Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА


роботи, виписок банку для наступного перенесення до Журналуордеру № 3В с.-г. з використанням у регістрі потрібних реквізитів, виготовлених друкарським способом.

Список використаних джерел

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Зобов’язання»:Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000р. № 20, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000р. за № 85/4306 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.rada.gov.ua.

2. Інструкцiя про застосування Плану рахунків бухгалтерськогооблiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiйпiдприємств i органiзацiй: Затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiвУкраїни від 30 листопада 1999 р. № 291 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua.

3. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29грудня 2000 р. № 356 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.rada.gov.ua.

4. Гладких Т. В. Фінансовий облік: Навч. посібник / Т.В. Гладких. —К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 480 с.

5. Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник / М.С. Пушкар. —Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 628 c.

6. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / В.Г.Швець. — К : Знання, 2006. — 567 с.

Раціональне використання лісових ресурсів є однією із складових економічної, соціальної та перш за все екологічної безпекидержави. При цьому особливого значення набуває ефективнеуправління підприємствами лісового господарства, діяльністьяких зумовлює збереження та примноження лісових ресурсів.Особливість технологічного процесу лісогосподарських підпри-ємств зумовлює виняткове значення витрат на збут для їх успішної роботи. Інформаційною базою управління витратами служитьналежне облікове забезпечення діяльності підприємств. Формування достовірної інформації про склад, величину та динамікувитрат на збут неможливо реалізувати без наявності системи рахунків обліку, що відповідають специфіці діяльності підприємствлісового господарства. Саме тому важливого наукового значеннянабуває дослідження теоретичних та практичних положень методики обліку витрат на збут підприємств лісової галузі [1].

В останні роки вивченню проблем обліку витрат на лісогосподарських підприємствах України присвятили свої наукові працівчені Т.І. Вовчук, С.С. Дикий, Н.М., Кисіль, С.О. Левицька, О.І.Олійничук, М.Ю. Чік, О.В. Юрченко та інші. Оскільки діяльністьпідприємств лісової галузі так чи інакше пов’язані зі збутом продукції (товарів, робіт, послуг), чимало лісових підприємств приділяють значну увагу обліку, аналізу на контролю витрат на збут. Томупошук нових механізмів для управління витратами, що стосуютьсязбуту продукції (товарів, робіт, послуг) є важливим завданням кожного лісогосподарського підприємства, якщо воно хоче ефективновикористовувати свої ресурси для отримання прибутку.

Вплив організаційно-технологічних особливостей на підприємствах лісового господарства слід враховувати при формуванніоблікової політики підприємства, в якій відображаються питанняобліку витрат суб’єкта господарювання [2].

Відповідно до чинного законодавства витрати на збут звітногоперіоду не включаються до собівартості реалізованої продукції, асписуються на фінансові результати і мають приховану форму.На основі узагальнення результатів дослідження з даної проблеми встановлено відсутність чіткої класифікації невиробничих витрат, до яких відносять витрати збутової діяльності. Науково обґрунтована класифікація витрат є основою раціональноїорганізації побудови обліку та сприяє ефективному здійсненнюконтролю і прийняттю управлінських рішень. У зв’язку з цим доцільно витрати на збут класифікувати за такими ознаками: повідношенню до процесу збуту, для визначення фінансових результатів і комерційної собівартості, за часом здійснення, функціональністю, видами товарної продукції [3].

246та їх ефективності. З огляду на сказане, слід виділити такі вимоги доданих бухгалтерського обліку: необхідність формування сукупностівитрат і доходів по видах товарної продукції; відокремлення релевантних витрат і доходів від продажу; групування інформації пропонесені витрати й отримані доходи в процесі збуту для їх контролю та прогнозування [3].

Зміст і структура подання інформації про збут в операційній діяльності залежать від потреб користувачів, специфіки збуту, розмірівпідприємства і його спеціалізації, ринкової кон’юнктури. Саме тому, важливо проводити зіставлення сукупних витрат на збут продукції із досягнутими результатами, оцінки доцільності витрат на збут

та їх ефективності. З огляду на сказане, слід виділити такі вимоги доданих бухгалтерського обліку: необхідність формування сукупностівитрат і доходів по видах товарної продукції; відокремлення релевантних витрат і доходів від продажу; групування інформації пропонесені витрати й отримані доходи в процесі збуту для їх контролю та прогнозування [3].

Рис. 1. Характеристика субрахунків до рахунку 93«Витрати на збут» за окремими статтями витрат [3]

Метою ведення обліку збутової діяльності є інформаційне забезпечення управління доходами і витратами збутової діяльності;формування фінансових результатів, оцінка доцільності та ефективності передбачених збутовою політикою заходів, можливістьпланування оптимального розміру витрат на їх проведення, контроль збутових операцій. Вона формує структуру облікової моде-лі, від якої залежить оцінка та аналіз ефективності збутових операцій. Тому виникає потреба у визначенні інформаційних потребпідприємства: структури, обсягу, змісту документів, періодичності представлення інформації у звітності.

Мета обліку збуту досягається якістю виконання поставленихзавдань, серед яких визначено такі: формування товарного асортименту, необхідного для задоволення потреб ринку відповіднодо попиту; вибір потенційних партнерів (як покупців, так і постачальників); безпосередній продаж товарної продукції власноговиробництва та посередницька торгівля; пошук шляхів підвищення ефективності збутової діяльності [3].

З метою отримання інформації для управління витратами дорахунку 93 «Витрати на збут» доцільним є відкриття таких субрахунків (рис. 1):

— 931 «Витрати на збут»;

— 932 «Витрати на рекламу»;

— 933 «Маркетингові витрати».

Список використаних джерел

1. Шершун М. Х. Особливості та удосконалення управління лісогосподарським комплексом. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream.

2 Моссаковський В. М. Система контролю витрат виробництва засучасних умов / В.М. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит.

— 2008. — № 9.

— С. 225–229.

3. Гудзенко Н. М. Облік і контроль збуту в операційній діяльностісільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 — бухгалтерський облік, аналізта аудит / Н.М. Гудзенко. — К., 2006. — 25 с.Омельченко Ю. В.,науковий керівникБірюк О. Г., к.е.н., доцент.ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОВЕРДРАФТУ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ЗАПЧАСТИН НА ПІДПРИЄМСТВІ
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ СУМНІВНОЇ ТА БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ФІКСОВАНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki