Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


Створення нових і функціонування існуючих підприємств вимагають ефективних підходів до системи управління їх фінансово-господарською діяльністю. Головним інформативним показникомбудь-якого економічного суб’єкта вважається показник рівня йоговласного капіталу. Він визначає рейтинг підприємства, інформуєпро його фінансову самостійність, а тому представляє особливийінтерес для користувачів. Облік власного капіталу є важливим моментом інформування змін його величини та структури.

Дослідження даної теми проводилось на основі аналізу теоретичного матеріалу наукових публікацій з використанням загальнонаукових методів групування і порівняння для встановленняосновних складових при формуванні облікової політики власногокапіталу підприємства.

Організація синтетичного і аналітичного обліків власного капіталу багатьох суб’єктів господарювання має ряд недоліків,пов’язаних з відсутністю у наказі про облікову політику окремого пункту про облік власного капіталу. Це в результаті приводитьдо неможливості в повній мірі дотримуватись принципів бухгалтерського обліку для повного висвітлення та послідовності в одержанні облікової інформації щодо власного капіталу.

Формування облікового процесу власного капіталу — доситьскладний процес, який залежить від розміру та структури власного капіталу.

При формуванні облікової політики власного капіталу вартовраховувати такі фактори: форму власності; організаційноправову форму господарювання; кількість засновників.

Розмір власного капіталу залежить від багатьох факторів, серед яких можна виділити такі:

— інвестиції (призводять до збільшення власного капіталу);

— прибутки, отримані в результаті діяльності (збільшуютьрозмір власного капіталу);

— вилучення частки засновником (зменшує розмір власногокапіталу);

— витрати, пов’язані з використанням власного капіталу (виплата дивідендів, покриття раніше отриманих збитків тощо).

Структура власного капіталу підприємства дає змогу з більшим розумінням визначати його складові частини з урахуваннямджерела виникнення.

Кожна із основних складових частин власного капіталу виконує різні функції. Основною функцією статутного капіталу є забезпечення регулювання відносин власності. Неоплачений капітал виникає завдяки тому, що згідно законодавства підприємствоможе розпочати свою діяльність, маючи в наявності не повністюсформовану суму статутного капіталу. Вилучений капітал являєсобою фактичну собівартість викуплених акцій власної емісії акціонерних товариств. Додатковий капітал у вигляді додатковихвнесків засновників виникає на партнерських та індивідуальнихпідприємствах за рахунок внесення засновниками додатковихвнесків на добровільних засадах з метою забезпечення розвиткупідприємства. До іншого додаткового капіталу включаються різноманітні інші вкладення до власного капіталу, отриманими в результаті діяльності підприємства. Резервний капітал являє собоюсуму резервів, утворених згідно з чинним законодавством абоустановчими документами за рахунок нерозподіленого прибуткупідприємства. Нерозподілений прибуток (непокриті збитки). Цейвид капіталу являє собою чистий фінансовий результат діяльності підприємства після виплати доходів власникам і формуваннярезервного капіталу.

У наказі про облікову політику необхідно передбачити:

— порядок зміни статутного капіталу,

— порядок утворення та використання резервного капіталу(крім випадків, коли він утворюється в порядку, встановленомузаконодавством),

— встановлення порядку вибуття учасників і визначення розміру частки належного їм додаткового капіталу,

— склад і порядок утворення і використання фондів спеціального призначення,

— перелік створених забезпечень,

— номенклатуру робочих бухгалтерських рахунків, а такожбудову аналітичних рахунків з обліку власного капіталу,

— форми внутрішньої звітності в частині наявності та рухукапіталу,

— процедури контролю за формуванням та використанням капіталу.

Отже, визначення облікової політики власного капіталу є важливим елементом удосконалення методології бухгалтерськогообліку, сприяє підвищенню повноти та достовірності інформаціїпро фінансово-майновий стан різних типів підприємств.

Список використаних джерел

1. Бобяк А. П. Організаційно-методичні аспекти обліку власногокапіталу на підприємствах / А.П. Бобяк // Економіка і управління. —2011. — №1. — С. 91–95.

2. Hrasky S. Visual disclosure strategies adopted by more and lesssustainability-driven companies / S. Hrasky // Accounting Forum. — 2012.

— Vol 36, Is. 3. — Pp. 154–165.

Калінкіна М. С.,науковий керівникКозак Г. Я., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОКУПЦЯМИ ТА ПОКРАЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІПІДПРИЄМСТВА
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ НАРАХУВАННЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki