Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніТЕРМІН КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

ТЕРМІН КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА


Серед необоротних активів підприємства найбільшу частку,як правило, становлять основні засоби. Методологічні засади фо-рмування інформації про основні засоби в обліку визначають нормативно-правові документи, які мають як обов’язків характер(Податковий кодекс України (далі – ПКУ) [1] та П(С)БО 7 «Основні засоби» [2]), так і рекомендаційний характер (Методичнірекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів № 561[3]), у яких передбачено альтернативні варіанти обліку таких активів.

Нормативно-правовими документами, що регламентують формування облікової політики підприємства [4–6] в частині основних засобів, передбачена велика кількість неоднорідних і нерівнозначних елементів, які в науковій літературі майже необґрунтовують. Одним із рекомендованих елементів обліковоїполітики є встановлення терміну корисного використання основних засобів. Враховуючи необґрунтованість альтернатив-них варіантів цього елементу та відсутність роз’яснень, основною метою нашого дослідження є критична оцінка, обґрунтування тасистематизація альтернативних варіантів відображення інформації про порядок встановлення та зміни терміну корисного використання основних засобів згідно чинного законодавства Українипри формуванні облікової політики підприємства.

У результаті дослідження були отримані такі результати.

1. Згідно із п.23 П(С)БО 7 «Основні засоби» та п.145.1.2 Податкового кодексу України визначення термінів корисного використання об’єктів основних засобів, що вводяться в експлуатацію, вкожному конкретному випадку є компетенцією підприємства імає бути оформлене відповідно до законодавства. У даному випадку законодавством встановлено такі вимоги:

1.1. порядок визначення строку корисного використання основних засобів має бути визначено в розпорядчому документіпідприємства, яким визначено облікову політику підприємства(наказ про облікову політику);

1.2. у кожному конкретному випадку строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основного засобу має оформлюватися рішенням керівника підприємства, тобто наказом;

1.3. введення в експлуатацію основного засобу має бути оформлено первинними документами відповідно до законодавства.Так, для основних засобів законодавством затверджено, як типова, так і спеціалізована (рекомендована для сільськогосподарських підприємств) форми первинних документів, зокрема: «Актприймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (форма ОЗ-1 або форма ОЗСГ-1), в яких не передбаченоокремої графи для визначення терміну корисного використанняоб’єкта, проте доцільно все ж зазначену інформацію вказати вАкті, наприклад у розділі «Коротка характеристика об’єкта».

Отже, згідно із п.24 П(С)БО 7 «Основні засоби» та п.145.1.2ПКУ визначення строку корисного використання об’єкта — цепрерогатива виключно підприємства, що є об’єктивним, адже тойсамий об’єкт основних засобів може на різних підприємствах матирізний термін корисного використання, що може бути обґрунтовано різним набором факторів, які буде враховувати підприємствопри розрахунках. Законодавством визначено основні положення,які необхідно враховувати при визначенні терміну корисного використання (експлуатації) основних засобів, зокрема:? очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності. Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів №561, визначено, що за обсяг продукції (робіт, послуг), який будевиготовлено (виконано) підприємством з використанням об’єктаосновних засобів, приймається запланований підприємством обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство планує виробити(виконати) з використанням цього об’єкта;? фізичний і моральний знос, що передбачається. Вважаємо,що цей фактор не має бути провідним для підприємства у визначенні терміну корисного використання (експлуатації). Проблемавизначення терміну корисного використання основних засобівполягає не стільки в технічному способі його визначення, скількив науковій (економічній) обґрунтованості. Чим коротший строкслужби, тим вища норма амортизації, оскільки необхідно швидше відтворювати основні засоби і тому більшу частину їх вартості у вигляді амортизації слід включати до собівартості продукції,що призводить до її збільшення. Чим триваліший строк, тим нижча норма амортизації, більший період відшкодування зносу і,отже, менше можливостей для своєчасного використання новітніх технічних досягнень. А це, звичайно, збільшує масштаби морального знецінення основних засобів. Таким чином, термін корисного використання слід визначати, виходячи з економічнодоцільного строку служби, який може бути меншим за фізичноможливий;? правові або інші обмеження щодо строків використанняоб’єкта та інші фактори. До інших факторів підприємство можевіднести накопичений досвід роботи з подібними активами, сучасний стан об’єкта, питання ремонту та догляду за обладнанням,сучасні технології в галузі технологій і виробництв, місцеві кліматичні умови тощо.2. Згідно із п.145.1.4 ПКУ та п.25 П(С)БО 7 «Основні засоби»підприємству надано право переглядати термін корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, враховуючи,що він ґрунтується на попередніх оцінках. Такий перегляд здійснюється у разі зміни очікуваних економічних вигод від використання об’єкта основних засобів. Якщо в результаті аналізуз’ясується, що очікуваний термін корисного використанняоб’єкта основних засобів істотно відрізняється від попередніхоцінок (унаслідок здійснення поліпшень обладнання, зміни ринкової кон’юнктури тощо), необхідно скоригувати суму амортизаційних відрахувань. Виключення зроблено для нарахування амортизації за виробничим методом, що є об’єктивним, адже цейметод базується на кількості одиниць, отриманих від використання об’єктів основних засобів, і не залежить від терміну корисного використання (експлуатації).

Отже, оскільки термін корисного використання (експлуатації),відповідно до вимог п.145.1.2 ПКУ, встановлюється наказом попідприємству, то зміну строку також доцільно оформити наказом.

Враховуючи результати дослідження, які оприлюднені, й здійснені шляхом критичної оцінки, обґрунтування та систематизаціїальтернативних варіантів відображення інформації про порядоквстановлення та зміни терміну корисного використання основнихзасобів згідно чинного законодавства України допоможуть бухгалтерам визначитись з альтернативними варіантами їх відображення в обліку при формуванні облікової політики підприємствапро основні засоби.

Список використаних джерел

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами).

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затверджено наказом МФУ від 27.04.2000 року №92 (зі змінами).

3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Затверджено наказом МФУ від 30.09.2003 року №561.

4. Про погодження облікової політики підприємств: Затвердженонаказом Міністерства аграрної політики України від 11.04.2007 року№254.

5. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства:Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 року №635.

6. Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документапро облікову політику підприємства: Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 17.12.2007 року № 921.Откидач Ю. І.,науковий керівникЦарьов М. С., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ЗАПЧАСТИН НА ПІДПРИЄМСТВІ
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ СУМНІВНОЇ ТА БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ФІКСОВАНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ
ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ І ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki