< Попередня  Змiст  Наступна >

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ


Об’єктивна поява управлінського обліку на теренах економічного простору поставила до науки ряд запитань стосовно формування його моделі регулювання. Традиційний підхід, який оснований на принципах стандартизованого формування результатноїінформації, не вписується в місію управлінського обліку, якийрозвивається в новому економічному середовищі, де переважають інноваційні моделі, інформатизація суспільства та інтелектуальні системи. Набула нового етапу розвитку інституційна економічна теорія. Її пізнавальний потенціал тільки починає складати теоретичний і методологічний базис економічних дисцип-

обліку та економічного аналізу враховують специфіку господарського та бухгалтерського законодавства країни-походження літературного джерела. Таке «сліпе» наслідування і перенесеннязатвердження в національну облікову практику призводить донизки негативних моментів і ще більше заплутує ситуацію щодокритерію, на основі якого ресурси можуть бути відображені в системі бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання України.

Традиційний або класичний підхід до формування методологічного базису та моделі регулювання управлінського обліку спостерігається у працях К. Друрі та українських вчених: С. Ф. Голова, Л. В. Нападовської, М. С. Пушкаря. Характерним для цьогопідходу є використання витратної теорії. Другий підхід — новітній теоретико-економічний інституціональний. В основі цьогопідходу лежить інституціональна економічна теорія. Вона характеризується значною кількістю різноманітних шкіл та концепцій(неоінституціональна економічна теорія, економічна теорія прававласності, теорія трансакційних та інтеракційних витрат тощо).За висловлюванням Г. Г. Кірейцева, всебічний підхід до тлумачення категорії «інститут» становить важливу передумову науково обґрунтованого визначення шляхів подальшого, ефективного,орієнтованого на капітал-власність і капітал-функцію, розвиткумоделі управлінського обліку.

Аналіз положень, результатів і висновків інституціональноїтеорії показав: використання в регулюванні управлінського обліку ключового поняття інститутів, упорядковують відносини економічних агентів і збільшують структурування будь-якої діяльності, здатне представити їх у взаємозв’язку з іншими інститутами в національному інституційному середовищі бухгалтерського обліку, обґрунтувати напрямки його розвитку, інформаційно забезпечивши узгодження специфічних цілей та інтересівусіх учасників трансакцій. Застосування в управлінському облікурозробок інституціональної теорії обумовлено сукупністю формальних і неформальних інститутів (традицій, культури, релігії,стереотипів поведінки, ментальності тощо), в рамках яких вінфункціонує. Застосування положень інституціоналізму до динаміки інститутів управлінського обліку може стати творчою силою поновлення його парадигми.

Аналіз історичних і економічних умов створення інституціональної теорії, обумовленої обліком зовнішніх (екзогенних) івнутрішніх (ендогенних) обмежень в діяльності суб’єктів госпо-

лін. Незважаючи на істотні досягнення вітчизняних і зарубіжнихвчених, залишається немало питань теоретичного і прикладногохарактеру, пов’язаних з неефективністю діючої системи облікузагалом. Позиціювання моделі регулювання управлінського обліку, який би забезпечував адекватність цілісної системи умовамінтелектуальної економіки та, водночас, достатній рівень формалізації і системності, становить головну науково-практичнупроблему, яка потребує оперативного вирішення на відповідномурівні.

Оптимальний баланс соціальних трансакційних витрат і соціальних вигод від впровадження і дотримання принципів управлінського обліку дозволить добитися їх найбільшої дієздатності,для забезпечення якої потрібне закріплення в нормативних правових документах галузевих методик і правил регулюванняуправлінського обліку та внутрішньої звітності, що забезпечатьінформаційні потреби управлінців різних рівнів та власників капіталу.

Застосування принципів стандартизації управлінського облікув практичній роботі дозволить оптимізувати розробку внутрішніхрегламентів суб’єктами господарювання. Моніторинг дотримання галузевих стандартів управлінського обліку посилить контроль з боку власників капіталу, дасть можливість виявити причини ігнорування в практичній діяльності правил управлінськихстандартів, провести їх коригування, підвищивши рівень достовірності і повноти облікової та нефінансової інформації.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВАТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НА ПІДПИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
НАЛАГОДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ЯК ТРИЄДИНА ФУНКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki