Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ НАРАХУВАННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ НАРАХУВАННЯ


У процесі виробництва основні засоби втрачають свою споживчу вартість і переносять її на створюваний з їх участю продукт. Унаслідок цього основні засоби втрачають виробничі якостіі, якщо вони не можуть бути відновлені ремонтом або модернізацією чи відновлення стає економічно не вигідним, їх ліквідують.

У процесі виробництва відбувається кругообіг вартості основних засобів. Так, їх вартість у вигляді амортизаційних відрахувань включається в собівартість виробленої продукції. В процесіїї реалізації надходить виручка. Частина цієї виручки є відшкодуванням зношених основних засобів і спрямовується на капітальнівкладення для оновлення основних засобів.

Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань у бухгалтерських обліку визначено законодавством таП(с)БО №7 «Основні засоби».

Амортизація — це складна економічна та облікова категорія,щодо якої не дійшли єдиного висновку ні в науці, ні в законодавстві. За своєю суттю амортизація основних засобів — це грошовевираження їх зносу та складова витрат підприємства, що забезпечує в майбутньому перенесення вартості на створений цим основним засобом продукт.

Як економічна категорія амортизація завжди привертала досебе пильну увагу як вітчизняних, так і зарубіжних економістів,таких як П. Тальміна, Н. Савельєв, Ф.Бутинець, М. Чумаченко, С.Головим, І. Яремко. Та питання амортизаційної політики залишаються невирішеними. Потребує обґрунтування порядок нарахування амортизації на деякі об’єкти основних засобів, витратина утримання яких прямо чи опосередковано не можна віднестина виробництво продукції (невиробничі споруди, автомобільнідороги, житлові будинки, тощо). Проблема полягає в доцільностізастосування різних методів нарахування амортизації для різнихвидів об’єктів основних засобів у бухгалтерському обліку та їхобґрунтування з метою оподаткування.Існують різні підходи для визначення поняття амортизації.Деякі економісти розглядають це поняття як перенесення зносуна вартість продукції, як метод накопичення засобів, витраченихна капітальні вкладення, як метод розподілу витрат за калькуляційними періодами чи як пільгу з оподаткування прибутку.Є різниця в трактуванні поняття амортизації між вітчизняними та зарубіжними авторами. У нас в країні раніше суму нарахованої амортизації розподіляли за двома напрямами — повне відновлення та капітальний ремонт. Відповідно до міжнароднихстандартів фінансової звітності створення амортизаційного фонду і відображення джерела капітальних інвестицій на придбанняосновних засобів не передбачено.

Згідно з МСБО № 16 «Основні засоби» — амортизації підлягають усі основні засоби крім землі, що відповідає реальномустану речей стосовно зносу основних засобів. Тому у вітчизняному бухгалтерському обліку прийнято таку ж норму.

У бухгалтерському і в податковому обліку не враховано повністю економічний зміст поняття «амортизація» — в бухгалтерському обліку під амортизацією розуміють систематичний розподіл вартості необоротних активів протягом строку корисноговикористання, а в податковому обліку мова йде про поступовевіднесення витрат на придбання, виготовлення або поліпшенняосновних фондів і нематеріальних активів на зменшення скоригованого прибутку.

Порядок нарахування амортизації з метою оподаткуваннясьогодні суттєво відрізняється від норм бухгалтерського обліку. Це і нарахування амортизації один раз на квартал від залишкової вартості основних засобів, і нарахування її в цілому погрупі основних засобів, яких на сьогодні визначено сім. У податковому кодексі запропоновано порядок визначення амортизації необоротних активів максимальною мірою враховує вимоги міжнародних і національних стандартів бухгалтерськогообліку.

Визначення економічного змісту поняття амортизації дає можливість обґрунтувати порядок нарахування амортизації на різніосновні засоби, а використання стандартів бухгалтерського обліку при розробці правил оподаткування дозволяє забезпечити їхграмотність і мінімізувати непродуктивні втрати праці бухгалтерів і податківців.

Під амортизацією пропонується розуміти економічну категорію, яка характеризує систематичне поступове перенесення вартості активів унаслідок зносу на готову продукцію, виконані ро-

— С. 73–74.

5. Чумаченко М. Ще раз про амортизацію як важливе джерело інвестиційної діяльності підприємства / Чумаченко М. // Бухгалтерський облік і аудит. — 2004. — №11. — С. 3–7.Лежніна Ю. К.,науковий керівникЦарьов М. С., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
МЕТОДИКА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ У СТРУКТУРІ ОБЛІКОВИХ РЕЄСТРІВ НА АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki