< Попередня  Змiст  Наступна >

ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ


Питання сутності грошей є основним у теорії грошей. Вже неодне століття відбуваються дискусії з цього приводу, але розбіжностей і протиріч залишилося на сьогодні ще багато. У сучаснійзахідній економічній теорії сутність грошей визначається тимифункціями, які вони виконують. Підхід виводити сутність грошей із їхніх функцій сформулював англійський економіст Дж.Хікс: «Гроші визначаються їхніми функціями» [1, с. 17].

Протягом розвитку суспільства в літературних джерелах завжди велика увага приділяється визначенню функцій грошей.Платон у праці «Держава» зазначив, що гроші існують для обслуговування розподілу праці та бути в обігу поза межами міст,тобто виконувати функції міри вартості та засобу обігу. Аристотель у роботі «Нікомахова етика» вирізняє вже три функції грошей: міри вартості (або грошової облікової одиниці), засобу обігута засобу нагромадження цінностей. А. Сміт вважав гроші лишетехнічним засобом, «колесом обігу» і наділяв їх функцією засобуобігу. К. Маркс у своїй праці «Капітал» довів існування п’ятифункцій: міри вартості, засобу обігу, засобу нагромадження, платежу та функції світових грошей.

Важливим аспектом дослідження функцій грошей є, насамперед, принцип історизму. Гроші не є статичною категорією, їх неможна розглядати як щось незмінне. Розвиток функцій грошейвідбувався відповідно до ускладнення товарного виробництва таринкових відносин. Тому на кожному етапі розвитку товарногрошових відносин формується певна сукупність функцій грошейі спосіб їхньої взаємодії. В процесі розвитку грошових відносиндеякі їхні функції ускладнюються, змінюються, з’являються нові.

В економічній літературі виділяється п’ять функцій грошей:функція міри вартості, гроші як засіб обігу та платежу, функціязасобу нагромадження, функція світових грошей. Що стосуєтьсяелектронних грошей, то в сучасних умовах даний вид платіжногозасобу лише впроваджується в економічні відносини і характеризується відсутністю наукового обґрунтування їх функцій.

Міра вартості — функція, у якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.Двояке призначення цієї функції — виражати і вимірювати вартість — пояснюється тим, що вартість товару не може бути виражена інакше, ніж порівнюванням її з товаром — загальним еквівалентом, вартість якого загальновизнана. Особливістюелектронних грошей як чинника процесу визначення вартості єздатність до виконання таких вимог ринку: портативність, економічна подільність та однорідність у своїй масі, відносна міцність, дешевизна у виготовленні та здатність до швидкого відтворення в будь-якій кількості і в будь-якому місці.

Функція обігу — гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг. Властивістю електронних грошей як засобуобігу є наявність у них ознаки, суть якої зводиться до реальноговтілення мінової вартості: продавець віддає свій товар покупцевіі в замін одержує гроші. Отже, електронні гроші забезпечуютьрух товарів від виробника до споживача [2, с. 34, 35].

Засіб нагромадження — функція, в якій гроші обслуговуютьнагромадження вартості в її загальній абстрактній формі у процесі розширеного відтворення [2, с. 34, 35].

Електронні гроші дозволяють оперативно створювати резервиплатіжних засобів за рахунок емісії коштів на інтелектуальних картках (смарт-картках, електронних гаманцях), отримання коштів відюридичних і фізичних осіб за послуги або продані товари тощо.

Світові гроші — платіжні засоби, які обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують соціально-економічні взаємовідносини між країнами. Електронні гроші в повній мірі виконують дану функцію. Використанняелектронних грошей, «імітованих» в одній країні, можливе і за їїмежами. Проте, як свідчать результати дослідження платіжнихсистем, вони повинні бути засновані на основі спільної технології. Так, у платіжних системах Інтернет.Гроші, Яндекс.Гроші таWebmoney використовується спільна технологія PayCash.

Гроші дають економіці вимір і число. Без економіки грошейне існує. В. М. Юровицький зазначає, що гроші — це один ізнайвищих проявів людського генія. Людина придумала вимірниктого, чого нема в природі, що ніякими звичайними приладамивиміряти неможливо [3].

Отже, виходячи із викладеного, функції грошей у повній мірівиконує їх нова форма, що розвивається — електронні гроші.Проте з розвитком віртуальної економіки відбувається не тількимодифікація існуючих функцій грошей, але і поява нових, в чому

відображається загальна діалектика розвитку грошових відносині принцип історизму [4, 5].

Список використаних джерел

1. Гроші та кредит: підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз,М. Ф. Пуховкіна та ін.]; за заг. ред. М. І. Савлука. – [3-тє вид., перероб. ідоп.]. — К.: КНЕУ, 2002. — 598 с.

2. Бодюк А. В. Електронні гроші: суть та особливості / А. В. Бодюк,І.О. Трубін // Формування ринкових відносин в Україні.

— 2013. — №9. — С. 33–36.

3. Юровицкий В.М. Денежное обращение в эпоху перемен [Електронний ресурс]: научно-практическое пособие / В. М. Юровицкий. —ГроссМедиа:РОСБУХ, 2012. — Режим доступу:http://bookz.ru/authors/urovickii-vladimir/denejnoe_960.html

4. Гаркуша М. С. Новые функции денег в виртуальной экономике[Електронний ресурс] / М. С Гаркуша // Журнал Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 2012. —№119. — С. 96–101. — Режим доступу дожурн.:ftp://lib.herzen.spb.ru/text/garkusha_119_96_101.pdf

5. Євтух А. Т. Сущность денег: современный аспект / А. Т. Євтух //Актуальні проблеми економіки. — 2012. — №11(41). — С. 3–13.Корнєва О. М.,науковий керівникЗолотарьова Н. С., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОКУПЦЯМИ ТА ПОКРАЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІПІДПРИЄМСТВА
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ НАРАХУВАННЯ
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki