Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Невпинний перехід України до ринкової економіки, розширення та поглиблення ринкового середовища у всіх сферах діяльності цілком закономірно викликає необхідність реформуванняобліку та контролю на підприємствах. Основним джерелом, деакумулюється та систематизується відповідна інформація, є бухгалтерський облік. Він відображає процес формування власності,обсяг прав власників підприємства, розподіл результатів його діяльності, особливості відносин власності.

Однією з найпоширеніших організаційно-правових форм підприємництва є товариство з обмеженою відповідальністю. Відповідно до вимог чинного законодавства України ТОВ визнаєтьсятовариство, що має статутний капітал, розділений на частки,розмір яких визначається установчими документами [1, ст. 50].

Функціонування ТОВ розпочинається саме з формування власного капіталу. Відповідно до НП(С)ПО 1, власний капітал — цечастина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань [2].

У момент реєстрації установчих документів ТОВ формуєтьсяйого капітал у пасивній формі, який одночасно набуває активноїформи у вигляді внесених засновниками господарських засобів.Тобто, основу власного капіталу ТОВ складає статутний капітал,зафіксований у Статуті або установчому договорі, які вобов’язковому порядку подаються до органів влади під час державної реєстрації підприємства.

Незважаючи на те, що статутний капітал як економічна категорія використовується досить часто, питання його економічноїсутності залишаються дискусійними. Розгляду питання про статутний капітал і його економічну сутність приділяються багатоуваги як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. У багатьох визначеннях статутного капіталу можна знайти повторення у дещозміненій редакції, зокрема, В. В. Сопко зазначає, що статутнийкапітал — це сума грошових вкладів, що їх власник надає в повнегосподарське відання підприємству, яке він створює, або вартістьвідповідного майна [3, с. 188]. О. М. Бандурка стверджує, що статутний капітал — це виділені підприємству або залучені ним назасадах, визначених чинним законодавством, фінансові ресурси увигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на праві власності [4, с. 45].

На наш погляд, статутний капітал — сума внесків засновниківтовариства, які передаються власниками у господарське володіння з метою формування основних та оборотних засобів товариства для початку та продовження фінансово-господарської діяльності підприємства. Слід відображати статутний капітал саме якреєстрований капітал — це юридично оформлена, офіційнооб’явлена і належним чином зареєстрована частина внесків власників до капіталу підприємства. Адже він найкраще характеризуєрезультативність підприємства, а також можна оцінити ефективність діяльності підприємства, успішної рентабельної роботи, його високої конкурентоспроможності на ринку і фінансової стійкості.

Розглядаючи економічну сутність статутного капіталу, потрібно відмітити найважливіші його характеристики, які полягаютьу тому, що він виступає основним чинником виробництва; характеризує фінансові ресурси підприємства, які приносять прибуток;використовується як головне джерело формування добробуту його власників. Отже, економічна сутність статутного капіталу полягає в забезпеченні підприємства власними фінансовими ресурсами, необхідними як для початку, так і для продовженнягосподарської діяльності.

Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ на сьогоднічинним законодавством не встановлено. Відсутність мінімального розміру статутного капіталу унеможливлює реалізувати гарантійну функцію даного об’єкта обліку. Адже, одним із призначенням статутного капіталу для ТОВ є створення гарантій зазобов’язаннями перед кредиторами. Вважаємо за доцільне дляТОВ відновити на законодавчому рівні мінімальне значення статутного капіталу у такому розмірі, який би справді виступав гарантом і захистом прав кредиторів. З цією метою пропонуємоприв’язувати мінімальний розмір статутного капіталу до значення 100 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, яка діє на момент створення ТОВ.

Отже, економічна сутність статутного капіталу зводиться дотого, що він забезпечує процес фінансування господарської діяльності ТОВ і є базою для формування його активів, тобто становить матеріальну основу для початку і продовження діяльностіпідприємства. Статутний капітал має велике значення в діяльності ТОВ, оскільки він визначає рівень виробництва та реалізаціїпродукції та є основою конкурентоздатності суб’єкта господарювання у довгостроковому плані.

Список використаних джерел

1. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436-ІV — Стаття50 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: httр://www.zаkоn1.rаdа.-gоv.uа/lаws/shоw/436-15.

2. НП (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 73 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за №336/22868. [Електронний ресурс] — Режим доступу: httр://zаkоn4.rаdа.-gоv.uа/lаws/shоw/z0336-13.

3. Сопко В. Бухгалтерський облік: [навч. посібник] / Сопко В. — [3.вид.]. — К. : КНЕУ, 2000. — 578 с.

4. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І. Фінансова діяльністьпідприємства: [підручник] / — К.: Либідь, 2003. — 384 с.Крюкова А. Г.,науковий керівникМервенецька В. Ф., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетІмені Вадима Гетьмана», м.Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
МЕТОДИКА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki