Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ З ДОХОДІВ У ВИГЛЯДІ ДОДАТКОВОГО БЛАГА


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ З ДОХОДІВ У ВИГЛЯДІ ДОДАТКОВОГО БЛАГА


та замовниками, а також надавати інформацію всім ланкамуправління щодо ефективності виконання облікової роботи.

Список використаних джерел

Оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (далі —ПДФО) підлягають також доходи у вигляді додаткового блага.При цьому якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі,то згідно останнього абзацу пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далі ПКУ) сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164ПКУ, а саме «Під час нарахування (надання) доходів у будь-якійнегрошовій формі, базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення якихвстановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: К = 100 : (100 - Сп), де К — коефіцієнт; Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів намомент їх нарахування» (далі – натуральний» коефіцієнт) [1].

Обов’язком податкового агента є не лише утримання ПДФО здоходів у вигляді додаткового блага та його сплата, а й поданнязвіту контролюючому органу за формою № 1ДФ, що затвердженанаказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 р.№ 49 (далі — Наказ № 49). Згідно Наказу № 49 у формі № 1ДФподатковим агентом відображаються дані щодо всіх фізичнихосіб, яким у звітному періоді було нараховано або виплачено (надано) дохід [2]. Вказаним наказом також затверджено Порядокзаповнення податкового розрахунку (далі — Порядок).

Питання, яке зазвичай виникає під час заповнення розрахункуза ф. №1 ДФ, стосується заповнення графи 3а «Сума нараховано-го доходу», і полягає в тому, яка сума має бути відображена в ційграфі: з урахуванням «натурального» коефіцієнта чи без нього.

Відповідно до п. 3.2 Порядку у графі 3а «Сума нарахованогодоходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку [2].Для доходів у вигляді додаткового блага ознака доходу встановлена «126». Таким чином, п. 3.2 Наказу № 49 вказує на те, що уграфі 3а розрахунку за ф. № 1 ДФ мають бути відображені сумисаме нарахованого доходу, а не база оподаткування. Проте усвоїх роз’ясненнях контролюючий орган висловлює протилежнудумку (лист ДПАУ від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714), зокрема,що дохід у вигляді додаткового блага зазначається у графі 3арозрахунку за ф. № 1 ДФ, збільшений на «натуральний» коефіцієнт [3]. Такий же висновок наведений у категорії 103 «Податокна доходи фізичних осіб» підкатегорія 103.25 «порядок поданняподатковими агентами податкового розрахунку за ф.№ 1 ДФ»ЄБПЗ (коротка відповідь): «Коефіцієнт, передбачений п.164.5ст.164 ПКУ, застосовується виключно для визначення бази оподаткування, тому у разі надання платнику податку доходів у негрошовій формі, суми нарахованого доходу у графах 3а та 3 податкового розрахунку за ф.№ 1 ДФ відображаються зурахуванням цього коефіцієнту» [4].

Тобто позиція контролюючого органу суперечить Порядку, томубухгалтер має діяти на власний розсуд, дотримуючись роз’яснень,наданих контролюючим органом, чи вимог Порядку № 49.

Розглянемо цю ситуацію на прикладі. Працівнику бухгалтеріїТОВ «Чайка» (код ЄДРПОУ 85810107) Колос Г.В. (ідентифікаційний код 1234567891) нараховано доходи у вигляді заробітноїплати в сумі 4000,00 грн за лютий 2014 р. Крім того, працівникомбуло отримано дохід у вигляді додаткового блага: вартість послугроумінгу на суму 550,00 грн, збір до ПФУ (7,5 %) на суму 41,25грн (550,00 х 0,075), податок на додану вартість 110,00 грн(550,00 х 0,20), всього 701,25 грн (за працівником закріплено мобільний телефон, організаційно-розпорядчі документи щодо закордонних службових відряджень працівників у лютому 2014 р.на підприємстві відсутні). Отже, ПДФО = (Зарплата — ЄСВ —ПСП (за наявності) +ДодБлаго х К) х Сп = (4000,00 — 144,00 +(701,25 х 1,176471)) х 15 % = 702,15 грн, у тому числі ПДФО іздоходів у вигляді заробітної плати складає 578,40 грн, ПДФО іздоходів у вигляді додаткового блага — 123,75 грн, де К — «натуральний» коефіцієнт; Сп — ставка податку.

Ознака(0, 1)   9     х
Ознака подат.соц. пільги   8      
Дата Звільненняз роботи(дд/мм/рррр) 7     х
   
   
Прийняттяна роботу(дд/мм/рррр) 6     хх
   
   
Ознакадоходу   45 101 126  
Сума утриманогоподатку (грн., коп.) перерахованого   40 75 15
578 123 702
нарахованого 34а 40 75 15
578 123 702

Фрагмент податкового розрахунку за формою №1 ДФ за даними наведеного прикладу подано в табл. 1.Молочко А. С..науковий керівникСук П. Л., д.е.н., професор,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ

Отже, додаткове благо є специфічним доходом фізичної особи. Базою оподаткування додаткового блага, що нараховується(надається) платнику податку у будь-якій негрошовій формі, євартість такого доходу, помножена на встановлений законом коефіцієнт. У податковій звітності, а саме у ф. № 1 ДФ, додатковеблаго відображається з ознакою доходу «126».

Список використаних джерел

1. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зізмінами та доповненнями).

2. Наказ Міністерства доходів та зборів від 21.01.2014 №49 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) та Порядку заповнення та подання податковимиагентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку».

3. Лист ДПАУ від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714.

4. Єдина база податкових знань, категорія 103 Податок на доходифізичних осіб, підкатегорія 103.25 порядок подання податковими агентами податкового розрахунку за ф. № 1ДФ. / [Електронний ресурс] //Режим доступу до матеріалів: http://minrd.gov.ua/ebpz/№answer-block.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ТЕРМІН КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОВЕРДРАФТУ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ЗАПЧАСТИН НА ПІДПРИЄМСТВІ
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ СУМНІВНОЇ ТА БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki