< Попередня  Змiст  Наступна >

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОВЕРДРАФТУ


Найбільш сучасним і розповсюдженим видом поточних зобов’язань за кредитами у господарській діяльності підприємств єовердрафт — короткостроковий кредит, що надається з метоюпокриття тимчасової нестачі оборотних коштів у клієнта шляхомсплати з його поточного рахунку розрахункових документів понад фактичний залишок коштів на рахунку.

Від традиційного кредитування овердрафт відрізняється тим,що кредитні ресурси не направляються на рахунок клієнта, а надається можливість від’ємного залишку на рахунку.

Питання організації розрахунків овердрафт розглядали в своїхдослідженнях вітчизняні вчені Герасимович А. М., Дерев’янкоС. І, Кіндрацька Л. М., Парасія-Вергуненко І. М. та інші.

Важливого значення набуває питання регулювання процесуотримання і погашення овердрафту, оскільки цей вид кредиту вУкраїні залишається законодавчо неврегульованим [1].

Зважаючи на відносну новизну овердрафту, виникають певніпроблеми, пов’язані з його відображенням в обліку. Згідно із Інструкцією №291 для обліку поточних зобов’язань підприємствавикористовують 6 клас плану рахунків, але для обліку кредиту увигляді «овердрафту» рахунок не передбачений [2, с. 216]. Тому,коли банк надає такий вид кредиту підприємству, то в останньоговиникає від’ємний залишок на поточному рахунку. Ця особливість зумовлює появу двох підходів до відображення цієї господарської операції [3].

252

№з/п Кореспонденція рахунків
Дебет

253

Перший підхід полягає у відображенні овердрафту на рахунку60 «Короткострокові позики». У цьому випадку овердрафт відображається аналогічно отриманню звичайного кредиту. У подальшому, коли на поточний рахунок підприємства надійдуть грошові кошти, банк автоматично спрямує їх на погашення основноїсуми кредиту. Відображення нарахованих відсотків за овердрафтом здійснюється аналогічно як при сплати відсотків за звичайним кредитом.

Закінчення табл. 2

№з/п Кореспондуючі рахунки
ДебетКредит

Якщо ж отримання овердрафту пов’язане зі створенням кваліфікаційного активу, то витрати за відсотками необхідно капіталізувати — уключати до собівартості кваліфікаційного активузгідно з П(С)БО 31 «Фінансові витрати», при цьому нарахуванняпроцентів відображають тією ж проводкою (табл. 1).

Штрафи/пеню, нараховані банком за несвоєчасне поверненняосновної суми кредиту та/або несвоєчасну сплату процентів, слідтакож відображати в бухгалтерському обліку відповідно до обліку прострочених кредитів (табл. 2).

Деякі вчені вважають, що це є не логічним і пропонують відображати надання овердрафту по іншому (табл. 3).

Однак проблемною буде ситуація, коли не відомо, яка сумакоштів надійде на поточний рахунок до кінця дня. Не виняток,що вона не перекриє суму наданого кредиту [2, с. 216].

Тому, з огляду на це і виникає підхід, згідно з яким більш економічно обґрунтованою і правильною обліковувати кредит «овердрафт» на бухгалтерському рахунку 31 «Рахунки в банках», такяк даний підхід продиктовано думкою Мінфіну, який у листі від09.12.2003 року №31-04200-30-5/7021 зазначив, що отриманняовердрафту необхідно відображати за кредитом рахунка 31. Аджезгідно із цим підходом, усі грошові кошти, що надходять на поточний рахунок підприємства, одразу будуть списані банком напогашення цього кредиту [4]. Таким чином, рахунок 31 «Рахункив банках» доцільно вважати таким, що може мати кредитове сальдо при використанні кредиту «овердрафт» і цю суму необхідновідображати в активі балансу (звіту про фінансовий стан) у дужках, тобто віднімати при вирахуванні підсумку по розділу ІІ«Оборотні активи».

Водночас для великих підприємств, які подають фінансовузвітність за повною формою, перший варіант відображення овердрафту в бухгалтерському обліку (за допомогою рахунка 60 «Короткострокові позики») є найприйнятнішим. Це обумовлено тим,що окреме виділення операцій з отримання та повернення овердрафту дає можливість заповнити ряд. 3305 «Отримані позики» іряд. 3350 «Погашення позик» форми № 3 «Звіт про рух грошовихкоштів» без додаткової вибірки даних.

Що стосується використання другого варіанта (за допомогоюрахунка 31 «Рахунки в банках»), то незважаючи на уявну простоту він несе в собі складнощі із заповненням форми № 3. Річ у тім,що відповідно до п. 9 НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансо-

вої звітності» підприємство має розгорнуто наводити суми надходжень і витрат від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Водночас, відображаючи отримання овердрафту лишеза кредитом рахунка 31»Рахунки в банках», виконати цю вимогубуде доволі складно, адже при зазначеному підході отриманнякредиту в обліку взагалі не виділяється [3].

Отже, підхід щодо використання в обліку овердрафту субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» з мінусоммає право на життя, але він не зовсім вписується в норми Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.1999р. №291. Адже за дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках» відображається надходження грошових коштів, за кредитом — їх використання. А використовувати те, що не надійшло, — неможливо. Тому правильніше, з методологічної точки зору,використовувати під час обліку овердрафту субрахунок 601. Але,не зважаючи на це, може існувати і другий варіант, оскільки улисті Мінфіну від 09.12.2003 року №31-04200-30-5/7021 зазначено, що «Кредитове сальдо поточного рахунку, яке утворюється запозикою овердрафт, відображається на підставі виписки банку закредитом рахунку 31 «Рахунки в банках» і відповідно доНП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у статті«Короткострокові кредити банків» розділу IV пасиву Балансу(Звіту про фінансовий стан) (форма № 1)».

Список використаних джерел

1. Дерев’янко С. І. Особливості застосування овердрафтного кредитув Україні / С. Дерев’янко // Бухгалтерія в сільському господарстві. —2012. — № 4.

— C. 15–22.

2. Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного,ресторанного господарств і торгівлі [Текст] : всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених і студентів, 23 березня 2011 р. :[тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. — Харків : ХДУХТ, 2011.

— Ч. 2.

— 475 с.

3 Смердов В. Овердрафт: бухгалтерський та податковий облік [Електронний ресурс]: / Смердов В. — 2011. — Режим доступу до статті:http://www.spilka.biz.ua/blog/?p=299

4. Лист Міністерства фінансів України «Щодо застосування нормативно-правових документів з бухгалтерського обліку» від 09.12.2003 р.№ 31-04200-30-5/7021.

Притула А. В.,науковий керівникСамохвал С. П., старший викладач,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ СУМНІВНОЇ ТА БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ФІКСОВАНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ
ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ І ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki