Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОБЛІК І КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОКУПЦЯМИ ТА ПОКРАЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОКУПЦЯМИ ТА ПОКРАЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІПІДПРИЄМСТВА


Сучасна економіка побудована так, що підприємець повиненпостійно вести розрахунки з різними юридичними та фізичнимиособами. Чітка організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками має велике значення, так як здійснює безпосереднійвплив на швидкість обертання обігових коштів, а своєчасністьнадходження грошових коштів веде до зростання рівня платоспроможності та абсолютної ліквідності будь-якого господарюючого суб’єкта.

Розрахунки є важливою ланкою функціонування всього господарського механізму, необхідною умовою здійснення розширеного виробництва і розвитку соціальної сфери. За їх допомогою виконується кругообіг засобів і починається новий цикл.Розрахунки використовуються для взаємного контролю постачальників і покупців, замовників і підрядчиків. Завдяки чітко організованому порядку розрахунків підвищується відповідальністьвиробників за збереження продукції та її якість, своєчасність поставки та здійснення робіт. Через розрахунки банки і фінансовіоргани контролюють діяльність організацій, спостерігають за їхфінансовим станом [1].

З метою покращення розрахункової дисципліни і для скорочення кредиторської та дебіторської заборгованості пропонуємодеякі пропозиції для удосконалення обліку розрахунків:

• систематично здійснювати контроль за співвідношеннямидебіторської і кредиторської заборгованості;

• проводити аналіз складу і структури дебіторської і кредиторської заборгованості за конкретними постачальниками і покупцями, а також щодо термінів утворення заборгованості або терміни їх можливого погашення;

• контролювати оборотність дебіторської та кредиторськоїзаборгованості, а також стан розрахунків щодо простроченої заборгованості;

• з метою контролю та підвищення ефективності управліннядебіторською заборгованістю за товари, роботи і послуги рекомендовано ввести субрахунок 3614 «Розрахунки за відстроченими платежами»;

• виважений підбір покупців, що дозволяє диверсифікуватиризики виникнення дебіторської заборгованості [2].

• для вдосконалення ведення обліку з постачальниками тапідрядниками пропонуємо ввести документ — Реєстр документівдо сплати, де вказані рахунки постачальників і терміни їх сплати,кінцеве сальдо за кожним рахунком

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансовогостану підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають напроцес прийняття інвестиційних і фінансових рішень. Найважливішим при цьому є оцінка платоспроможності підприємств, оскільки у короткостроковій перспективі фінансовий стан характеризується саме платоспроможністю [3].

Основними причинами зниження ліквідності та платоспроможності підприємства є збиткова діяльність, а також збільшенняпоточних зобов’язань, фінансування капітальних витрат за рахунок поточних зобов’язань, зменшення власного капіталу. Відповідно рекомендації, щодо покращення рівня ліквідності та платоспроможності передбачають, насамперед, досягнення прибутковості, що передбачає збільшення обсягів продажу та зменшеннявитрат, залучення довгострокових позик на фінансування капітальних витрат, або відмова від інвестиційних проектів. Також важливим є раціональне управління наявними фінансовими ресурсами, зокрема визначення оптимальних обсягів виробничихзапасів, управління дебіторською заборгованістю, координаціяпланів виробництва та продажу, забезпечення безперебійної роботи підприємства тощо. Тобто вихід зі скрутного становища іпідвищення ефективності діяльності вимагає розробки та впровадження комплексу заходів.

Фінансові зобов’язання підприємство може зменшити за рахунок:

• зменшення суми постійних витрат (у тому числі витрат наутримання управлінського персоналу);

• зменшення рівня умовно-змінних витрат;

• продовження строків кредиторської заборгованості за товарними операціями,а також збільшити суму грошових активів за рахунок:

1. Фомін Ф. Ф., Медведюк І. М. Шляхи вдосконалення системи безготівкових розрахунків // Економіка АПК. — 2010. — №5.

2. Л. Сук. Форми розрахунків // Бухгалтерія в сільському господарстві. — №17, вересень 2010.

3. Брижань І. А. Контролінг в системі інструментів забезпеченняплатоспроможності підприємства // Економіка і регіони. — 2009.

—№3. — С. 55–60.Кравчук А. О.,науковий керівникМельничук В. В., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ

• рефінансування дебіторської заборгованості (шляхом факторингу, врахування та дисконтування векселів, форфейтингу,примусового стягнення);

• прискорення оборотності дебіторської заборгованості (шляхом скорочення термінів надання комерційного кредиту);

• оптимізації запасів товарно-матеріальних цінностей (шляхом встановлення нормативів товарних запасів методом техніко

— економічних розрахунків) [3].

Список використаних джерел


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ НАРАХУВАННЯ
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
МЕТОДИКА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki