Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ


(період) зарахування сум дооцінки нематеріальних активів до нерозподіленого прибутку, порядок відображення результатів переоцінки нематеріальних активів у регістрах аналітичного облікутаких активів.

Список використаних джерел

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами).

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Затверджено наказом МФУ від 18.10.199 року №242 (зі змінами).

3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальнихактивів: Затверджено наказом МФУ від 16.11.2009 року №1327.

4. Про погодження облікової політики підприємств: Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 11.04.2007 року №254.

5. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства:Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 року №635.

6. Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документапро облікову політику підприємства: Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 17.12.2007 року № 921.

7. Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності: Лист МФУвід 29.07.2003 року №04230-04108.

Своєчасне забезпечення виробництва матеріальними ресурсами залежить від величини і комплектності управління виробничих запасів на складах підприємства.

Управління запасами — це забезпечення та підтримування оптимальної кількості й видів фізичних ресурсів, необхідних дляреалізації стратегічного плану організації. Важливість управліннязапасами пояснюється тим, що виробництво — це потік матеріальних ресурсів через процес, який змінює форму цих матеріалів,перетворюючи їх на готову продукцію [5].

Ефективне управління запасами дає змогу знизити тривалістьвиробничого й усього операційного циклу, зменшити поточні витрати на їх зберігання, вивільнити із поточного господарського обороту частину фінансових коштів, реінвестуючи їх в інші активи.

Основу процесу управління запасами на сучасних підприємствах становить формування їх обсягу та складу, яке має здійснюватись на оптимальній основі.

Система управління запасами реалізує організаційну структуру іпоточну політику безперервної роботи підприємства. Система управління виробничими запасами проектується з метою безперервногозабезпечення виробничої діяльності всіма потрібними ресурсами.

У діяльності підприємств можна виділити низку проблем, якіпов’язані з управлінням запасами. До них належать:

— збереження платоспроможності підприємства, яке полягаєв управлінні запасами й потоками фінансових джерел;

— управління обігом оборотних коштів, зокрема управліннярівнем і оборотом фінансових коштів відносно запасів;

— управління запасами, в тому числі рішенням щодо їх зберігання і використання в процесі виробництва;

— відсутність чіткої інформації про витрати на придбання йзберігання запасів;

— розподіл витрат, що впливають на вартість запасу і на визначення фінансового результату, а також на прийняття управлінських рішень;

— збереження оптимального розміру запасу;

— будь-яка функціональна ланка кожної організаційної структури розробляє свою власну політику запасів, що не завжди узгоджується на вищому рівні;

— виробництво, як правило, забезпечується надлишками виробничих запасів [3].

Практика доводить, що процес управління запасами є доволітрудомісткою діяльністю. Тому не дивно, що на багатьох підприємствах спостерігаються певні недоліки, а на деяких — і запущеність у процесі управління запасами, що веде до великих їх втрат.Усе це зайвий раз підтверджує, що до цього часу залишаються невирішеними багато важливих питань, пов’язаних з управлінням івикористанням запасів.

1. Рижіков Ю. І. Теорія черг і управління запасами [Текст] /Ю. І. Рижіков. — СПб.: Видавничий дім «Пітер», 2007. — 284 с.

2. Рожок В. Д. Комплексна задача оптимізації запасів продукції татермінів поставок їх споживачам // Актуальні проблеми економіки[Текст] / В. Д. Рожок, Г. В. Євсєєва. — 2010. — № 1.

— С. 182–185.

3. Скригун Н. М. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямків управління витратами // Економіст / [Текст] Н. М. Скригун,С. П. Цимбалюк. — 2008. — № 2. — С. 39–44.

4. Чаюн І. О., Бондар І. Ю. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства: Навчальний посібник [Текст] / І. О. Чаюн,І. Ю. Бондар. — К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2011. — 111 с.

5. Шрайбфедер Джон. Ефективне управління запасами [Текст] /Д. Шрайбфедер. — М.: Альпина бизнес букс. — 2009. — 389 с.

Саме тому можна виділити такі напрямки вдосконаленняуправління виробничими запасами на підприємствах:

— підвищення оперативності інформаційного забезпеченняуправління виробничими запасами підприємств, яке забезпечується запровадженням інформаційних технологій обробки економічної інформації;

— удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів проведення інвентаризації виробничих запасів, оскількиуспішне функціонування підприємств залежить, перш за все, не тількивід вдосконалення внутрішньо-господарської діяльності взагалі, а й відтого, наскільки розвинута система автоматизації їхньої діяльності;

— узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку виробничих запасів;

— обґрунтування системи обліку матеріальних витрат наосвоєння нової техніки і технології виробництва;

— чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів підприємств (застосування прийомів обліку за центрамивідповідальності, заходів контролю та оперативного регулюванняпроцесів утворення запасів) [4].

Поліпшення використання матеріальних ресурсів — одне зважливіших завдань промислових підприємств. Чим краще використовуються сировина, паливо, допоміжні матеріали, тим меншеїх витрачається для вироблення певної кількості продукції, тимсамим створюється можливість збільшити об’єм виробництвапромислової продукції.

Список використаних джерелМаковський О. Л.,науковий керівникБезверхий К. В., к.е.н., ассистент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
МЕТОДИКА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ У СТРУКТУРІ ОБЛІКОВИХ РЕЄСТРІВ НА АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ З ДОХОДІВ У ВИГЛЯДІ ДОДАТКОВОГО БЛАГА
ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕТИЧНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИВ АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki