Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніРОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ У СТРУКТУРІ ОБЛІКОВИХ РЕЄСТРІВ НА АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


< Попередня  Змiст  Наступна >

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ У СТРУКТУРІ ОБЛІКОВИХ РЕЄСТРІВ НА АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


Облік розрахунків з покупцями і замовниками є однією з найважливіших ділянок бухгалтерської роботи, оскільки на цьому

1) систематизація і аналіз інформації про підзвітних осіб таінших дебіторів підприємства;

2) моніторинг заборгованості підзвітних осіб і своєчаснепритягнення їх до відповідальності за порушення законодавства;

3) контроль за заборгованістю, строк сплати по якій ще ненастав, а також за заборгованістю, не сплаченою в строк;

4) комп’ютеризація як обліку розрахунків з підзвітнимиособами зокрема, так і всього облікового процесу в цілому.

Таким чином, для вдосконалення обліку на підприємствінеобхідно замінити пустографи на відповідної форми документ, щовідповідає чинному законодавству. Для підвищення оперативностіотримання інформації про зміни в законодавстві придбатиелектронну правову систему. Щоб запобігти надмірного збільшеннязаборгованості за підприємством перед працівниками по розрахункахз підзвітними особами потрібно посилити контроль за розрахункамита вчасно погашати заборгованість.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів вУкраїні» від 5 квітня 2004 року

2. Постанова НБУ «Про затвердження Положення про ведення касовихоперацій у національній валюті в Україні» від 15 грудня 2004 року

3. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій запорушення норм з регулювання обігу готівки» від 12 червня 1995 року

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов’язань і господарських операцій підприємств: Затвердженогонаказом МФУ від 9 грудня 2011 № 1591.

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського облікуактивів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств:Затвердженого наказом МФУ від 30 листопада 1999 № 291.

етапі формується основна частина доходів і грошових надходжень підприємств. За допомогою розрахунків можна, з одногобоку, спрямувати та забезпечити підприємства сировиною, матеріалами, паливом, тарою, а з іншого здійснити реалізацію готовоїпродукції.

Дослідженню питань розрахунків з постачальниками і підрядниками, покупцями та замовниками присвятили роботи і вченіФ. Ф. Бутинець, М. Ф. Огійчук, С. Ф. Голов, В. В. Бабіч,П. О. Куцик, В. В. Зотов, А. С. Барановська, Г. В. Власюк,В. В. Жуковська, О. М. Чабанюк, Н. О. Лобода та ін. Віддаючи

належне науковим напрацюванням вітчизняних і зарубіжнихучених у дослідженні означеної проблематики та високо оцінюючи їх внесок, варто все-таки зауважити, що на сьогодні ряд теоретичних і практичних питань не знайшли свого повного вирішення і залишаються дискусійними.

Розрахунки з покупцями та замовниками є невід’ємною складовою дебіторської заборгованості, яка виникає у процесі здійснення виробничої та комерційної діяльності підприємства. Господарська практика агропромислових підприємств свідчить, щона розрахунки з покупцями за відвантажену продукцію припадаєбільше ніж 80 % загального обсягу дебіторської заборгованості,що робить її одним з основних об’єктів фінансового управлінняпідприємства. Відвантажуючи виготовлену продукцію, підприємство, як правило, не отримує оплату одразу, тобто відбуваєтьсякредитування покупця. Тому протягом періоду від моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежу засобипідприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості.Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та їївідображення у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 10«Дебіторська заборгованість» [1]. Відповідно до концепції зобов’язань Б. Райана, слід розмежувати зв’язки між поняттями«зобов’язання», «розрахунки» та «заборгова-ність» [2]. Зобов’язання мають масштабний характер і проникають в усі сфери діяльності підприємства. Вони виникають з моменту прийняттябудь-якого рішення, але не кожне зобов’язання є дійсним. У разіприйняття рішення про практичну реалізацію зобов’язання, якепередбачає обмін ресурсами, та набуття ним юридичного оформлення, його можна вважати фінансовим зобов’язанням. Виконання фінансового зобов’язання відбувається через систему розрахунків, які виникають та припиняються в момент руху тих чиінших ресурсів (або грошових коштів, або товарів, робіт, послуг).Стан розрахунків в будь-який момент їх існування характеризу-ється дебіторською та кредиторською заборгованістю для кожного учасника. За цих умов в бухгалтерському обліку мають відображатися не зобов’язання як такі, а саме розрахунки за фінансовими зобов’язаннями, оскільки вони виникають за належнимчином юридично оформленою угодою та з моменту її практичного виконання: з дати появи заборгованості до дати її погашення.

У сучасному світі інформаційних технологій неможливо уявити якісного ведення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками без використання передових технологій.Своєчасний оперативний і безперервний контроль за суворим виконанням договірних зобов’язань постачальниками та покупцямивирішується за умови використання автоматизованих комп’ютерних систем, які на якісно вищому рівні формують результатнуінформацію. Комп’ютерна форма бухгалтерського обліку знижуєтрудомісткість обліку, підвищує достовірність і оперативністьінформації, сприяє своєчасному наданню інформації для управління виробництвом і складання фінансової звітності. Створеннята використання комп’ютерної системи бухгалтерського облікусприяє не тільки прискоренню процесу обробки інформації напідприємстві, але й суттєвому покращенню його організації. Доосновних принципів комп’ютерної форми ведення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками можна віднести: відповідність багатьох регістрів систематичного записуодному журналу хронологічного запису; накопичення і багаторазове використання облікових даних; один синтетичний рахунок

— багато аналітичних рахунків (кількість рахунків аналітичногообліку залежить від цілей, поставлених керівництвом перед обліком); автоматичне отримання інформації про відхилення відвстановлених норм; автоматичне формування всіх облікових регістрів і форм звітності на основі даних, відображених у системірахунків. Із принципів комп’ютерної системи випливає, що облікрозрахунків з покупцями та замовниками значно спрощується і єефективнішим в умовах застосування інформаційних технологій.

Таким чином, із наведеного випливає, що облік розрахунків зпостачальниками є найважливішою ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина грошових надходжень агропромислових підприємств. Ефективністьроботи бухгалтера на підприємстві суттєво підвищується завдякизасобам інформатизації та автоматизації, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської діяльності та використання їх формування редагування ідруку документів, пов’язаних з обліком розрахунків з покупцями

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Затв. наказом МФУ від 8.10.1999 р. № 237 (із змін. та доп.).

2. Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Пер. с англ. подред. В.А. Микрюкова. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. — 616 с.Мирошник Ю. В.,науковий керівникКовач С. І., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕТИЧНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИВ АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ТЕРМІН КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОВЕРДРАФТУ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ЗАПЧАСТИН НА ПІДПРИЄМСТВІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki