Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ


Запаси, у тому числі нафтопродукти, є найбільш важливою ізначною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та значний обсяг у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, також при визначенні фінансових результатів господарської діяльності підприємства та прианалізі його фінансового стану. Тому інформація про організаціюі методологію обліку запасів підприємства має важливе значення.

Метою роботи є визначення основних особливостей методикисписання використаних нафтопродуктів. Цільове спрямуванняроботи обумовили постановку таких завдань:

— документальне оформлення руху та відпуску нафтопродуктів;

— вивчити методику і організацію обліку списання нафтопродуктів на підприємствах;

— визначити шляхи вдосконалення обліку нафтопродуктів наавтотранспортних підприємствах.

У цілях списання ПММ підприємства визначають фактичні танормативні витрати палива.

Розрахунок фактичних витрат палива ще нещодавно здійснювався на підставі даних подорожніх листів і виходячи з пройденого кілометражу. Так, для обліку роботи службового легковогоавтомобіля застосовувалися подорожні листи за типовою формою № 3 «Подорожній лист службового легкового автомобіля»,затвердженою наказом № 74, а для обліку роботи вантажного автомобіля — подорожні листи типових форм, затверджених наказом № 488, а саме:— за типовою формою № 2ТН «Подорожній лист вантажногоавтомобіля»;

— за типовою формою № 1 (міжнародна) «Подорожній листвантажного автомобіля в міжнародному сполученні»[3].

У той же час Законом України від 05.07.2011 p. № 3565-VI«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодоусунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» скасовано обов’язковість застосування підприємствами подорожніх листів, що експлуатують колісні транспортні засоби [2].

Підприємства, які експлуатують автотранспортні засоби, мають право не виписувати водіям подорожні листи. За необхідності підприємства самостійно приймають рішення стосовно використання подорожніх листів у своїй господарській діяльності.

Скасування дії подорожнього листа вантажного автомобіляза типовою формою №2, затвердженою наказом МінтрансуУкраїни та Мінстату України від 29.12.95 р. №2488/346, Департамент автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури України вважає недоцільним, оскільки її використання задовольняє потреби підприємств щодо обліку робочого часу водія,витрат і списання палива (копія листа від 20.11.2012 р.№25/3717-12) [4].

Зауважимо, що подорожні листи разом з іншими первиннимидокументами підтверджують і господарську мету експлуатаціїавтомобіля.

Цікавий факт, що не дивлячись на скасування Подорожньоголиста, нового первинного документу для списання нафтопродуктів затверджено не було, лише сказано, що підприємства на свійрозсуд можуть обирати форму документа, за яким вони можутьсписувати пальне. Однак, велика кількість підприємств і надаліпродовжують використовувати Подорожні листи, як засіб підтвердження використання нафтопродуктів.

З відміною Подорожнього листа не було розробленого відповідного удосконаленого аналогу для списання ПММ. Лише вказано, що кожне підприємство відповідно до своїх потреб можерозробляти типову форму документу для списання ПММ властиву тільки для нього. На мою думку, це є недоцільним, оскількивикористання типової форми N 2 «Подорожній лист вантажногоавтомобіля» задовольняє потреби підприємств щодо обліку робочого часу водія, обліку витрат і списання палива.

Тому доцільним буде відновлення дії Подорожнього листа вантажного автомобіля, або ж затвердження вдосконаленого анало-

Король В.,научный руководительДядько Е.А., к.э.н., доцент,Днепропетровский университет им. А. Нобеля,г. Днепропетровск

СОСТОЯНИЕ И СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ УЧЕТАИ ОТЧЕТНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

Важным условием успешного функционирования каждого хозяйственного субъекта в Украине есть качественно построеннаясистема бухгалтерского учета, что обеспечивает формирование ипринятие на длительную перспективу четкой учетной политики

— совокупности принципов, методов и процедур, которые использует предприятие для составления и передачи финансовой отчётности. Учетная политика играет важную роль как инструментдальнейшего стабильного развития предприятий.

Система бухгалтерского учета — это своеобразный механизмподготовки и отображения информации про имущественное ифинансовое положение предприятия. Благодаря этой информации внутренние и внешние её пользователи имеют представлениео реальном положении вещей на предприятии.

гу на законодавчому рівні, і тільки після цього подальшою відміною Подорожнього листа.

Таким чином, питання обліку використаних нафтопродуктівта їх списання має безліч особливостей, а також недоліків, зокрема відсутність затвердженого на законодавчому рівні первинногодокументу для списання нафтопродуктів, що потребує подальшого вивчення та вдосконалення.

Список використаних джерел

1. Лист Державної служби статистики України від 23.07.2013 р.№05.2-8/107.

2. Головко Т.В. Фінансовий облік-1: Підручник. — К.: КНЕУ, 2008.

— 416 с.

3. Іванов І.С. Транспортні послуги: бухгалтерський облік і оподаткування. — 2012. — № 5.

4. Газета «Податки та бухгалтерський облік» № 88 від 01 листопада2012 р.

5. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2197-13Современное состояние нормативно-методологического обеспечения налогов, учета и отчетности нарушает вопрос бухгалтерского учета как системы, которая формирует в форме отчетов, единую и объективную информацию про финансовоэкономическую деятельность субъектов хозяйствования из которой определяются государственные, предпринимательские, инвестиционные решения, база налогообложения, и другие важныепоказатели и решения.

Финансовую отчетность предприятия часто называют отчетностью общего предназначения, поскольку её цель состоит в обеспечении информационных нужд разных групп пользователей:менеджеров, кредиторов, инвесторов, работников предприятия. Но, в современных условиях, данные бухгалтерского учета иотчетности стали несоставными не только на государственномуровне, но и в отдельных отраслях. Более того, трансформирование учета и перевод его на международные принципы совпал вовремени с реформированием экономики, перераспределениемимущества и капитала, что является причиной повышенной нужды в информации о фактическом положении дел в предприятияхна разных уровнях запросов экономической информации.

Функции отдела бухгалтерского учета на предприятиях АПК:

1) своевременно составлять сводные годовые отчеты и промежуточные отчеты по организациям системы АПК;

2) обобщать и распространять передовой опыт ведения бухгалтерского учета и отчетности;

3) вести учет исполнения сметы доходов и расходов по средствам, связанных с финансированием организаций АПК из областного бюджета.

Основными проблемами в бухгалтерском учете на предприятиях АПК в Украине являются различные «теневые» манипуляции, которые совершаются для того, что бы снизить расходы навыплату налога. Довольно часто встречается в нашей стране ситуация, когда в отчете, в том месте, где должны быть указаны доходы, стоит 0, хотя на самом деле предприятие ведёт активнуюдеятельность.

Список использованных источников:

1. http://magazine.faaf.org.ua/content/view/1220/93/

2. http://zhuk.faaf.org.ua/article-2/

3. http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Economics/7_88418.doc.htmКостоварова Ю. О.,науковий керівникЧернікова Н. М., к.е.н., доцент,Луганський національний аграрний університет,м. Луганськ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ НАРАХУВАННЯ
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki