Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ


Враховуючи, що наявність у страхової компанії достатньогообсягу страхових резервів є однією з вагомих гарантій її платоспроможності, важливого значення набуває здійснення ефективної політики щодо розміщення та використання страхових резервів. При цьому інформаційні дані з підсистем бухгалтерськогообліку та внутрішнього контролю виступають надійною інформаційною підтримкою прийняття ефективних управлінськихрішень. Для забезпечення управлінського персоналу страховоїкомпанії необхідною аналітичною інформацією про розміщеннята використання страхових резервів необхідним є врахування приорганізації та веденні бухгалтерського обліку та здійсненні внутрішнього контролю специфіки таких операцій. Зокрема, розміщення страхових резервів передбачає інвестиційне вкладеннягрошових засобів, обліковуваних як страхові резерви, в інші видиактивів, які згідно чинного законодавства можуть використовуватися в якості покриття страхових резервів. Відповідно, бухгалтерський облік операцій з розміщення страхових резервів передбачає ведення бухгалтерського обліку інвестицій з врахуванням

або розробки того чи іншого способу облікової політики підприємства.

В частині розміщення страхових резервів доцільним є веденняїх аналітичного обліку за групами активів, в які розміщені страхові резерви (об’єкти нерухомості, грошові кошти та банківськіметали, дебіторська заборгованість, фінансові інвестиції), а аналітичний облік активів, в які розміщені страхові резерви — за видами сформованих страхових резервів, що дозволить забезпечитианалітичність облікових даних та сприятиме формуванню якісного облікового забезпечення управління страховими резервамидля підвищення ефективності інвестиційної діяльності страховика. Крім того, доцільним є ведення окремого обліку інвестованихзасобів страхових резервів з використанням відповідних синтетичних та аналітичних рахунків від інших інвестицій, здійсненихза рахунок власних засобів страховика, інформація про які можебути використана управлінським персоналом для оцінки ефективності інвестування. Щодо облікового відображення використання страхових резервів вважаємо, що їх аналітичний облік необхідно вести в розрізі страхових випадків, що призвели донеобхідності відшкодування збитків.

В ході здійснення внутрішнього контролю особливу увагу необхідно приділити вивченню питань розміщення страхових резервів, що в першу чергу пов’язано з оцінкою ефективності інвестиційної політики страховика та дотриманням вимог чинногозаконодавства до страхових резервів. Відповідно, суб’єктам внутрішнього контролю необхідно встановити:

— відповідність покриття страхових резервів певними видами активів, які передбачені діючим законодавством та дотримання страховиком вимог до їх якості. При цьому необхідно перевірити наявність у страховика оформлених згідно вимогзаконодавства первинних та правоустановчих документів, щопідтверджують факт здійснення операцій з розміщення страхових резервів;

— ефективність використання обраних страховиком видівактивів для покриття страхових резервів виходячи з економічної

виду активів, в які такі інвестиції були здійснені та відображенням доходів та витрат від інвестиційної діяльності. Процес використання страхових резервів передбачає здійснення та обліковевідображення комплексу операцій з виплат страхового відшкодування у разі настання страхового випадку за договором страхування, що передбачає визнання заборгованості перед страхувальником за завданими настанням страхового випадку збитками тавикористанням створених страхових резервів.

— дотримання встановлених вимог щодо відображення вбухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності загального призначення інформації про розміщення страхових резервів;

— дотримання страховиком принципу диверсифікації щодоспіввідношення страхових резервів та активів, що використовуються для їх покриття, які встановлені чинним законодавством та суб’єктом страхової діяльності (за умови, що страховикздійснює інвестиції за рахунок власних (зароблених) коштів, ане за рахунок сформованих зі страхових платежів страхових резервів);

— правильність формування, облікового та звітного відображення інвестиційного доходу, отриманого від розміщення страхових резервів;

— цільовий характер використання страхових резервів залежно від їх призначення шляхом перевірки відповідності фактичних напрямів використання страхових резервів та тих напрямів, які визначені нормативного-правовими актами (державного або локального рівня) та наявності повного пакетупідтверджуючих документів страховика та страхувальникащодо використання коштів страхового резерву у разі настаннястрахового випадку;

— ефективність інвестиційної політики страховика щодо розміщення страхових резервів в частині оцінки можливості компенсації збитків від страхової діяльності за рахунок отримання інвестиційних доходів.

Реалізація вище наведених заходів дозволить підвищитиефективність управління страховою компанією, вцілому, тастраховими резервами як важливими інвестиційними ресурсами, зокрема.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КОНЦЕПЦІЯ ВИЗНАННЯ АКТИВІВ В ОБЛІКОВІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ: ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЧИ КОНТРОЛЬ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВАТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НА ПІДПИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
НАЛАГОДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki