Гопчарова Л. Н. Управление агропромьішленньїм комплексом вусловиях создания интегрировапньїх формировапий // Перша Всеукраїнська конференція вчених, викладачів та практичних працівників«Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах ринковихтрансформацій» ІЕ ТАНГ. — Вінниця, 2003.

— С. 335.

3. Окунь А. Н., Швайко Д. Ю. Тепдепции развития рьінка молочнойпродукции в России на совремеїиюм зтапе // Перша Всеукраїнська конференція вчених, викладачів та практичних працівників «Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах ринкових трансформацій»ІЕ ТАНГ. — Вінниця, 2003.

— С. 311.

4. Логвипов В. Г. Тепдепции развития рьінка молока // Молочнаяпромьішленность. — 2002. — № 6.

5. Тендепция роста сохрапитея. Исследовапие российского рьшкамолока в 2001 году // Провиапт. — 2002.

— № 1.

6. Фокина Н. 3., Степанова Б. Н. Рьінок СОМ. Лето 2002 года //Молочная промьішлепность. — 2002. — № 7.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ЯК ТРИЄДИНА ФУНКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ НЕПРЯМИМИ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki