Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ


Основним критерієм успішної діяльності є задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. Для досягнення такогорезультату слід звернути увагу на внутрішні особливості роботиконкретного підприємства, а також, на процес управління витратами, що відіграє важливу роль у підвищенні ефективності та рентабельності підприємства. Отже, необхідно створити гнучку систему управління витратами, тобто розробити програму дій, яка бзабезпечила коригування витрат до необхідного рівня.

Одним із завдань обліково-аналітичного забезпечення управління витратами є економія ресурсів суб’єкта господарювання тамаксимізація їх потенціалу. Відповідно ПСБО 16 загальновиробничі витрати — це витрати на обслуговування та управління виробництвом, тобто — це «непрямі» витрати, відповідно дооб’єкта витрат [2].

Управління витратами є складним багатоаспектним процесом,що включає управлінські дії, метою яких є досягнення високогоекономічного результату діяльності підприємства. У сучаснихумовах управління витратами означає створення єдиної, раціональної та чіткої функціонуючої системи з певними взаємопов’язаними елементами [6, c. 7–26].

До елементів системи управління витратами відносять:

9 прогнозування і планування витрат (визначаються основнітенденції зміни витрат);

9 нормування витрат (встановлюються технічно-обґрунтованінормативи загальновиробничих витрат);

9 облік витрат;

9 калькулювання собівартості (обчислюється фактична собівартість продукції з урахуванням всіх необхідних витрат);

9 аналіз витрат і собівартості (аналізуються фактичні витратипорівняно з плановими, виявляються фактори впливу);

9 контроль і регулювання процесу управління витратами [6, c.7–26].

Формування обліково-аналітичного забезпечення управліннявитратами залежить від чинників, що впливають на формуваннясобівартості та організацію обліку і аналізу складу витрат. Саметому, дуже важливе значення має узгодженість фінансового таподаткового обліку. В даному випадку, слід зазначити, що визначення витрат у податковому обліку відрізняється від фінансового.

Отже, якщо ми проведемо порівняльну характеристику бухгалтерських і податкових загальновиробничих витрат, то побачимо,що перелік витрат майже ідентичний, за винятком таких витрат:

• на медичне страхування — у ПКУ включається тількиобов’язкове страхування [1];

• на довгострокове страхування;

• на ремонт (включаються в межах 10 % ліміту);

• витрати на охорону навколишнього середовища (у податковому обліку такі витрати віднесені до інших);

• витрати на оплату простоїв (у ПКУ відсутні) [4, с. 26–28].

Окрім того, з серпня 2011 року до податкової собівартості виготовлених і реалізованих товарів (робіт, послуг) потрапляють«загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених і реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих по-слуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку». Тобто за правилами ПСБО 16. Постає логічне питання: щотут мали на увазі: собівартість реалізації чи виробничу собівартість [3, с. 23]?

Проаналізувавши відмінності між податковим та фінансовимобліком, можемо сказати, що зазначені чинники мають значнийвплив на формування собівартості продукції та облік, а отже й наобліково-аналітичне забезпечення управління загальновиробничими витратами.

Також до факторів впливу можна віднести: особливості організації виробництва, характер продукції підприємств, обліковуполітику, щодо обліку витрат.

Отже, система управління витратами — це сукупність взаємопов’язаних елементів, методів і механізмів, що діють у межахфункціональних обов’язків і утворюють певну цілісність, за допомогою яких узагальнюються процеси постачання, використання ресурсів, вирішуються чітко поставлені цілі, реалізуються тактичні і стратегічні плани [6, c. 7–26].

Дотримання системності планування та прогнозування, правил обліку, орієнтації на задоволення інформаційних потреб, систематизації та обробки інформації, а також, безперервного аналізу та контролю діяльності, з урахуванням чинників впливу наформування собівартості продукції дозволить досягти бажаногорезультату та ефективності в управлінні витратами підприємства.Хоча це питання ще потребує подальших досліджень, адже необхідно детальніше розглянути, за допомогою яких інструментівсуб’єкт господарювання зможе задовольнити власні інформаційніпотреби для розширення обліково-аналітичного забезпечення.

Список використаних джерел

1. Податковий кодекс України

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затверджене Міністерством фінансів України від 31.12.1999 р. №318.

3. Вишневецька В. Новітня історія: застосовуємо з серпня: [облік загальновиробничих витрат] / В. Вишневецька [и др.] // Все про бухгалтерський облік. — 2011. — 17 серпня (№ 77). — С. 23–33.

4. Войтенко Т. Загальновиробничі витрати в податковій собівартості/ Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. — 2011. — 12 вересня (№ 73). — С. 20–29.

5. Котляров Є. Загальновиробничі витрати: бухгалтерський та податковий облік / Є. Котляров, В. Корнілова // Бухгалтерія : додаток до газети «Бизнес». — 2011. — № 34. — С. 43–50.6. Пилипенко А. А. Формування обліково-аналітичного забезпеченняуправління витратами підприємств та їх об’єднань: монографія / А. А.Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук; за заг. ред. докт. екон. наук,доцента Пилипенка А. А. — Х.: Вид. ХНЕУ, 2011 — 344 с.Коробка Є. М.,науковий керівникМельничук В. В., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОКУПЦЯМИ ТА ПОКРАЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІПІДПРИЄМСТВА
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ НАРАХУВАННЯ
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki