Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ЗАПЧАСТИН НА ПІДПРИЄМСТВІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ЗАПЧАСТИН НА ПІДПРИЄМСТВІ


Запаси є найважливішою і найзначнішою частиною оборотнихактивів підприємства, мають особливе місце у складі майна тавелику частку у структурі витрат підприємства різних сфер діяльності, обов’язково враховуються при визначенні результатівгосподарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан.

Таким чином, при переході діяльності економічних суб’єктівна ринкові відносини, що потребують об’єктивної зміни бухгалтерського обліку наближення його до міжнародних стандартів,правильна організація бухгалтерського обліку та документального оформлення руху виробничих запасів є необхідною умовоюдля діяльності підприємства.

Дослідженню проблем обліку і аналізу ефективності використання виробничих запасів у своїх працях приділяли увагу вітчизняні вчені-економісти: Бутинець Ф. Ф., Бурчевський В. З, Сопко В. В., Завгородній В. П., Гадзевич О. І., Голов С. Ф., Горецька Л. Л., Дем’яненко М. Я., Єфіменко В. І., Жилкіна Л. В. та інші.

До основних первинних документів, які використовуються впроцесі здійснення документального обліку руху запасних частин, відносять: акт — вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (М-10), довіреність (М-2б), накладна — вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (М-11), відомістьзалишків матеріалів на складі (М-14), акт здачі — прийняття робіт (надання послуг), акт списання запчастин, картка обліку автошин (типова форма № 13), лімітно-забірна картка на отриманнязапасних частин ( ВЗСГ-2), відомість дефектів на ремонт машини(ВЗСГ-6), товарна накладна (ВЗСГ-7), накладна (внутрішньогосподарського призначення) (ВЗСГ-8).

Документом на отримання запчастин від постачальників є товарна (видаткова) накладна постачальника. Товарна накладна виписується в бухгалтерії у двох примірниках на підставі договорів(контрактів), нарядів й інших відповідних документів і припред’явленні одержувачем Довіреності (форма № М-2б) [1,с. 105].

Первинним документом для видачі запчастин зі складу підприємства на виробничі потреби може бути лімітно-забірна картка на отримання запасних частин (форма № ВЗСГ-2). Строк діїкартки встановлено, як правило, не більше 15 днів і обов’язково вмежах звітного місяця. Підставою для виписки бухгалтерією лімітно-забірної картки є «Відомість дефектів на ремонт машини»(форма № ВЗСГ-6).

При відсутності відомості дефектів на ремонт машин, а такожпри відпуску запасних частин і ремонтних матеріалів на ремонт уперіод польових робіт ліміт розраховують на підставі кошторисуна ремонт і технічне обслуговування машин, затвердженого керівником підприємства.

При складанні «Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин» (форма № ВЗСГ-2) необхідно користуватися каталогами запасних частин до автомобілів і тракторної техніки, які передбачають типізацію запасних частин, їх призначення, ціну назапасні частини тощо [1, с. 109].

У великих автогосподарствах (у парках, що мають 10 і більшемашин), щоб систематично спостерігати за правильним використанням автомобільних шин, на кожну шину, що перебуває в експлуатації чи в запасі, ведеться спеціальний оперативний облік.Він здійснюється за допомогою Картки обліку використання автомобільних покришок (шин), яку веде, як правило, завідувач гаражу (майстер, диспетчер) або бухгалтер. Картка відкриваєтьсяна кожну автомашину (автобус) відразу після одержання автошин і призначається для обліку використання кожної автошини,обліку її пробігу з моменту придбання до повного зносу. До картки записують кожну шину окремою позицією.

Автошини, зняті з автомобіля для ремонту чи списання в металобрухт, прибуткують за накладною з додатком. Автошину длязаміни знятої з автомобіля відпускають за вимогою-накладною,до неї додають зазначену картку автопокришок.

Таким чином, значна кількість вчених приділяє увагу дослідженню проблем обліку запасів, зокрема запчастин. Однак низкапитань з організації та методики обліку запчастин на підприємствах потребують додаткового вивчення. Такими проблемами є:відсутність належного їх нормування відповідно до потреб виробництва; питання оцінки вибуття виробничих запасів через їх велику кількість і номенклатуру.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затв.наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246.

3. Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та автоперевезень. Навч. посіб. /Базилюк А. В., Малишкін О. І. — К.: Центр учбовоїлітератури, 2011. — 256 с.

4. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. — 5-те вид. допов. і перероб. / Ткаченко Н. М. — К.: Алерта,2011. — 976 с.

5. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. — 6-те вид. / Ткаченко Н. М.

— К.:А. С. К., 2004. — 784 с.Прохоренко К. О.,науковий керівникСук П. Л., д.е.н., професор,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ФІКСОВАНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ
ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ І ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki